Tiếng Anh 12 Unit 2 2.3 Listening

1. Discuss how good you are at remembering the different things in the box.2. Read about two methods of memorising a shopping list. Choose the best heading for each method. There are three extra" headings.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Discuss how good you are at remembering the different things in the box.

(Thảo luận về khả năng ghi nhớ những thứ khác nhau trong hộp của bạn.)

dates and times                                   English words                         faces

(ngày và giờ)                                       (từ Tiếng Anh)                       (các khuôn mặt)

items on a shopping list                                              names              song lyrics

(các mặt hàng trong danh sách mua sắm)                  (tên)                 (lời bài hát)

Phương pháp giải:

 

 

Bài 2

2. Read about two methods of memorising a shopping list. Choose the best heading for each method. There are three extra" headings.

(Đọc về hai phương pháp ghi nhớ danh sách mua sắm. Chọn tiêu đề tốt nhất cho mỗi phương pháp. Có thêm ba tiêu đề".)

A Use your imagination (Hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn)

B Make up a dramatic narrative (Tạo nên một câu chuyện kịch tính)

C Learn how to give a speech (Học cách phát biểu)

D Imagine what each item tastes like (Hãy tưởng tượng mỗi món có mùi vị như thế nào)

E Visualise the items in a familiar place (Hình dung các đồ vật ở một nơi quen thuộc)

MEMORY TIPS

Greek philosopher Socrates famously said Learning is remembering. So, how can we improve our memory? The key is to use your imagination. Here are two ways of remembering a shopping list of eight items.

(1) ___________ First, imagine a huge loaf of bread, and suddenly coffee squirts out of the top and makes a fountain of dark brown liquid. After a few seconds, the dark brown changes to white yoghurt. The yoghurt forms a river and it goes under a bridge - the bridge is a steak. Some black and green olives are crossing the bridge and some big brown eggs are chasing them. The olives hide behind a big carton of orange juice. You lift an olive to your mouth to eat and it turns into an onion which tastes horrible. That's it. You've reached the end.

(2) ___________ Think of your home and get a mental image of the rooms in your house. Then, put the items on the list, one by one, in specific places in the rooms. For instance, you imagine the bread on the doormat as you come in the door. Then you go into the living room and the coffee is in front of the television, the yoghurt is on the sofa and the steak is stuck to the mirror on a wall And so on, it's all about making personal associations... you get the idea. This method isn't just useful for memorising shopping lists. Some famous people have used it to give a speech without using notes.

Tạm dịch:

MẸO NHỚ

Triết gia Hy Lạp Socrates có câu nói nổi tiếng Leaning đang ghi nhớ Vậy làm cách nào chúng ta có thể cải thiện trí nhớ của mình? Điều quan trọng là sử dụng trí tưởng tượng của bạn. Dưới đây là hai cách để ghi nhớ danh sách mua sắm gồm 8 mặt hàng.

(1) ___________ Đầu tiên, hãy tưởng tượng một ổ bánh mì khổng lồ và đột nhiên cà phê phun ra từ trên xuống và tạo thành một dòng chất lỏng màu nâu sẫm. Sau vài giây, màu nâu sẫm chuyển sang màu sữa chua trắng. Sữa chua tạo thành dòng sông và chảy dưới cầu - cây cầu là miếng bít tết. Một số quả ô liu đen và xanh đang băng qua cầu và một số quả trứng lớn màu nâu đang đuổi theo chúng. Những quả ô liu ẩn sau một thùng nước cam lớn. Bạn nhấc một quả ô liu lên miệng ăn và nó biến thành một củ hành có mùi vị rất kinh khủng. Đó là nó. Bạn đã đi đến cuối cùng.

(2) ___________ Hãy nghĩ về ngôi nhà của bạn và hình dung trong đầu về các phòng trong nhà bạn. Sau đó, đặt từng món đồ vào danh sách ở những vị trí cụ thể trong phòng. Ví dụ, bạn tưởng tượng chiếc bánh mì trên tấm thảm chùi chân khi bạn bước vào cửa. Sau đó, bạn đi vào phòng khách và cà phê được đặt trước tivi, sữa chua trên ghế sofa và miếng bít tết được dán vào gương trên tường. Và cứ thế, tất cả chỉ là về việc tạo ra các liên tưởng cá nhân... bạn hiểu rồi ý tưởng. Phương pháp này không chỉ hữu ích cho việc ghi nhớ danh sách mua sắm. Một số người nổi tiếng đã sử dụng nó để phát biểu mà không cần sử dụng ghi chú.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. E

Bài 3

3. Listen to four people talking about memory. Match statements A-E with speakers 1 - 4. There is one extra statement.

(Nghe bốn người nói về trí nhớ. Nối các câu A-E với người nói 1 - 4. Có thêm một câu.)

Speaker 1:                                                       Speaker 2:

(Người nói 1)                                                  (Người nói 2)

Speaker 3:                                                       Speaker 4:

(Người nói 3)                                                  (Người nói 4)

The speaker: (Người nói)

A refers to someone who is incapable of forgetting anything.

(đề cập đến một người không có khả năng quên bất cứ điều gì.)

B wanted a family member to confirm whether his/her memory was correct.

(muốn một thành viên trong gia đình xác nhận xem trí nhớ của anh ấy/cô ấy có chính xác hay không.)

C disagrees with someone about how they keep good me memory.

(không đồng ý với ai đó về cách họ giữ trí nhớ tốt cho tôi.)

D wishes they could forget witnessing a crime

(ước họ có thể quên việc chứng kiến một tội ác)

E can identify someone after seeing them for a short while.

(có thể nhận ra ai đó sau khi gặp họ một thời gian ngắn.)

Bài 4

4. Listen again and answer the questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1 What is Speaker 1's earliest memory?

(Ký ức đầu tiên của Người nói 1 là gì?)

2 Does Speaker 2's grandfather have trouble remembering things?

(Ông nội của Người nói 2 có gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ không?)

3 Can Speaker 3 remember names and faces well?

(Người nói 3 có thể nhớ rõ tên và khuôn mặt không?)

4 Does Speaker 4 have a good memory?

(Người nói 4 có trí nhớ tốt không?)

PRONUNCIATION FOCUS

PRONUNCIATION FOCUS (Trọng tâm phát âm)

LINKING SOUNDS BETWEEN CONSONANTS AND VOWELS

In spoken English, when a word ends with a consonant sound and is followed by a word that begins with a vowel sound, the consonant sound is linked across words when you speak.

(Trong tiếng Anh nói, khi một từ kết thúc bằng một phụ âm và theo sau là một từ bắt đầu bằng một nguyên âm, thì âm thanh phụ âm đó sẽ được liên kết giữa các từ khi bạn nói.)

Bài 5

5. Listen and repeat. Listen again and mark the linking sounds.

(Nghe và lặp lại. Nghe lại và đánh dấu các âm liên kết.)

1 You lift an olive to your mouth to eat and it turns into an onion which tastes horrible.

(Bạn đưa một quả ô liu lên miệng ăn và nó biến thành một củ hành có mùi vị rất kinh khủng.)

2 Think of your home and get a mental image of the rooms in the house.

(Hãy nghĩ về ngôi nhà của bạn và hình dung trong đầu những căn phòng trong nhà.)

3 Some famous people have used it to give a speech without using notes.

(Một số người nổi tiếng đã sử dụng nó để phát biểu mà không cần sử dụng ghi chú.)

4 The olives hide behind a big carton of orange juice.

(Những quả ô liu giấu sau một thùng nước cam lớn.)

Bài 6

6. Practise saying the passage in Exercise 2 out loud with a friend.

(Luyện đọc to đoạn văn ở Bài tập 2 với một người bạn.)

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2.4 Reading

  1. How much do you know about your brain? Do the quiz on page 21 and discuss your ideas with a partner. 2. Read the text on page 21 and answer the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2.5 Grammar

  1. Listen to a podcast about being left-handed. What jobs seem to be more suited to 'lefties'? 2. Listen to the podcast again. Are statements 1- 4 true (T) or false (F)?3. Read GRAMMAR FOCUS I and complete it using the verb forms in blue in Exercise 2.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2.6 Use of English

  1. Read Texts 1 and 2 and answer the questions.2. Complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue in Texts 1 and 2. 3. There are eleven underlined phrases in Texts 1 and 2. Find their formal / informal equivalents.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2.7 Writing

  1. Complete the headings in Thu's CV with the phrases in the box. 2. Complete the examples in LANGUAGE FOCUS I with information from Thu's CV.3. Read LANGUAGE FOCUS II and complete the examples with the underlined verbs in Thu's email. Then match the verbs with their meanings.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2.8 Speaking

  1. Look at the adjectives in the box. Tell your partner about the last time you experienced these feelings while you were learning something. 2. Take turns to describe and speculate about photo A.3. Read the SPEAKING FOCUS. Complete the description of photo A with one word in each gap. Then listen and check.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close