Tiếng Anh 12 Unit 4 4.7 Writing

1. Read Minh Anh's comment in Young Traveller magazine. Do you agree with her point of view? Why?/Why not? 2. Read Tung's letter to the magazine in response to Minh Anh's comments. Why does he choose to write about Côn Đảo? Would you like to visit the island? Why?/ Why not?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read Minh Anh's comment in Young Traveller magazine. Do you agree with her point of view? Why?/Why not?

(Đọc bình luận của Minh Anh trên tạp chí Young Traveler. Bạn có đồng ý với quan điểm của cô ấy không? Tại sao tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

I agree with Minh Anh's point of view because in reality, to develop tourism, the government and tour operators care mainly about the money, causing the natural environment to be damaged and lose its inherent wilderness.

(Tôi đồng ý với quan điểm của Minh Anh vì trên thực tế, để phát triển du lịch, nhà nước và các công ty lữ hành quan tâm chủ yếu đến tiền bạc, khiến môi trường tự nhiên bị hủy hoại, mất đi nét hoang sơ vốn có.)

Bài 2

2. Read Tung's letter to the magazine in response to Minh Anh's comments. Why does he choose to write about Côn Đảo? Would you like to visit the island? Why?/ Why not?

(Đọc thư của Tùng gửi tạp chí để đáp lại ý kiến của Minh Anh. Tại sao anh ấy lại chọn viết về Côn Đảo? Bạn có muốn đến thăm hòn đảo này không? Tại sao tại sao không?)

HAVE YOUR SAY...

Last month we asked you: Is enough being done to protect the natural environment in popular tourist destinations?

MINH ANH, 17, WROTE:

I'm a nature lover and it seems to me that governments and tour operators care mainly about the money that tourism generates and not about the negative impacts that visitors have on natural environments. Development of facilities for tourists often takes priority over protection of areas of natural beauty and local wildlife, and not enough is done to establish national parks or develop tourism responsibly.

TUNG, 18, WROTE:

Dear Editor,

1 I am contacting you after reading Minh Anh's comments in January's Young Traveller magazine. Although I understand Minh Anh's concerns, I would like to point out that there are tourist resorts where a great deal is being done to promote wildlife protection and preserve natural beauty.

2 Having just returned from a holiday to beautiful Côn Đảo, I have personally seen sustainable tourism in action. The island's natural environment is vital to its success as a tourist destination, yet it is only relatively recently that the authorities have begun to protect it.

3 Côn Đảo National Park has established marine conservation zones where fishing and other activities are restricted to the marine e corks to park also and protect stem. The coral reefs, seagrass meadows, and other important marine habitats.

The situation in Con Dao is not perfect; nevertheless, it is undeniable that the negative impacts of tourism have been reduced and the turtles continue to lay their eggs there. To my mind, the island proves that some tourist destinations are concerned about more than just money. Perhaps, the positive example in Con Dao could trigger other resorts to care more for their natural environments.

Yours faithfully,

Tùng

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

HÃY NÓI CỦA BẠN...

Tháng trước chúng tôi đã hỏi bạn: Việc bảo vệ môi trường tự nhiên ở các điểm du lịch nổi tiếng đã đủ chưa?

MINH ANH, 17 tuổi, VIẾT:

Tôi là người yêu thiên nhiên và đối với tôi, có vẻ như các chính phủ và công ty lữ hành chủ yếu quan tâm đến số tiền mà du lịch tạo ra chứ không quan tâm đến những tác động tiêu cực mà du khách gây ra đối với môi trường tự nhiên. Việc phát triển cơ sở vật chất cho khách du lịch thường được ưu tiên hơn việc bảo vệ các khu vực có vẻ đẹp tự nhiên và động vật hoang dã địa phương, và việc thành lập các vườn quốc gia hoặc phát triển du lịch một cách có trách nhiệm vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

TÙNG, 18 tuổi, VIẾT:

Kính gửi Biên tập viên,

1 Tôi liên lạc với bạn sau khi đọc bình luận của Minh Anh trên tạp chí Young Traveller số tháng 1. Mặc dù tôi hiểu những lo lắng của Minh Anh nhưng tôi muốn chỉ ra rằng có những khu du lịch đang thực hiện rất nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy việc bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên.

2 Vừa trở về sau kỳ nghỉ ở Côn Đảo xinh đẹp, cá nhân tôi đã chứng kiến hoạt động du lịch bền vững. Môi trường tự nhiên của hòn đảo rất quan trọng cho sự thành công của hòn đảo như một điểm đến du lịch, tuy nhiên chỉ gần đây chính quyền mới bắt đầu bảo vệ hòn đảo này.

3 Vườn quốc gia Côn Đảo đã thành lập các khu bảo tồn biển, nơi việc đánh bắt cá và các hoạt động khác bị hạn chế ở các nút chai biển để đậu và bảo vệ thân cây. Các rạn san hô, đồng cỏ biển và các môi trường sống biển quan trọng khác.

Tình hình ở Côn Đảo không hoàn hảo; tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những tác động tiêu cực của du lịch đã giảm bớt và rùa vẫn tiếp tục đẻ trứng ở đó. Theo suy nghĩ của tôi, hòn đảo chứng tỏ rằng một số địa điểm du lịch không chỉ quan tâm đến tiền bạc. Có lẽ, tấm gương tích cực ở Côn Đảo có thể khiến các khu nghỉ dưỡng khác quan tâm hơn đến môi trường tự nhiên của mình.

Trân trọng,

Tùng

Lời giải chi tiết:

He chose to write about Con Dao because he had just returned from vacation and noticed that the place was doing a lot of activities promoting the preservation of its natural beauty.

(Anh ấy chọn viết về Côn Đảo bởi vì anh ấy vừa trở về sau kì nghỉ và nhận thấy rằng nơi đây đang thực hiện rất nhiều hoạt động thúc đẩy giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của nó.)

If I have the chance, I want to visit this island because I like watching the sea and immersing myself in wild nature.

(Nếu có cơ hội, tôi muốn đến thăm hòn đảo này bởi vì tôi thích ngắm biển và hòa mình và thiên nhiên hoang dã.)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

A letter to an editor is written in response to an article you have read or a film or programme you have watched. It should be formal in style and contain the following elements:

Introduction

• Your reason for writing and your point of view on the topic.

Body paragraphs

Support for your point of view, further opinions and examples.

Conclusion

• A summary of your opinion and a recommendation or final comment.

 

NGÔN NGỮ TRỌNG TÂM

Thư gửi biên tập viên được viết để phản hồi lại một bài báo bạn đã đọc hoặc một bộ phim hoặc chương trình bạn đã xem. Nó phải có phong cách trang trọng và chứa các yếu tố sau:

Giới thiệu

• Lý do viết bài và quan điểm của bạn về chủ đề này.

Thân bài

Hỗ trợ cho quan điểm của bạn, ý kiến và ví dụ bổ sung.

Phần kết luận

• Bản tóm tắt ý kiến của bạn và đề xuất hoặc nhận xét cuối cùng.

Bài 3

3. Complete the headings in LANGUAGE FOCUS I with the words in the box.

(Hoàn thành các tiêu đề trong phần TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ I với các từ trong hộp.)

cause and result                                               concession

(nguyên nhân và kết quả)                               (nhượng bộ)

certainty                                                          consequences                                      reason

(chắc chắn)                                                     (hậu quả)                                            (lý do)

 

LANGUAGE FOCUS I

Formal language - review

• Express (1) concession

Although/Even though I understand Minh Anh's concerns, I would like to point out that

Express(2) __________ formally using participle clauses

Having just returned from a holiday to beautiful Côn Đảo, I have personally seen.

Being a responsible tourist, I am happy to follow the rules.

• Express (3) __________

Speed boats are so disruptive that they are not permitted.

Litter became such a problem that the area was closed.

• Express (4) __________

It is undeniable that/There is no doubt that the negative impacts of tourism have been reduced.

Undeniably/Undoubtedly, there is still work to be done. Without (a) doubt, the situation is improving.

• Describe (5) ____________

As a result/consequence, strict rules for tourists have been introduced.

The result/consequence/outcome of (such a decision/ choice) is that the turtles are left in peace.

 

Lời giải chi tiết:

LANGUAGE FOCUS I

LANGUAGE FOCUS I

Formal language - review

• Express (1) concession

Although/Even though I understand Minh Anh's concerns, I would like to point out that

Express (2) certainly formally using participle clauses

Having just returned from a holiday to beautiful Côn Đảo, I have personally seen.

Being a responsible tourist, I am happy to follow the rules.

• Express (3) reason

Speed boats are so disruptive that they are not permitted.

Litter became such a problem that the area was closed.

• Express (4) cause and result

It is undeniable that/There is no doubt that the negative impacts of tourism have been reduced.

Undeniably/Undoubtedly, there is still work to be done. Without (a) doubt, the situation is improving.

• Describe (5) consequences

As a result/consequence, strict rules for tourists have been introduced.

The result/consequence/outcome of (such a decision/ choice) is that the turtles are left in peace.

 

TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ I

Ngôn ngữ trang trọng - ôn tập

• Nhượng bộ rõ ràng (1)

Mặc dù/Mặc dù tôi hiểu mối quan tâm của Minh Anh nhưng tôi muốn chỉ ra rằng

• Thể hiện (2) chắc chắn chính thức sử dụng mệnh đề phân từ

Vừa đi nghỉ ở Côn Đảo xinh đẹp về, tôi đã đích thân đến xem.

Là một du khách có trách nhiệm, tôi rất vui khi tuân thủ các quy định.

• Thể hiện (3) lý do

Tàu cao tốc gây rối đến mức không được phép sử dụng.

Rác thải trở thành vấn đề nghiêm trọng đến mức khu vực này phải đóng cửa.

• Diễn đạt (4) nguyên nhân và kết quả

Không thể phủ nhận rằng/Không còn nghi ngờ gì nữa, những tác động tiêu cực của du lịch đã giảm bớt.

Không thể phủ nhận/Chắc chắn là vẫn còn nhiều việc phải làm. Không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình đang được cải thiện.

• Mô tả (5) hậu quả

Kết quả/hậu quả là các quy định nghiêm ngặt dành cho khách du lịch đã được đưa ra.

Kết quả/hậu quả/kết quả của (một quyết định/lựa chọn như vậy) là những chú rùa được để yên.

LANGUAGE FOCUS II

LANGUAGE FOCUS II

Expressing comparison and contrast

While / Whereas many parts of the forest are protected, others are not.

Some tourists behave responsibly while / whereas others do not

That said/Having said this, the turtles remain a major tourist attraction.

The situation is not perfect; nevertheless/even so it is undeniable that the negative impacts of tourism have been reduced.

Introducing unexpected or surprising contrasts

The island's natural environment is vital to its success as a tourist destination, actually it is only relatively recently that the authorities have begun to protect it.

 

TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ II

Thể hiện sự so sánh và tương phản

Trong khi / Trong khi nhiều phần rừng được bảo vệ thì những phần khác thì không.

Một số khách du lịch cư xử có trách nhiệm trong khi/trong khi những người khác thì không

Điều đó nói lên/Đã nói điều này, rùa vẫn là một điểm thu hút khách du lịch lớn.

Tình hình không hoàn hảo; tuy nhiên/ngay cả như vậy không thể phủ nhận rằng những tác động tiêu cực của du lịch đã giảm bớt.

Giới thiệu những sự tương phản bất ngờ hoặc đáng ngạc nhiên

Môi trường tự nhiên của hòn đảo rất quan trọng cho sự thành công của nó như một điểm đến du lịch, thực ra chỉ gần đây chính quyền mới bắt đầu bảo vệ nó.

Bài 4

4. Read LANGUAGE FOCUS II, then rewrite extracts 1-7 using the words in brackets.

(Đọc LANGUAGE FOCUS II, sau đó viết lại đoạn trích 1-7 bằng cách sử dụng các từ trong ngoặc.)

1. Some beaches are protected while others are not. (whereas)

(Một số bãi biển được bảo vệ trong khi những bãi biển khác thì không.)

Whereas ______________________________________

2. Whereas Côn Đảo National Park protects its wildlife, many other destinations fail to. (while)

(Trong khi Vườn quốc gia Côn Đảo bảo vệ động vật hoang dã thì nhiều điểm đến khác lại không làm được điều đó.)

Côn Đảo ______________________________________

3. Closing the beaches at night wasn't easy. That said, it was necessary for the sake of the turtles. (Having)

(Đóng cửa các bãi biển vào ban đêm không hề dễ dàng. Điều đó nói lên rằng, điều đó là cần thiết vì lợi ích của loài rùa.)

Closing ______________________________________

4. Things are improving; nevertheless it will take years for the bay to recover completely. (even so)

Things ______________________________________

5. Even though bins are provided, visitors continue to leave litter in the sand. (yet)

(Mặc dù đã cung cấp thùng rác nhưng du khách vẫn tiếp tục xả rác trên cát.)

Bins ______________________________________

6. In fact, the seabird population has begun to recover. (actually)

(Trên thực tế, số lượng chim biển đã bắt đầu phục hồi.)

The seabird population ______________________________________

7. Some of the forest is private while other parts are open to the public. (whereas)

(Một số khu rừng thuộc sở hữu tư nhân trong khi những phần khác được mở cửa cho công chúng.)

Whereas ______________________________________

Lời giải chi tiết:

1. Whereas some beaches are protected, others are not.

(Trong khi một số bãi biển được bảo vệ thì những bãi biển khác thì không.)

2. Côn Đảo National Park protects its wildlife while many other destinations fail to.

(Vườn quốc gia Côn Đảo bảo vệ động vật hoang dã trong khi nhiều điểm đến khác không làm được.)

3. Closing the beaches at night wasn't easy, having said this, it was necessary for the sake of the turtles.

(Đóng cửa các bãi biển vào ban đêm không hề dễ dàng, tuy nói như vậy nhưng điều đó là cần thiết vì lợi ích của loài rùa.)

4. Things are improving even so it will take years for the bay to recover completely.

(Mọi thứ đang được cải thiện nên sẽ phải mất nhiều năm để vịnh phục hồi hoàn toàn.)

5. Bins are provided, yet visitors continue to leave litter in the sand.

(Cung cấp thùng rác nhưng du khách vẫn tiếp tục xả rác trên cát.)

6. The seabird population has actually begun to recover.

(Quần thể chim biển thực sự đã bắt đầu phục hồi.)

7. Whereas some of the forest is private, other parts are open to the public.

(Trong khi một số khu rừng thuộc sở hữu tư nhân thì những phần khác lại được mở cho công chúng.)

Bài 5

5. Read the message which was printed after Tung's letter in Young Traveller magazine. Then plan your letter to an editor.

(Đọc lời nhắn được in sau thư của Tùng trên tạp chí Lữ Khách Trẻ. Sau đó lập kế hoạch gửi thư cho người biên tập.)

Thank you for your interesting contribution, Tung. We would like to hear from other readers who have visited, or know of places where similar efforts are being made. Write a letter (180-200 words) describing a place in which negative impacts of tourism on the natural environment are being controlled.

YOUNG TRAVELLER

 (Cảm ơn sự đóng góp thú vị của bạn, Tung. Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ những độc giả khác đã ghé thăm hoặc biết những nơi đang thực hiện những nỗ lực tương tự. Viết một lá thư (180-200 từ) mô tả một địa điểm mà tác động tiêu cực của du lịch đến môi trường tự nhiên đang được kiểm soát.

Lữ khách trẻ)


Lời giải chi tiết:

Dear Editor,

I am contacting you after reading Tungh's comments in January's Young Traveller magazine. Although I understand Tung's concerns, I would like to point out that there are tourist resorts where a great deal is being done to promote wildlife protection and preserve natural beauty.

Having just returned from a holiday to beautiful Mã Pì Lèng, I have personally seen sustainable tourism in action. The island's natural environment is vital to its success as a tourist destination, yet it is only relatively recently that the authorities have begun to protect it.

Ma Pi Leng is a mountain pass in the North of Meo Vac district which is a local name, meaning “horse’s nose bridge”. The mountain pass is located on 4C National Highway, linking Dong Van and Meo Vac districts with a length of 7km. Ma Pi Leng mountain pass is one of places owning typical geological relics of Karst Plateau. The mountain pass is 1,600 to 1,800m above sea level. However, Ma Pi Leng abyss lane can be considered to be most beautiful and mighty, with the depth of 800 - 1000m which is ranked as an international geomorphology - tectonics relic. Not only endowed with mighty natural beauty, Ma Pi Leng is also a historical relic, a National beauty of nature which closely links to the magnanimous history of Happy Road (4C National Highway).

The situation in Mã Pì Lèng is not perfect; nevertheless, it is undeniable that the negative impacts of tourism have been reduced and the turtles continue to lay their eggs there. To my mind, this location proves that some tourist destinations are concerned about more than just money. Perhaps, the positive example in Mã Pì Lèng could trigger other resorts to care more for their natural environments.

Yours faithfully,

Hương

 Tạm dịch:

Kính gửi Biên tập viên,

Tôi liên lạc với bạn sau khi đọc bình luận của Tungh trên tạp chí Young Traveller số tháng Giêng. Mặc dù tôi hiểu những lo lắng của Tung nhưng tôi muốn chỉ ra rằng có những khu du lịch đang thực hiện rất nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy việc bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên.

Vừa trở về sau kỳ nghỉ ở Mã Pì Lèng xinh đẹp, bản thân tôi đã tận mắt chứng kiến hoạt động du lịch bền vững. Môi trường tự nhiên của hòn đảo rất quan trọng cho sự thành công của hòn đảo như một điểm đến du lịch, tuy nhiên chỉ gần đây chính quyền mới bắt đầu bảo vệ hòn đảo này.

Mã Pì Lèng là một con đèo nằm ở phía Bắc huyện Mèo Vạc, tên địa phương có nghĩa là “sống mũi ngựa”. Đèo nằm trên quốc lộ 4C nối huyện Đồng Văn và Mèo Vạc với chiều dài 7km. Đèo Mã Pì Lèng là một trong những nơi sở hữu di tích địa chất tiêu biểu của cao nguyên đá vôi. Đèo có độ cao từ 1.600 đến 1.800m so với mực nước biển. Tuy nhiên, vực thẳm Mã Pì Lèng có thể coi là đẹp và hùng vĩ nhất, với độ sâu 800 - 1000m được xếp hạng là Di tích địa mạo - kiến tạo quốc tế. Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp hùng vĩ, Mã Pí Lèng còn là di tích lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên cấp quốc gia, gắn liền với lịch sử hào hùng của Con đường Hạnh Phúc (Quốc lộ 4C).

Tình hình ở Mã Pì Lèng không hoàn hảo; tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những tác động tiêu cực của du lịch đã giảm bớt và rùa vẫn tiếp tục đẻ trứng ở đó. Theo suy nghĩ của tôi, địa điểm này chứng tỏ rằng một số địa điểm du lịch không chỉ quan tâm đến tiền bạc. Có lẽ, tấm gương tích cực ở Mã Pì Lèng có thể khiến các khu nghỉ dưỡng khác quan tâm hơn đến môi trường tự nhiên của mình.

Trân trọng,

Hương

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.8. Speaking

  1. Look at the photo. Then describe it using the words in the box. 2. You are going to listen to a presentation about the Giant Crystal Cave. How does the information below relate to the topic? Listen and check.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Focus Review 4

  1. Complete the sentences with the words in the box. There are two extra words. 2. Complete the sentences with the correct words to replace the words in brackets. The first letter is given. 3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.6 Use of English

  1. Think about how the weather affects human hyperactive hypersensitive behaviour. Choose the option you think is correct. 2. Read the blog and check your ideas in Exercise 1.3. Read and complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue in the blog.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.5 Grammar

  1. Read and listen to a conversation between two friends. Why does Will get angry?2. Read and complete the GRAMMAR FOCUS with the words in blue in Exercise 1. 3. Complete the sentences with the words in the box. There is one extra word.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.4 Reading

  1. Look at the words and phrases below. Translate them using a dictionary if necessary. Then listen and repeat. 2. Fill in the gaps with the words in Exercise 1 and then finish each piece of news with your own words.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close