Tiếng Anh 12 Unit 6 6.4 Reading

1. In teams, take the quiz to find out how much you know about different cultures. 2. Label the photos with the names of the activities, customs, and objects. 3. Read the texts below and circle the correct option in brackets to make each statement true.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. In teams, take the quiz to find out how much you know about different cultures.

(Làm theo nhóm, làm bài kiểm tra để tìm hiểu xem bạn biết bao nhiêu về các nền văn hóa khác nhau.)

1. In which country do people take off their shoes before entering someone's home?

(Người ta cởi giày trước khi vào nhà ở nước nào?)

a. Japan (Nhật Bản)

b. Mexico

c. Egypt (Ai Cập)

d. Italy (Ý)

2. In which country do people celebrate the Day of the Dead?

(Người ta tổ chức Ngày của người chết ở quốc gia nào?)

a. Mexico

b. Brazil

c. China (Trung Quốc)

d. Russia (Nga)

3. Which country is famous for its Maori culture?

(Đất nước nào nổi tiếng với nền văn hóa Maori?)

a. Australia (Úc)

b. New Zealand

c. Canada

d. South Africa (Nam Phi)

4. What is the traditional outfit worn by Scottish men called?

(Trang phục truyền thống của đàn ông Scotland được gọi là gì?)

a. Kilt

b. Sari

c. Kimono

d. Hanbok

5. Which country is known for its Carnival celebration?

(Quốc gia nào được biết đến với lễ hội hóa trang?)

a. France (Pháp)

b. Spain  (Tây Ban Nha)

c. Brazil

d. Italy (Ý)

6. What is the traditional Indian greeting?

(Lời chào truyền thống của người Ấn Độ là gì?)

a. Namaste

b. Konnichiwa

c. Ni Hao

d. Shalom

7. In which country is it customary to give a red envelope with money during the Lunar New Year?

(Nước nào có phong tục tặng phong bao đỏ đựng tiền vào dịp Tết Nguyên Đán?)

a. Japan (Nhật Bản)

b. Việt Nam

c. Thailand

d. India (Ấn Độ)

8. Which country is famous for its flamenco dance?

(Đất nước nào nổi tiếng với điệu nhảy flamenco?)

a. Brazil

b. Spain (Tây Ban Nha)

c. Argentina

d. Portugal (Bồ Đào Nha)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Label the photos with the names of the activities, customs, and objects.

(Dán nhãn cho các bức ảnh tên của các hoạt động, phong tục và đồ vật.)

Carnival Parade                                              Day of the Dead

(Cuộc diễu hành lễ hội)                                  (Ngày của người chết)

Flamenco Dance                                             Haka Dance

(Vũ điệu Flamenco)                                        (Vũ điệu Haka)

Origami                                                           Namaste

 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Read the texts below and circle the correct option in brackets to make each statement true.

(Đọc đoạn văn dưới đây và khoanh tròn vào phương án đúng trong ngoặc để biến mỗi câu phát biểu thành đúng.)

Multiculturalism in America

From its beginning, America has been a multicultural society. But recently, many Americans want special privileges for minority groups. Today, a growing number of Americans. feel their country has changed too much and they say relations among the different groups is often challenging. Some people feel things have gone too far in America's attempts to treat everyone equally. This is when members of the majority group adopt cultural elements of a minority group in an exploitative or disrespectful way. It seems everyone has a different interpretation of what is acceptable, which means people are constantly worried that what they are saying or doing may be considered rude by others.

Multiculturalism in Singapore

Singapore is a unique case where multiculturalism seems to thrive. Singapore has three main ethnic groups: the Malays, Chinese, and Indians. All three groups generally get along well, and they continue their traditions, beliefs and lifestyles. This is most noticeable in their festivals. The Muslims in Singapore celebrate Hari Raya Puasa, which marks the end of the Muslim fasting month of Ramadan. It's a time to strengthen bonds within the community. Similarly, the Chinese celebrate Lunar New Years by giving hong bao (red envelopes with money) to children. The Indian community celebrates Deepavali (Festival of Lights) with sweet treats and lighting little lamps in the doorways of their homes. While each community celebrates its own festivals, all the other communities politely join in during these public holidays.

Multiculturalism in France

Like America, France has a large number of minority groups. But an important difference is that the French, regardless of where they came from, are expected to act French and become French. Some French don't recognize different rights or obligations of different cultures. They welcome immigrants because they know the immigrants want to be like the French and want to respect the French way of life. Thus when immigrants don't assimilate into the population, problems arise.

1. In (America/France/Singapore), celebrating the country's different cultural festivals is important.

2. (America/France/Singapore) expects its immigrants to act like the dominant culture.

3. In (America/France/Singapore), people find establishing relationships between the different ethnic groups challenging.

4. In (America/France/Singapore), there seem to be many different interpretations about what is acceptable.

5. In (America/France/Singapore), problems arise when immigrants don't want to assimilate into the dominant culture.

6. In (America/France/Singapore), multiculturalism thrives better than in the other two countries.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chủ nghĩa đa văn hóa ở Mỹ

Ngay từ đầu, nước Mỹ đã là một xã hội đa văn hóa. Nhưng gần đây, nhiều người Mỹ muốn có những đặc quyền dành cho các nhóm thiểu số. Ngày nay, số lượng người Mỹ ngày càng tăng. cảm thấy đất nước của họ đã thay đổi quá nhiều và họ nói rằng mối quan hệ giữa các nhóm khác nhau thường gặp nhiều thách thức. Một số người cảm thấy mọi việc đã đi quá xa trong nỗ lực đối xử bình đẳng với mọi người của Mỹ. Đây là khi các thành viên của nhóm đa số tiếp thu các yếu tố văn hóa của nhóm thiểu số một cách bóc lột hoặc thiếu tôn trọng. Có vẻ như mọi người đều có cách hiểu khác nhau về những gì có thể chấp nhận được, điều đó có nghĩa là mọi người thường xuyên lo lắng rằng những gì họ nói hoặc làm có thể bị người khác coi là thô lỗ.

Đa văn hóa ở Singapore

Singapore là một trường hợp độc đáo nơi chủ nghĩa đa văn hóa dường như phát triển mạnh. Singapore có ba nhóm dân tộc chính: người Mã Lai, người Hoa và người Ấn Độ. Nhìn chung, cả ba nhóm đều hòa hợp với nhau và họ tiếp tục truyền thống, tín ngưỡng và lối sống của mình. Điều này dễ nhận thấy nhất trong các lễ hội của họ. Người Hồi giáo ở Singapore tổ chức lễ Hari Raya Puasa, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Đã đến lúc tăng cường mối quan hệ trong cộng đồng. Tương tự, người Trung Quốc ăn mừng Tết Nguyên đán bằng cách tặng hồng bao (phong bì đỏ đựng tiền) cho trẻ em. Cộng đồng người Ấn Độ kỷ niệm Deepavali (Lễ hội ánh sáng) bằng những món ngọt và thắp những ngọn đèn nhỏ trước cửa nhà họ. Trong khi mỗi cộng đồng tổ chức lễ hội riêng của mình thì tất cả các cộng đồng khác đều lịch sự tham gia vào những ngày nghỉ lễ này.

Đa văn hóa ở Pháp

Giống như Mỹ, Pháp có nhiều nhóm thiểu số. Nhưng có một điểm khác biệt quan trọng là người Pháp, bất kể họ đến từ đâu, đều phải hành xử như người Pháp và trở thành người Pháp. Một số người Pháp không nhận ra sự khác biệt quyền hoặc nghĩa vụ của các nền văn hóa khác nhau. Họ chào đón người nhập cư vì họ biết người nhập cư muốn giống người Pháp và muốn tôn trọng lối sống của người Pháp. Vì vậy, khi người nhập cư không hòa nhập được dân số, các vấn đề nảy sinh.

Lời giải chi tiết:

1. In Singapore, celebrating the country's different cultural festivals is important.

Thông tin: All three groups generally get along well, and they continue their traditions, beliefs and lifestyles. This is most noticeable in their festivals.

(Nhìn chung, cả ba nhóm đều hòa hợp với nhau và họ tiếp tục truyền thống, tín ngưỡng và lối sống của mình. Điều này dễ nhận thấy nhất trong các lễ hội của họ.)

2. France expects its immigrants to act like the dominant culture.

(Pháp kỳ vọng người nhập cư hành động như nền văn hóa thống trị.)

Thông tin: Some French don't recognize different rights or obligations of different cultures.

(Một số người Pháp không công nhận các quyền và nghĩa vụ khác nhau của các nền văn hóa khác nhau.)

3. In America, people find establishing relationships between the different ethnic groups challenging.

Thông tin: Today, a growing number of Americans feel their country has changed too much and they say relations among the different groups is often challenging.

(Ngày nay, ngày càng nhiều người Mỹ cảm thấy đất nước của họ đã thay đổi quá nhiều và họ nói rằng mối quan hệ giữa các nhóm khác nhau thường gặp nhiều thách thức.)

4. In America, there seem to be many different interpretations about what is acceptable.

(Ở Mỹ, dường như có nhiều cách giải thích khác nhau về những gì có thể chấp nhận được.)

Thông tin: It seems everyone has a different interpretation of what is acceptable, …

(Có vẻ như mọi người đều có cách hiểu khác nhau về những gì có thể chấp nhận được,)

5. In France, problems arise when immigrants don't want to assimilate into the dominant culture.

(Ở Pháp, vấn đề nảy sinh khi người nhập cư không muốn hòa nhập vào nền văn hóa thống trị.)

Thông tin: Thus when immigrants don't assimilate population, problems arise.

(Vì vậy, khi người nhập cư không hòa nhập được với dân số, các vấn đề sẽ nảy sinh.)

6. In Singapore, multiculturalism thrives better than in the other two countries.

(Ở Singapore, chủ nghĩa đa văn hóa phát triển tốt hơn hai nước còn lại.)

Thông tin: Singapore is a unique case where multiculturalism seems to thrive.

(Singapore là một trường hợp độc đáo nơi chủ nghĩa đa văn hóa dường như phát triển mạnh.)

Bài 4

4. Read the texts again and choose the best option.

(Đọc lại đoạn văn và chọn phương án đúng nhất.)

1. What is the main argument of the text about America?

(Luận điểm chính của văn bản về nước Mỹ là gì?)

a. America has always been a monocultural society.

(Nước Mỹ luôn là một xã hội độc văn hóa.)

b. Many Americans want special privileges for majority groups.

(Nhiều người Mỹ muốn có những đặc quyền dành cho các nhóm đa số.)

c. Multiculturalism led to challenging relations among different groups.

(Chủ nghĩa đa văn hóa dẫn đến mối quan hệ đầy thách thức giữa các nhóm khác nhau.)

d. Cultural appropriation is an acceptable practice.

(Chiếm đoạt văn hóa là một thực tế có thể chấp nhận được.)

2. What is the main argument of the text about Singapore?

(Luận điểm chính của văn bản về Singapore là gì?)

a. Singapore is a monocultural society

(Singapore là một xã hội đơn văn hóa)

b. Multiculturalism is thriving in Singapore.

(Chủ nghĩa đa văn hóa đang phát triển mạnh ở Singapore.)

c. Singapore has only two main ethnic groups.

(Singapore chỉ có hai nhóm dân tộc chính.)

d. The ethnic groups in Singapore don't get along well.

(Các nhóm dân tộc ở Singapore không hòa hợp với nhau tốt.)

3. What is the main argument of the text about France?

(Luận điểm chính của văn bản về nước Pháp là gì?0

a. France has no minority groups.

(Pháp không có nhóm thiểu số.)

b. France recognizes and respects different cultures.

(Pháp công nhận và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau.)

c. French immigrants don't want to assimilate into the main population.

(Những người nhập cư Pháp không muốn hòa nhập vào dân số chính.)

d. French immigrants want to assimilate into the dominant culture.

(Những người nhập cư Pháp muốn hòa nhập vào nền văn hóa thống trị.)

Lời giải chi tiết:

1. c

Thông tin: Today, a growing number of Americans feel their country has changed too much and they say relations among the different groups are often challenging.

(Ngày nay, ngày càng nhiều người Mỹ cảm thấy đất nước của họ đã thay đổi quá nhiều và họ nói rằng mối quan hệ giữa các nhóm khác nhau thường gặp nhiều thách thức.)

2. b

Thông tin: Singapore is a unique case where multiculturalism seems to thrive.

(Singapore là một trường hợp độc đáo nơi chủ nghĩa đa văn hóa dường như phát triển mạnh.)

3. d

Thông tin: They welcome immigrants because they know the immigrants want to be like the French and want to respect the French way of life.

(Họ chào đón những người nhập cư vì họ biết những người nhập cư muốn giống người Pháp và muốn tôn trọng lối sống của người Pháp.)

Bài 5

5. With a partner, discuss what is considered polite and rude in your community. Consider behaviour, ways of speaking, values, etc.

(Với một người bạn, hãy thảo luận về điều gì được coi là lịch sự và thô lỗ trong cộng đồng của bạn. Xem xét hành vi, cách nói, giá trị, v.v.)

In my community, it is considered rude to…

(Trong cộng đồng của tôi, điều đó được coi là thô lỗ.)

People here are expected to…

(Người dân ở đây được kỳ vọng sẽ..)

It's not polite to…

(Thật không lịch sự khi…)

It is considered polite to... while you are...

(Nó được coi là lịch sự khi... trong khi bạn...)

Lời giải chi tiết:

In my community, it is considered rude to go to the temple wearing skirts or short pants.

(Trong cộng đồng của tôi, việc đi chùa mà mặc váy hoặc quần ngắn được coi là thô lỗ.)

It's not polite for young people to not greet and respect their elders.

(Việc người trẻ không chào hỏi và tôn trọng người lớn tuổi là không lịch sự.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.5 Grammar

  1. Work in pairs. Which statements do you agree with and why? 2. Read a text about the challenges of living in a multicultural society in the UK. Answer the questions. 3. Read the GRAMMAR FOCUS. Find examples of relative clauses with which that refers to a sentence in the text.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.6 Use of English

  1. Look at these photos. What do you know about these festivals? 2. Look at the list of verbs. Add them to their category. Examples in the first category have been done for you. 3. Listen to a talk of an Indian student sharing about how her family members participate in cultural activities to celebrate their family's cultural diversity.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.7 Writing

  1. Discuss the photo below in a group. Which country do they live in? What are their different cultural heritages? How are these people similar and different? 2. Read the essay and take notes into the column. 3. Read the WRITING FOCUS and find examples of statistics in the sample essay.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.8 Speaking

  1. Look at the photos (A-D). What do you know about these aspects of Japanese culture? 2. Listen to a dialogue between two friends talking about their project on multiculturalism. Answer the questions. 3. Read the SPEAKING FOCUS. Listen to the dialogue again and tick (✔) the expressions you hear from the dialogue.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Focus Review 6

  1. Fill in the blanks using the words from the box below. 2. Complete the sentences with the correct form of the verbs. The first letter has been given. 3. Correct the mistakes in the sentences. 4. Finish the following sentences, using relative clauses referring to the whole sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close