Tiếng Anh 12 Unit 1 1.8 Speaking

1. In pairs, ask and answer: What do you know about these musicians? 2. Listen to the dialogue. Answer the questions.3. Read the SPEAKING FOCUS. List the paraphrasing parts that you can hear in the dialogue.4. Choose four sentences from the dialogue. Write them in the left column. Use paraphrasing techniques from the SPEAKING FOCUS to rewrite the sentences. The first one is given as an example. Then share with a partner.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. In pairs, ask and answer: What do you know about these musicians?

(Theo cặp, hỏi và trả lời: Bạn biết gì về những nhạc sĩ này?)

Lời giải chi tiết:

The first picture is of the famous Austrian composer Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), who is considered one of the "greatest" composers of all time. His works are considered pinnacles in music genres such as piano, chamber music, symphony, religious music and opera.

(Bức tranh đầu tiên là của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), người được coi là một trong những nhà soạn nhạc “vĩ đại nhất” mọi thời đại. Các tác phẩm của ông được coi là đỉnh cao trong các thể loại âm nhạc như piano, nhạc thính phòng, giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera.)

The second painting is Ludwig van Beethoven (1770 –1827) was a German composer and pianist. He is one of the most acknowledged figures in the history of Western music; his works rank among the most performed of the classical music repertoire and span the transition from the Classical period to the Romantic era in classical music.

(Bức tranh thứ hai là Ludwig van Beethoven (1770 –1827) là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano người Đức. Ông là một trong những nhân vật được thừa nhận nhất trong lịch sử âm nhạc phương Tây; các tác phẩm của ông được xếp hạng trong số những tiết mục âm nhạc cổ điển được biểu diễn nhiều nhất và trải dài quá trình chuyển đổi từ thời kỳ Cổ điển sang kỷ nguyên Lãng mạn trong âm nhạc cổ điển.)

The third painting is Nguyen Dinh Anh (January 1, 1940 - April 14, 2016), commonly known by the stage name Nguyen Anh 9, is a Vietnamese musician and pianist.

(Bức tranh thứ ba là Nguyễn Đình Ánh (1 tháng 1 năm 1940 – 14 tháng 4 năm 2016) thường được biết đến với nghệ danh Nguyễn Ánh 9, là một nhạc sĩ, nhạc công dương cầm người Việt Nam.)

Bài 2

2. Listen to the dialogue. Answer the questions.

(Nghe đoạn hội thoại. Trả lời các câu hỏi.)

1. Why was Mozart's father upset with him?

(Tại sao cha của Mozart lại khó chịu với ông?)

2. Why did Mozart find it hard to find a job?

(Tại sao Mozart khó tìm được việc làm?)

3. What was so impressive about Mozart?

(Mozart có gì ấn tượng đến vậy?)

Bài 3

3. Read the SPEAKING FOCUS. List the paraphrasing parts that you can hear in the dialogue.

(Đọc TẬP TRUNG NÓI. Liệt kê các phần diễn giải mà bạn có thể nghe thấy trong đoạn hội thoại.)

SPEAKING FOCUS (TẬP TRUNG NÓI)

How to paraphrase while speaking (Cách diễn đạt khi nói)

1. Use synonyms

(Sử dụng từ đồng nghĩa)

I have a smart father => I have an intelligent father.

(Tôi có một người cha thông minh. => Tôi có một người cha thông minh.)

A: What made him special?

(Điều gì khiến anh ấy trở nên đặc biệt?)

B: He is considered unique because…

(Anh ấy được coi là độc nhất bởi vì…)

2. Change word forms

(Thay đổi dạng từ)

That's a violent city => That city has a lot of violence.

(Đó là một thành phố bạo lực => Thành phố đó có rất nhiều bạo lực.)

3. Change the grammar structures

(Thay đổi cấu trúc ngữ pháp)

I chose this job => This job was chosen.

(Tôi đã chọn công việc này => Công việc này đã được chọn.)

He spent much of his childhood travelling around Europe to perform music. → He travelled around Europe to perform music throughout his childhood.

(Anh ấy đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình để đi khắp châu Âu để biểu diễn âm nhạc. → Anh ấy đã đi khắp Châu Âu để biểu diễn âm nhạc trong suốt thời thơ ấu của mình.)

Bài 4

4. Choose four sentences from the dialogue. Write them in the left column. Use paraphrasing techniques from the SPEAKING FOCUS to rewrite the sentences. The first one is given as an example. Then share with a partner.

(Chọn bốn câu từ đoạn hội thoại. Viết chúng vào cột bên trái. Sử dụng kỹ thuật diễn giải từ TẬP TRUNG NÓI để viết lại câu. Cái đầu tiên được đưa ra làm ví dụ. Sau đó chia sẻ với một đối tác.)

Sentences from the dialogue

(Các câu trong đoạn hội thoại)

Paraphrased sentence

(Câu được diễn giải)

1. Mozart is recognized as one of the greatest composers in the history of Western music.

(Mozart được công nhận là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc phương Tây.)

People recognize Mozart as one of the greatest composers in the history of Western music.

(Người ta công nhận Mozart là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc phương Tây.)

2

 

3

 

4

 

5

 

 

Bài 5

5. Work in pairs. Students A reads Text 1. Student B reads Text 2 on page 116. Ask and answer about your partner's musician to complete the table. Use the paraphrasing techniques when answering the questions.

(Làm việc theo cặp. Học sinh A đọc Văn bản 1. Học sinh B đọc Văn bản 2 trang 116. Hỏi và trả lời về nhạc sĩ của bạn cùng lớp để hoàn thành bảng. Sử dụng các kỹ thuật diễn giải khi trả lời các câu hỏi.)

Text 1 Nguyễn Ánh 9

Nguyễn Anh 9 was bom in 1940 in Ninh Thuận Province, Việt Nam. At the age of 18, he became friends with Nguyễn Hoàng who helped him get into the music industry. He had musical talent, so he went to work for a radio program in Sai Gon called "Students' Voice". During this time, he also played the piano at discotheques. 1. Later in his career, he played the piano for a number of shows and wrote the soundtracks for some movies. He also wrote some popular songs. At the age of 76, he died in 2016.

(Văn bản 1 Nguyễn Ánh 9

Nguyễn Anh 9 sinh năm 1940 tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Năm 18 tuổi, ông kết bạn với Nguyễn Hoàng, người đã giúp ông dấn thân vào lĩnh vực âm nhạc. Ông có năng khiếu âm nhạc nên đi làm cho một đài phát thanh ở Sài Gòn mang tên "Giọng Học Sinh". Trong thời gian này, ông còn chơi piano tại vũ trường. 1. Sau này trong sự nghiệp của mình, ông ấy chơi piano cho một số chương trình và viết nhạc phim cho một số bộ phim. Ông cũng viết một số bài hát nổi tiếng. Ở tuổi 76, ông qua đời năm 2016.)

 

Nguyễn Ánh 9

Beethoven

Name

 

 

Year of birth

 

 

Early career

 

 

Later career

 

 


Lời giải chi tiết:

 

Nguyễn Ánh 9

Beethoven

Name (Tên)

Nguyễn Ánh 9

Ludwig van Beethoven

Year of birth

(Năm sinh)

1940

1770

Early career

(Sự nghiệp ban đầu)

At the age of 18, he became friends with Nguyễn Hoàng who helped him get into the music industry. He had musical talent, so he went to work for a radio program in Sai Gon called "Students' Voice". During this time, he also played the piano at discotheques. 1.

(Năm 18 tuổi, ông kết bạn với Nguyễn Hoàng, người đã giúp ông dấn thân vào lĩnh vực âm nhạc. Ông có năng khiếu âm nhạc nên đi làm cho một đài phát thanh ở Sài Gòn mang tên "Giọng Học Sinh". Trong thời gian này, ông còn chơi piano tại vũ trường. 1.

In the early part of his career, Beethoven taught piano and wrote symphonies.

(Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, Beethoven học piano và viết các bản giao hưởng.)

Later career

(Sự nghiệp sau này)

Later in his career, he played the piano for a number of shows and wrote the soundtracks for some movies.

(Sau này trong sự nghiệp của mình, ông ấy chơi piano cho một số chương trình và viết nhạc phim cho một số bộ phim.)

Later in his career, he gradually became deaf and no longer performed. But during this time, he wrote some of his greatest works.

(Sau này trong sự nghiệp, ông dần bị điếc và không còn biểu diễn nữa. Nhưng trong thời gian này, ông đã viết một số tác phẩm vĩ đại nhất của mình.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Focus Review 1

  1. Read the descriptions and choose the best pair of words that describe the person.2 Fill in the blanks using words/phrases from two of the boxes below. 3. Complete the sentences using the clues given. You may need to add words or change word forms.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.7 Writing

  1. Look at the photos. Do you know these albums by Taylor Swift? When were these albums created? What is your favourite song in each album? 2. Read and answer the questions.3. Read the WRITING FOCUS. Which of the following does the biography about Taylor Swift include? Tick(X).

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.6 Use of English

  1. Look at the pictures A and B. Which scientists do these pictures remind you of? 2. Listen and read the dialogue. Complete the blanks. 3. Complete the sentences with the correct preposition FOR and WITH.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.5 Grammar

  1. Read the text about the life of Lien's grandmother. Write T (true) or F (false) next to each statement below. 2. Read the GRAMMAR FOCUS. Underline these structures from the text in Exercise 1. 3. Choose the correct option A, B, C or D to fill in the blanks.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.4 Reading

  1. For each adjective below, add a discipline and a person. Add any other science word families that you know. 2. Read the text quickly. What do the bold words mean? What do the underlined phrases mean? 3. Read the text again. What scientists are mentioned and what are their fields of study? What do they have in common?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close