Tiếng Anh 12 Unit 1 1.1 Vocabulary

1. Look at the photos. Write their names in the blanks. What are these people well-known for? 2. Listen to a dialogue between two students talking about one of the four people in Exercise 1. Who do they talk about? 3. Listen again and number the words 1 – 8 in the order you hear them. 4. Read the descriptions about people then choose the correct option.5. Complete the following sentences with the phrases given. 6. Complete the text with the correct option.7. Work in pairs. Choose one person from

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos. Write their names in the blanks. What are these people well-known for?

(Nhìn vào những bức ảnh. Viết tên của họ vào chỗ trống. Những người này nổi tiếng vì điều gì?)

Beethoven                   Marie Curie                 Võ Nguyên Giáp         William Shakespeare

Lời giải chi tiết:

1. Võ Nguyên Giáp - Originally a history teacher, he is considered one of the most prominent military leaders in Vietnamese history. He was praised by many newspapers as a national hero of the Vietnamese people.

(Võ Nguyên Giáp - Xuất thân là giáo viên lịch sử, ông được coi là một trong những nhà quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông được nhiều tờ báo ca ngợi là anh hùng dân tộc của dân tộc Việt Nam.)

2. Beethoven – He is recognized around the world as the greatest, most famous and influential composer on many later composers, musicians and audiences.

(Beethoven - Ông được cả thế giới công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất đối với nhiều nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và khán giả sau này.)

3. Marie Curie - She was a French-Polish physicist and chemist, the owner of pioneering research on radioactivity. She was the first woman to win the Nobel Prize, the first person to win the Nobel Prize twice, and the only person to win the Nobel Prize in two scientific fields.

(Marie Curie - Bà là nhà vật lý và hóa học người Pháp gốc Ba Lan, chủ nhân của nghiên cứu tiên phong về phóng xạ. Bà là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel, người đầu tiên hai lần đoạt giải Nobel và là người duy nhất đoạt giải Nobel ở hai lĩnh vực khoa học.)

4. William Shakespeare - He is the greatest poet and playwright of all time. His works, such as “Hamlet,” “Romeo and Juliet” and “King Lear,” have influenced literature and theater worldwide for more than 400 years.

(William Shakespeare - Ông là nhà thơ và là nhà soạn kịch vĩ đại nhất của mọi thời đại. Các tác phẩm của ông như “Hamlet”, “Romeo và Juliet” và “Vua Lear”, đã ảnh hưởng đến văn học và sân khấu trên toàn thế giới hơn 400 năm qua.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Listen to a dialogue between two students talking about one of the four people in Exercise 1. Who do they talk about?

(Nghe đoạn hội thoại giữa hai học sinh nói về một trong bốn người ở Bài tập 1. Họ nói về ai?)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Listen again and number the words 1 – 8 in the order you hear them.

(Nghe lại và đánh số các từ từ 1 đến 8 theo thứ tự bạn nghe được.)

VOCABULARY BOX (Hộp từ vựng)

artistic (thuộc về nghệ thuật)

brilliant (xuất sắc)

creative (sáng tạo)

intellectual (trí tuệ)

indolent (lười biếng)

patient (kiên nhẫn)

successful (thành công)

violent (bạo lực)

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.2 Grammar

  1. Look at the pictures of book covers. What do you know about the work and its author? 2. Read the text below about Nguyễn Du and his famous work. Answer the following questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.3 Listening

  1. Look at the photo. What do you know about this man? Decide if the following statements are true or false. Write T (true) or F (false) in the blanks. 2. Listen to a radio interview about a well-known teacher. Check your answers to Exercise 1. Then read the questions and choose the correct answer.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.4 Reading

  1. For each adjective below, add a discipline and a person. Add any other science word families that you know. 2. Read the text quickly. What do the bold words mean? What do the underlined phrases mean? 3. Read the text again. What scientists are mentioned and what are their fields of study? What do they have in common?

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.5 Grammar

  1. Read the text about the life of Lien's grandmother. Write T (true) or F (false) next to each statement below. 2. Read the GRAMMAR FOCUS. Underline these structures from the text in Exercise 1. 3. Choose the correct option A, B, C or D to fill in the blanks.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.6 Use of English

  1. Look at the pictures A and B. Which scientists do these pictures remind you of? 2. Listen and read the dialogue. Complete the blanks. 3. Complete the sentences with the correct preposition FOR and WITH.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close