Tiếng Anh 12 Unit 6 6.3 Listening

1. Look at the pictures. Which countries do they come from? 2. Listen to a mother instructing her daughter how to cook green curry from a traditional recipe. Listen and tick (✔) the boxes next to the ingredients used.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the pictures. Which countries do they come from?

(Nhìn vào các bức tranh. Chúng đến từ nước nào?)

 

Lời giải chi tiết:

Picture A is a taco from Mexico.

(Hình A là bánh taco từ Mexico.)

Picture B is fish & chips from England.

(Hình B là món cá & khoai tây chiên từ nước Anh.)

Picture C is a croissant from France.

(Hình C là bánh sừng bò đến từ Pháp.)

Picture D is pizza from Italy.

(Hình D là pizza từ Ý.)

Picture E is sushi from Japan.

(Hình E là sushi của Nhật Bản.)

Picture F is curry from India.

(Hình F là cà ri từ Ấn Độ.)

Bài 2

2.  Listen to a mother instructing her daughter how to cook green curry from a traditional recipe. Listen and tick () the boxes next to the ingredients used.

(Nghe người mẹ hướng dẫn con gái cách nấu món cà ri xanh theo công thức truyền thống. Hãy nghe và đánh dấu ( ) vào các ô bên cạnh các nguyên liệu được sử dụng.)

INGREDIENTS (Thành phần)

chicken (thịt gà)

coriander (rau mùi)

garam masala (bột garam masala)

garlic paste (hỗn hợp tỏi)

ginger paste (gừng dán)

green chilies (ớt xanh)

turmeric (nghệ)

yoghurt (sữa chua)

Bài 4

4. Listen again. Decide if the following statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Nghe lại. Quyết định xem những câu sau đây là đúng (T) hay sai (F). Sửa thông tin sai sự thật.)

1. The daughter wants to learn how to make the green Indian curry.

(Cô con gái muốn học cách làm món cà ri xanh của Ấn Độ.)

2. The mother is worried about the loss of cultural manners and traditione in making the dishes.

(Người mẹ lo lắng mất đi nét văn hóa, truyền thống trong việc chế biến các món ăn.)

3. The daughter refuses to teach the next generations to cook Indian food.

(Con gái từ chối dạy thế hệ sau nấu món Ấn Độ.)

4. The daughter finally wants to cook butter chicken.

(Cuối cùng cô con gái cũng muốn nấu món gà bơ.)

5. They need to combine turmeric and garam masala in making the dish.

(Họ cần kết hợp nghệ và garam masala khi chế biến món ăn.)

Bài 4

4. Listen again. Next to each of the mentioned ingredients in Exercise 2 is a blank. Fill it in with the amount of that ingredient mentioned in the dialogue.

(Nghe lại. Bên cạnh mỗi thành phần được đề cập trong Bài tập 2 là một ô trống. Điền vào số lượng thành phần được đề cập trong đoạn hội thoại.)

For example: (Ví dụ:)

Chicken 1⁄2 kilo (Thịt gà ½ kg)

PRONUNCIATION FOCUS (Trọng tâm phát âm)

RULES FOR RISING AND FALLING INTONATION IN QUESTIONS.

(QUY TẮC NGỮ LÊN VÀ GIẢM TRONG CÂU HỎI.)

Bài 5

5. Listen to the examples then tick () the correct rules for rising and falling intonation.

(Nghe ví dụ rồi đánh dấu ( ) vào quy tắc lên và xuống giọng đúng.)

1. Intonation rises at the end of Yes / No questions.

(Ngữ điệu lên cao cuối câu hỏi Yes/No.)

2. Intonation falls at the end of Yes/No questions.

(Ngữ điệu rơi vào cuối câu hỏi Yes/No.)

3. Intonation rises at the end of Wh-questions.

(Ngữ điệu lên cao khi kết thúc câu hỏi Wh.)

4. Intonation falls at the end of Wh-questions.

(Ngữ điệu rơi vào cuối câu hỏi Wh.)

Bài 6

6. Listen to the questions. Tick () if they use a rising or falling intonation.

(Nghe câu hỏi. Đánh dấu ( ) nếu họ sử dụng ngữ điệu lên hoặc xuống.)

1. Rising                                              Falling

(Tăng)                                                 (Giảm)

2. Rising                                              Falling

(Tăng)                                                 (Giảm)

3. Rising                                              Falling

(Tăng)                                                 (Giảm)

4. Rising                                              Falling

(Tăng)                                                 (Giảm)

5. Rising                                              Falling

(Tăng)                                                 (Giảm)

6. Rising                                              Falling

(Tăng)                                                 (Giảm)

Bài 7

7. Listen and practise the following dialogue with rising and falling intonation.

(Nghe và thực hành đoạn hội thoại sau với ngữ điệu lên xuống.)

Daughter: What else do we need?

Mum: The traditional way is to add 3-4 green chilies and 1 bunch of coriander.

Daughter: Do we need some yogurt?

Mum: Oh yes. Get a 1⁄2 cup of plain yogurt.

Daughter: Do we need anything else?

Mum: Um, let me see. Do you want to add salt?

Daughter: No, I don't like it too salty. Is it a custom to add salt?

Tạm dịch:

Con gái: Chúng ta còn cần gì nữa?

Mẹ: Cách truyền thống là thêm 3-4 quả ớt xanh và 1 bó rau mùi.

Con gái: Chúng ta có cần sữa chua không?

Mẹ: Ồ vâng. Lấy 1⁄2 cốc sữa chua nguyên chất.

Con gái: Chúng ta có cần gì nữa không?

Mẹ: Ừm, để mẹ xem. Bạn có muốn thêm muối không?

Con gái: Không, con không thích ăn mặn quá. Có tục lệ thêm muối không?

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.4 Reading

  1. In teams, take the quiz to find out how much you know about different cultures. 2. Label the photos with the names of the activities, customs, and objects. 3. Read the texts below and circle the correct option in brackets to make each statement true.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.5 Grammar

  1. Work in pairs. Which statements do you agree with and why? 2. Read a text about the challenges of living in a multicultural society in the UK. Answer the questions. 3. Read the GRAMMAR FOCUS. Find examples of relative clauses with which that refers to a sentence in the text.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.6 Use of English

  1. Look at these photos. What do you know about these festivals? 2. Look at the list of verbs. Add them to their category. Examples in the first category have been done for you. 3. Listen to a talk of an Indian student sharing about how her family members participate in cultural activities to celebrate their family's cultural diversity.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.7 Writing

  1. Discuss the photo below in a group. Which country do they live in? What are their different cultural heritages? How are these people similar and different? 2. Read the essay and take notes into the column. 3. Read the WRITING FOCUS and find examples of statistics in the sample essay.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.8 Speaking

  1. Look at the photos (A-D). What do you know about these aspects of Japanese culture? 2. Listen to a dialogue between two friends talking about their project on multiculturalism. Answer the questions. 3. Read the SPEAKING FOCUS. Listen to the dialogue again and tick (✔) the expressions you hear from the dialogue.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close