Tiếng Anh 12 Unit 4 4.8. Speaking

1. Look at the photo. Then describe it using the words in the box. 2. You are going to listen to a presentation about the Giant Crystal Cave. How does the information below relate to the topic? Listen and check.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photo. Then describe it using the words in the box.

(Nhìn vào bức hình. Sau đó mô tả nó bằng cách sử dụng các từ trong hộp.)

cave/cavern                             crystal                                     geologists

(động/ hang động)                  (tinh thể băng)                        (nhà địa chất)

minerals                                  underground

(khoáng sản)                           (dưới lòng đất)

 

Lời giải chi tiết:

Geologist has discovered a giant underground crystal cave in Mexico. This cave may contain many precious minerals.

(Nhà địa chất đã khám phá ra một hang động tinh thể băng khổng lồ dưới lòng đất ở Mexico. Hang động này có thể sẽ chứa đựng rất nhiều khoáng sản quý.)

Bài 2

2. You are going to listen to a presentation about the Giant Crystal Cave. How does the information below relate to the topic? Listen and check.

(Bạn sẽ nghe thuyết trình về Hang Pha Lê Khổng Lồ. Thông tin dưới đây liên quan đến chủ đề như thế nào? Nghe và kiểm tra.)

1 the year 2000 (năm 2000)

2 half a million years (nửa triệu năm)

3 fifty-five tons (năm mươi lăm tấn)

4 58 degrees Celsius (58 độ C)

5 ten minutes (mười phút)

Bài 3

3. Complete the SPEAKING FOCUS with the words in the box. Then listen again and check.

(Hoàn thành phần NÓI TẬP TRUNG với các từ trong hộp. Sau đó nghe lại và kiểm tra.)

aware                           during                                      familiar                       free

(nhận thức)                 (trong thời gian)                     (quen thuộc)                (miễn phí)

realise                                      wondered

(nhận ra)                                 (thắc mắc)

 

SPEAKING FOCUS

Introducing the topic

Have you ever thought about/considered/

(1) wondered how/why/what, etc....?

(2) ________ my/this presentation, I plan to tell you about …

You may be wondering why I've chosen to talk about... today. Well, let me explain...

Introducing familiar information

We are (probably) (3) ________________ with…

You may be (4) ___________ that…

You may already know that…

Perhaps you have heard of/about...

Introducing surprising information

Most people aren't aware / don't (5) _________ that… ...but, did you know that...?

You might not know that…

Finishing your presentation

OK, that's all from me.

Thank you for listening.

I hope you found the presentation interesting.

If anyone has any questions, please feel (6) _________ to ask now.

Lời giải chi tiết:

SPEAKING FOCUS

Introducing the topic

Have you ever thought about/considered/

(1) wondered how/why/what, etc....?

(2) during my/this presentation, I plan to tell you about …

You may be wondering why I've chosen to talk about... today. Well, let me explain...

Introducing familiar information

We are (probably) (3) familiar with…

You may be (4) realise  that…

You may already know that…

Perhaps you have heard of/about...

Introducing surprising information

Most people aren't aware / don't (5) aware that… ...but, did you know that...?

You might not know that…

Finishing your presentation

OK, that's all from me.

Thank you for listening.

I hope you found the presentation interesting.

If anyone has any questions, please feel (6) free to ask now.

 

TẬP TRUNG NÓI

Giới thiệu chủ đề

Bạn đã bao giờ nghĩ đến/cân nhắc/

(1) tự hỏi làm thế nào/tại sao/cái gì, v.v...?

(2) trong bài thuyết trình của tôi/này, tôi định kể cho bạn nghe về…

Có thể bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại chọn nói về... ngày hôm nay. Vâng, hãy để tôi giải thích...

Giới thiệu thông tin quen thuộc

Chúng tôi (có lẽ) (3) quen thuộc với…

Bạn có thể (4) nhận ra rằng…

Có thể bạn đã biết điều đó…

Có lẽ bạn đã nghe nói về/về...

Giới thiệu thông tin bất ngờ

Hầu hết mọi người không biết / không (5) nhận thức được điều đó... ...nhưng, bạn có biết điều đó...?

Có thể bạn chưa biết rằng…

Kết thúc bài thuyết trình của bạn

Được rồi, đó là tất cả từ tôi.

Cám ơn vì đã lắng nghe.

Tôi hy vọng bạn thấy bài thuyết trình thú vị.

Nếu ai có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng (6) hỏi ngay bây giờ.

Bài 4

4. Complete the extracts from presentations with words and phrases from the SPEAKING FOCUS.

(Hoàn thành các đoạn trích từ bài thuyết trình bằng các từ và cụm từ trong TẬP TRUNG NÓI.)

1. You may be _____________ why I've chosen to talk about Ha Long Bay in Việt Nam today. Well, let me explain.

2. You may already ____________ that Wolin, an island in Poland, is home to around 200 bird species.

3. Perhaps you have _____________ of Table Mountain in South Africa. It rises high above the city of Cape Town.

4. We are probably all familiar with the Dolomite Mountains in northeastern Italy, but most people aren't __________ that this mountain range was added to the UNESCO World Heritage list in 2009.

5. Thanks for listening. If _________- has any questions, please feel free to ask now.

Lời giải chi tiết:

1. You may be wondering why I've chosen to talk about Ha Long Bay in Việt Nam today. Well, let me explain.

(Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại chọn nói về Vịnh Hạ Long ở Việt Nam. Vâng, hãy để tôi giải thích.)

2. You may already know that Wolin, an island in Poland, is home to around 200 bird species.

(Có thể bạn đã biết rằng Wolin, một hòn đảo ở Ba Lan, là nơi sinh sống của khoảng 200 loài chim.)

3. Perhaps you have heard of Table Mountain in South Africa. It rises high above the city of Cape Town.

(Có lẽ bạn đã từng nghe đến Núi Bàn ở Nam Phi. Nó vươn cao trên thành phố Cape Town.)

4. We are probably all familiar with the Dolomite Mountains in northeastern Italy, but most people aren't aware that this mountain range was added to the UNESCO World Heritage list in 2009.

(Có lẽ tất cả chúng ta đều quen thuộc với dãy núi Dolomite ở phía đông bắc nước Ý, nhưng hầu hết mọi người đều không biết rằng dãy núi này đã được thêm vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm 2009.)

5. Thanks for listening. If anyone has any questions, please feel free to ask now.

(Cảm ơn đã lắng nghe. Nếu ai có thắc mắc gì xin vui lòng hỏi ngay bây giờ.)

Bài 5

5. Prepare a presentation on a natural wonder. Follow the steps below.

(Chuẩn bị bài thuyết trình về một kỳ quan thiên nhiên. Làm theo các bước dưới đây.)

• Select a natural wonder that interests you.

(Chọn một kỳ quan thiên nhiên mà bạn quan tâm.)

• Do some research and plan your presentation.

(Thực hiện một số nghiên cứu và lên kế hoạch cho bài thuyết trình của bạn.)

• Find some interesting photographs to illustrate the presentation, if possible.

(Tìm một số bức ảnh thú vị để minh họa cho bài thuyết trình, nếu có thể.)

• Select useful language from the SPEAKING FOCUS

(Chọn ngôn ngữ hữu ích từ TRỌNG TÂM NÓI)

• Learn and practise your presentation.

(Tìm hiểu và thực hành bài thuyết trình của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Hello, everybody. My name is …

I’m going to talk about a natural wonder I would like to visit – Phong Nha Cave. Phong Nha Cave is considered one of the cultural heritage sites of the world. It is in Quang Binh Province. We can go to Quang Binh from HaNoi by train, plane, car or coach. Then it takes us only 40 minutes by boat on the Son river to Phong Nha entrance. Coming here, we‘ll experience the interesting feeling when we take a motor boat trip along the poetic Son River. This time is a chance for us to enjoy the natural scenery of appealing areas surrounding the charming Son River. After about thirty-minute, the large mouth of the Phong Nha Cave will open before your eyes. Its mouth is about 10 meters in height and 25 meters in width. The deeper you go into the cave, the more surprised you feel at its beauty.

I’m sure that we’ll be impressed when we continue going deeper to explore as well as admire the breathtaking beauty of the most beautiful cave system of the cave. Nowhere in southeast Asia can we enjoy the most marvelous and magical cave like Phong Nha. The area is considered a paradise for researchers and explorers of grottos and caves. I’m sure that you won’t be disappointed when you visit Phong Nha Cave.

Thank you so much for your listening. If you have any questions about it, I’ll be pleased to answer them.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Tên tôi là …

Tôi sẽ nói về một kỳ quan thiên nhiên mà tôi muốn ghé thăm – Động Phong Nha. Động Phong Nha được coi là một trong những di sản văn hóa của thế giới. Nó ở tỉnh Quảng Bình. Chúng ta có thể đến Quảng Bình từ Hà Nội bằng tàu hỏa, máy bay, ô tô hoặc xe khách. Sau đó chúng ta chỉ mất 40 phút đi thuyền trên sông Son là tới cửa Phong Nha. Đến đây, chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác thú vị khi đi thuyền máy dọc dòng sông Son thơ mộng. Lần này là cơ hội để chúng ta tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn xung quanh dòng sông Son thơ mộng. Sau khoảng ba mươi phút, cái miệng rộng lớn của Động Phong Nha sẽ mở ra trước mắt bạn. Miệng của nó cao khoảng 10 mét và rộng 25 mét. Càng đi sâu vào hang, bạn càng cảm thấy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó.

Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ rất ấn tượng khi tiếp tục đi sâu hơn để khám phá cũng như chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp ngoạn mục của hệ thống hang động đẹp nhất này. Không nơi nào ở Đông Nam Á có thể chiêm ngưỡng hang động kỳ vĩ và kỳ ảo nhất như Phong Nha. Khu vực này được coi là thiên đường cho các nhà nghiên cứu và thám hiểm hang động. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không thất vọng khi ghé thăm Động Phong Nha.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nó, tôi sẽ vui lòng trả lời chúng.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Focus Review 4

  1. Complete the sentences with the words in the box. There are two extra words. 2. Complete the sentences with the correct words to replace the words in brackets. The first letter is given. 3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.7 Writing

  1. Read Minh Anh's comment in Young Traveller magazine. Do you agree with her point of view? Why?/Why not? 2. Read Tung's letter to the magazine in response to Minh Anh's comments. Why does he choose to write about Côn Đảo? Would you like to visit the island? Why?/ Why not?

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.6 Use of English

  1. Think about how the weather affects human hyperactive hypersensitive behaviour. Choose the option you think is correct. 2. Read the blog and check your ideas in Exercise 1.3. Read and complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue in the blog.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.5 Grammar

  1. Read and listen to a conversation between two friends. Why does Will get angry?2. Read and complete the GRAMMAR FOCUS with the words in blue in Exercise 1. 3. Complete the sentences with the words in the box. There is one extra word.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.4 Reading

  1. Look at the words and phrases below. Translate them using a dictionary if necessary. Then listen and repeat. 2. Fill in the gaps with the words in Exercise 1 and then finish each piece of news with your own words.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close