Tiếng Anh 12 Unit 2 2.6 Use of English

1. Read Texts 1 and 2 and answer the questions.2. Complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue in Texts 1 and 2. 3. There are eleven underlined phrases in Texts 1 and 2. Find their formal / informal equivalents.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read Texts 1 and 2 and answer the questions.

(Đọc Văn bản 1 và 2 và trả lời các câu hỏi.)

1. What is happening at Stoneberry School?

(Chuyện gì đang xảy ra ở Trường Stoneberry?)

2. What is the purpose of Text 1 and Text 2?

(Mục đích của Văn bản 1 và Văn bản 2 là gì?)

3. Which text is formal / informal? Why?

(Văn bản nào là trang trọng/không trang trọng? Tại sao?)

Text 1

To: Jill Duncan (Head of English)

From: Angle Dalton (School Exchange Organiser)

I've been thinking about having a welcome party for the Vietnamese exchange students. They can come to a get- together in the main hall. Make sure all your staff come along and also could you say a few words? - you know, say hello and tell the visitors a bit about the school and the town. We'll follow this with a bit of food (menu TBC). They can come in through the main entrance and we can get our students to say hello and then they can show the exchange students around the school BTW, I've already posted a map and directions on the website. Thanks, Jill

Angie

Text 2

Stoneberry School

You are invited to attend a reception in honour of the exchange group from Việt Nam.

The reception will be held in the school assembly hall from 5.00 p.m. to 6.30 p.m.

All English teaching staff will be present and in addition, the Head of English will give a welcome speech.

This will be followed by light refreshments. A map and directions have been posted on the website.

Please enter through the front entrance where student representatives will greet you.

Visitors will be given a guided tour of the school.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Văn bản 1

Kính gửi: Jill Duncan (Trưởng khoa Tiếng Anh)

Từ: Angle Dalton (Người tổ chức trao đổi trường học)

Tôi đang nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc chào đón các sinh viên trao đổi Việt Nam. Họ có thể đến gặp nhau ở sảnh chính. Hãy chắc chắn rằng tất cả nhân viên của bạn đều đi cùng và bạn có thể nói vài lời không? - bạn biết đấy, hãy chào và kể cho du khách một chút về trường học và thị trấn. Chúng ta sẽ tiếp nối điều này với một chút đồ ăn (thực đơn TBC). Họ có thể đi vào bằng cổng chính và chúng tôi có thể yêu cầu học sinh của mình chào hỏi, sau đó họ có thể dẫn học sinh trao đổi đi tham quan xung quanh trường BTW, tôi đã đăng bản đồ và chỉ đường trên trang web. Cảm ơn, Jill

Angie

Văn bản 2

Stoneberry School

Mời các bạn đến dự tiệc chiêu đãi vinh danh nhóm giao lưu đến từ Việt Nam.

Lễ đón tiếp sẽ được tổ chức tại hội trường của trường từ 5 giờ chiều. đến 6h30 chiều

Toàn bộ giảng viên tiếng Anh sẽ có mặt và ngoài ra, Trưởng bộ môn Tiếng Anh sẽ có bài phát biểu chào mừng.

Sau đó sẽ là các bữa ăn nhẹ. Một bản đồ và hướng dẫn đã được đăng trên trang web.

Vui lòng vào bằng lối vào phía trước nơi đại diện sinh viên sẽ chào đón bạn.

Du khách sẽ được hướng dẫn tham quan trường.

Lời giải chi tiết:

1. Stoneberry School will hold a reception to honor the exchange group from Vietnam.

(Trường Stoneberry School sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi vinh danh nhóm giao lưu đến từ Việt Nam.)

2. The purpose of documents 1 and 2 is to invite everyone to a reception honoring the exchange group from Vietnam.

(Mục đích của văn bản 1 và 2 là mời mọi người đến dự tiệc chiêu đãi vinh danh nhóm giao lưu đến từ Việt Nam.)

3. Text 2 is formal because in text 2 there are no contractions or abbreviations, there are more complex noun phrases and prepositions.

(Văn bản 2 là trang trọng bởi vì ở văn bản 2 không có sự rút gọn hoặc viết tắt, có các cụm danh từ và giới từ phức tạp hơn.)

Bài 2

2. Complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue in Texts 1 and 2.

(Hoàn thành TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ với các ví dụ màu xanh lam trong Văn bản 1 và 2.)

LANGUAGE FOCUS

Register - formal and informal language

Formal

Informal

No contractions or abbreviations:

I have been thinking …

To be confirmed

Greater use of the

Passive:

(3) _____________

More use of indirect questions:

Do you think you could say a few words?

Contractions and abbreviations:

(1) I have been thinking …

(2) _____________

Greater use of the

Passive:

We’ll follow this …

More use of direct questions:

(4) _____________

 

Formal

Informal

More complex noun phrases:

light refreshments

More verbs of Latin origin:

(6) _____________

Complex prepositional phrases:

a reception (7) _____________

the exchange group

More formal linkers:

(8) _____________

incidentally

Simpler noun phrases:

More phrasal verbs:

come in

Simple prepositions:

a welcome party

for the exchange students

Neutral linkers:

also

BTW (by the way)

Lời giải chi tiết:

LANGUAGE FOCUS

Register - formal and informal language

Formal

Informal

No contractions or abbreviations:

I have been thinking …

To be confirmed

Greater use of the

Passive:

(3) This will be followed

More use of indirect questions:

Do you think you could say a few words?

Contractions and abbreviations:

(1) I have been thinking …

(2) I’ve been thinking

Greater use of the

Passive:

We’ll follow this …

More use of direct questions:

(4) Could you say a few word?

Formal

Informal

More complex noun phrases:

light refreshments

More verbs of Latin origin:

(6) enter

Complex prepositional phrases:

a reception (7) in honour of

the exchange group

More formal linkers:

(8) in addition

Incidentally

Simpler noun phrases:

More phrasal verbs:

come in

Simple prepositions:

a welcome party

for the exchange students

Neutral linkers:

also

BTW (by the way)

NGÔN NGỮ TRỌNG TÂM

Đăng ký - ngôn ngữ trang trọng và không chính thức

Trang trọng

Không trang trọng

Không có sự rút gọn hoặc viết tắt:

Tôi đã nghĩ …

Để được xác nhận

Việc sử dụng nhiều hơn các

Thụ động:

(3) Điều này sẽ được tuân theo

Sử dụng nhiều hơn các câu hỏi gián tiếp:

Bạn có nghĩ rằng bạn có thể nói một vài từ?

Các từ rút gọn và viết tắt:

(1) Tôi đã suy nghĩ…

(2) Tôi đang suy nghĩ

Việc sử dụng nhiều hơn các

Thụ động:

Chúng tôi sẽ theo dõi điều này…

Sử dụng nhiều hơn các câu hỏi trực tiếp:

(4) Bạn có thể nói vài lời được không?

Trang trọng

Không trang trọng

Cụm danh từ phức tạp hơn:

giải khát nhẹ

Thêm động từ có nguồn gốc Latin:

(6) nhập

Cụm giới từ phức tạp:

một buổi tiếp tân (7) để vinh danh

nhóm trao đổi

Các trình liên kết chính thức hơn:

(8) ngoài ra

Ngẫu nhiên

Cụm danh từ đơn giản hơn:

Thêm các cụm động từ:

mời vào

Giới từ đơn giản:

một bữa tiệc chào mừng

dành cho sinh viên trao đổi

Liên kết trung tính:

Mà còn

Nhân tiện (nhân tiện)

Bài 3

3. There are eleven underlined phrases in Texts 1 and 2. Find their formal / informal equivalents.

(Có 11 cụm từ được gạch chân trong Văn bản 1 và 2. Tìm những từ tương đương trang trọng/không trang trọng của chúng.)

Lời giải chi tiết:

Formal (Trang trọng)

Informal (Không trang trọng)

attend a reception

(dự tiệc chiêu đãi)

come to get-together

(gặp nhau)

be present

(có mặt)

come along

(đi cùng)

give a welcome speech

(có bài phát biểu chào mừng)

say a few words

(nói vài lời)

greet (chào đón)

say hello (chào)

Visitors will be given a guided tour of the school.

(Du khách sẽ được hướng dẫn tham quan trường.)

They can show the exchange students around the school

A map and directions have been posted

(Một bản đồ và hướng dẫn đã được đăng trên trang web.)

I’ve already posted a map and direction

Bài 4

4. Read an email from one of the Vietnamese exchange students to her English host family. Choose the correct option.

(Đọc email của một trong những du học sinh trao đổi Việt Nam gửi gia đình bản xứ người Anh của cô ấy. Chọn phương án đúng.)

(1) Dear Miss Natalie Brown / Hi Natalie,

(2) Sorry for not writing earlier / I apologise for the delay in writing to you, but (3) I've been up to my eyes in / I have been extremely busy with my school work. (4) I am delighted to be invited / Thanks for inviting me to stay in your house for three weeks.

(5) I'd like / Please allow me to tell you a bit about myself. (6) I was raised / I grew up in Hà Nội and I have quite a big family. (7) There are / It consists of three children-two girls and a boy. (8) In addition / Also, we have two dogs. (9) BTW / Incidentally, have you ever (10) considered / thought about learning Vietnamese? You could come and stay with me in Hà Nội.

(11) Anyway / In conclusion, my plane (12) gets into / arrives in London at 2.30 p.m. and (13) so / consequently I should be at your house by 3.30 p.m. I hope (14) that is acceptable / that’s OK.

(15) CU soon, / Yours sincerely,

Thu Nguyễn

Lời giải chi tiết:

(1) Dear Miss Natalie Brown,

(2) I apologise for the delay in writing to you, but (3) I have been extremely busy with my school work. (4) Thanks for inviting me to stay in your house for three weeks.

(5) Please allow me to tell you a bit about myself. (6) I grew up in Hà Nội and I have quite a big family. (7) There are three children-two girls and a boy. (8) In addition we have two dogs. (9) Incidentally, have you ever (10) considered learning Vietnamese? You could come and stay with me in Hà Nội.

(11) In conclusion, my plane (12) arrives in London at 2.30 p.m. and (13) so I should be at your house by 3.30 p.m. I hope (14) that is acceptable.

(15) Yours sincerely,

Thu Nguyễn

Tạm dịch:

(1) Cô Natalie Brown thân mến,

(2) Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ viết thư cho bạn, nhưng (3) Tôi cực kỳ bận rộn với công việc ở trường. (4) Cảm ơn vì đã mời tôi đến ở nhà bạn trong ba tuần.

(5) Xin cho phép tôi kể cho bạn nghe một chút về bản thân tôi. (6) Tôi lớn lên ở Hà Nội và có một gia đình khá lớn. (7) Có ba người con - hai gái và một trai. (8) Ngoài ra chúng tôi còn có hai con chó. (9) Nhân tiện, bạn đã bao giờ (10) cân nhắc về việc học tiếng Việt chưa? Bạn có thể đến và ở với tôi tại Hà Nội.

(11) Tóm lại, máy bay của tôi (12) đến London lúc 2h30 chiều và (13) vì vậy tôi sẽ có mặt ở nhà bạn trước 3h30 chiều. Tôi hy vọng (14) điều đó có thể chấp nhận được.

(15) Trân trọng,

Thu Nguyễn

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2.7 Writing

  1. Complete the headings in Thu's CV with the phrases in the box. 2. Complete the examples in LANGUAGE FOCUS I with information from Thu's CV.3. Read LANGUAGE FOCUS II and complete the examples with the underlined verbs in Thu's email. Then match the verbs with their meanings.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2.8 Speaking

  1. Look at the adjectives in the box. Tell your partner about the last time you experienced these feelings while you were learning something. 2. Take turns to describe and speculate about photo A.3. Read the SPEAKING FOCUS. Complete the description of photo A with one word in each gap. Then listen and check.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Focus Review 2

  1. Match the verbs in box A with the prepositions in box B to make phrasal verbs, then complete the sentences with the phrasal verbs. 2. Choose the correct option.3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2.5 Grammar

  1. Listen to a podcast about being left-handed. What jobs seem to be more suited to 'lefties'? 2. Listen to the podcast again. Are statements 1- 4 true (T) or false (F)?3. Read GRAMMAR FOCUS I and complete it using the verb forms in blue in Exercise 2.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2.4 Reading

  1. How much do you know about your brain? Do the quiz on page 21 and discuss your ideas with a partner. 2. Read the text on page 21 and answer the questions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close