Tiếng Anh 12 Unit 1 1.2 Grammar

1. Look at the pictures of book covers. What do you know about the work and its author? 2. Read the text below about Nguyễn Du and his famous work. Answer the following questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the pictures of book covers. What do you know about the work and its author?

(Nhìn vào hình ảnh bìa sách. Bạn biết gì về tác phẩm và tác giả của nó?)

Lời giải chi tiết:

Nguyen Du was a great poet and cultural figure during the early Le dynasty in Vietnam. He is respected by Vietnamese people as the "Great National Poet" and honored by UNESCO as a "World Cultural Celebrity". Throughout his life, Nguyen Du composed countless works. The words are all poetically skilled, reflecting the reality of injustice in society, expressing compassion for the victims. He also has poems about his hometown, the scenery in the places he has visited, or the rural life that he has been attached to,... The typical work of genius Nguyen Du is "Tan Truong Tan Thanh" (popularly known as "The Tale of Kieu") and "The Oration of Ten Kinds of Living Beings", both written in the national language. Both works are excellent and full of humanitarian spirit, vividly reflecting social injustice and troubled life.

(Nguyễn Du là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời Lê mạt Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông được người Việt kính trọng tôn xưng là "Đại thi hào dân tộc" và được UNESCO vinh danh là "Danh nhân văn hóa thế giới". Suốt cuộc đời, Nguyễn Du đã sáng tác ra vô số tác phẩm. Các lời đều có lời thơ điêu luyện, phản ánh hiện thực bất công trong xã hội, biểu lộ tình thương xót đối với các nạn nhân. Ông còn có những bài thơ về quê hương, cảnh vật ở những nơi ông đã đi qua, hay cuộc sống nông thôn mà ông đã gắn bó,... Tác phẩm tiêu biểu của thiên tài Nguyễn Du là "Đoạn trường tân thanh" (tên gọi phổ biến là "Truyện Kiều") và "Văn tế thập loại chúng sinh", đều viết bằng quốc âm. Cả hai tác phẩm đều xuất sắc và tràn trề tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, phản ánh sinh động xã hội bất công, cuộc đời dâu bể.)

The Tale of Kieu, also known as Doan Truong Tan Thanh, was composed by the poet in the early 19th century (1805 - 1809). This is a typical work written in Nom based on the plot of the novel by talented Thanh Tam (China). With humanitarian inspiration and stemming from the realities of life, society as well as people, Nguyen Du has created ingenious innovations to suit Vietnamese society. This is a story told in 3254 verses divided into 3 main parts. The topic of the story is about Kieu's life, but through it, she denounces the feudal society at that time for trampling and pushing women into the dead end; At the same time, he praised the beauty of Thuy Kieu's soul and that of women in general. The work also clearly shows the reality of contemporary life with the poet's "eyes that see through the six realms, a heart that thinks of eternity".

(Truyện Kiều hay còn có tên gọi là Đoạn trường Tân Thanh được nhà thơ sáng tác vào đầu thế kỉ XIX ( 1805 -1809). Đây là một tác phẩm tiêu biểu viết bằng chữ Nôm dựa trên cốt truyện tiểu thuyết của Thanh Tâm tài nhân (Trung Quốc). Với cảm hứng nhân đạo và xuát phát từ thực tế cuộc sống, xã hội cũng như con người, Nguyễn Du đã có những sáng tạo tài tình cải biến để phù hợp với xã hội Việt Nam. Đây là câu truyện được kể bằng 3254 câu thơ chia làm 3 phần chính. Đề tài của truyện là viết về cuộc đời Kiều nhưng thông qua đó tố cáo xã hội phong kiến lúc bấy giờ đã chà đạp, xô đẩy người phụ nữ vào bước đường cùng; đồng thời ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của Thuý Kiều và của người phụ nữ nói chung. Tác phẩm còn thể hiện rất rõ hiện thực cuộc sống đương thời với "con mắt trông thấu sáu cõi, tấm lòng nghĩ tới muôn đời" của nhà thơ.)

Bài 2

2. Read the text below about Nguyễn Du and his famous work. Answer the following questions.

(Đọc đoạn văn dưới đây về Nguyễn Du và tác phẩm nổi tiếng của ông. Trả lời các câu hỏi sau.)

Nguyễn Du is one of the most famous Vietnamese authors. He is best known for his poem "The Tale of Kiều". Nguyễn Du wrote this work in the early 19th century. The poem tells the tragic story of a young woman named Kieu. It depicts the themes of love, sacrifice, loyalty and fate and also reveals the struggles of women in traditional Vietnamese society. Appreciating Nguyễn Du's artistic and poetic excellence and its historical and cultural importance, many readers have considered 'The Tale of Kiều" one of the greatest works of Vietnamese literature. Different generations of Vietnamese students have studied extracts of this poem over the last decades.

Tạm dịch:

Nguyễn Du là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của Việt Nam. Ông được biết đến nhiều nhất qua bài thơ “Truyện Kiều”. Nguyễn Du viết tác phẩm này vào đầu thế kỷ 19. Bài thơ kể về câu chuyện bi thảm của cô gái trẻ tên Kiều. Nó mô tả các chủ đề về tình yêu, sự hy sinh, lòng trung thành và số phận, đồng thời bộc lộ cuộc đấu tranh của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam truyền thống. Đánh giá cao sự xuất sắc về nghệ thuật, thơ ca của Nguyễn Du cũng như tầm quan trọng về lịch sử, văn hóa của tác phẩm, nhiều độc giả đã coi Truyện Kiều là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của văn học Việt Nam.

1. When did Nguyễn Du write the poem “The Tale of Kiều”?

(Nguyễn Du viết bài thơ “Truyện Kiều” vào thời điểm nào?)

2. What is "The Tale of Kiều" about?

(Truyện Kiều nói về điều gì?)

3. Why have many readers considered it a great piece of work?

(Tại sao nhiều độc giả coi đây là một tác phẩm tuyệt vời?)

Lời giải chi tiết:

1. He wrote this work in the early 19th century.

(Ông ấy viết tác phẩm này vào đầu thế kỷ 19.)

2. The poem tells the tragic story of a young woman named Kieu.

(Bài thơ kể về câu chuyện bi thảm của cô gái trẻ tên Kiều.)

3. Many readers considered it a great piece of work because they appreciating Nguyễn Du's artistic and poetic excellence and its historical and cultural importance.

(Nhiều độc giả coi đây là một tác phẩm tuyệt vời vì đánh giá cao sự xuất sắc về nghệ thuật, thơ ca của Nguyễn Du cũng như tầm quan trọng về lịch sử, văn hóa của ông.)

Bài 3

3. Read the GRAMMAR FOCUS. Underline examples of the Present Perfect in the text. Circle examples of the Past Simple in the text.

(Đọc TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP. Gạch chân các ví dụ về thì Hiện tại hoàn thành trong văn bản. Khoanh tròn các ví dụ về Quá khứ đơn trong văn bản.)

GRAMMAR FOCUS

Past Simple

• used for past actions and events not related to the present

regular: verb + ed (played)

irregular: unique past simple verb (ate / drank / sang / won)

Time expressions: yesterday, ago, last week, in 1999, at the age of 20.

Present Perfect

• used for actions starting in the past and still happening now OR for finished actions that impact the present

regular: has / have + past participle (V+ed) (has / have played / wanted / asked)

irregular: has / have + past participle

(has / have eaten / drunk / sung / won)

Time expressions: just, since, for, so far, already

 

NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM

Quá khứ đơn

• dùng cho các hành động và sự kiện trong quá khứ không liên quan đến hiện tại

thông thường: động từ + ed (chơi)

bất quy tắc: động từ quá khứ đơn duy nhất (ate/drink/sang/won)

Biểu thức thời gian: hôm qua, trước, tuần trước, năm 1999, lúc 20 tuổi.

Hiện tại hoàn thành

• dùng cho những hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang xảy ra ở hiện tại HOẶC cho những hành động đã kết thúc và ảnh hưởng đến hiện tại

thông thường: có / có + phân từ quá khứ (V + ed) (đã / đã chơi / muốn / hỏi)

bất quy tắc: has/have + quá khứ phân từ

(đã/đã ăn/say/hát/thắng)

Biểu thức thời gian: chỉ, vì, cho, cho đến nay, rồi

Lời giải chi tiết:

+ Past Simple: (Quá khứ đơn)

·        Nguyễn Du wrote this work in the early 19th century.

(Nguyễn Du viết tác phẩm này vào đầu thế kỷ 19.)

+ Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)

·        Appreciating Nguyễn Du's artistic and poetic excellence and its historical and cultural importance, many readers have considered 'The Tale of Kiều" one of the greatest works of Vietnamese literature.

(Đánh giá cao sự xuất sắc về nghệ thuật, thơ ca của Nguyễn Du cũng như tầm quan trọng về lịch sử, văn hóa của nó, nhiều độc giả đã coi Truyện Kiều là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của văn học Việt Nam.)

·        Different generations of Vietnamese students have studied extracts of this poem over the last decades.

(Nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam đã nghiên cứu những đoạn trích của bài thơ này trong nhiều thập kỷ qua.)

Bài 4

4. Choose the correct option A, B, C or D to complete each sentence below.

(Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu dưới đây.)

1. JK Rowling wrote / has written the Harry Potter series between 1997 and 2007.

2. The brilliant Harry Potter series sold / has sold over 600 million copies so far.

3. Children read / have read Charles Dickens' novels for many generations.

4. Charles Dickens wanted / has wanted children to have a better life.

5. Mark Twain's most successful stories took / have taken place in the southern part of the US.

6. For over a hundred years, Americans has / have enjoyed Mark Twain's humour and creative imagination.

Lời giải chi tiết:

1. wrote

2. has sold

3. have read

4. wanted

5. have taken

6. have enjoyed

1. JK Rowling wrote the Harry Potter series between 1997 and 2007.

(JK Rowling viết bộ truyện Harry Potter từ năm 1997 đến năm 2007.)

2. The brilliant Harry Potter series has sold over 600 million copies so far.

(Bộ truyện Harry Potter xuất sắc đã bán được hơn 600 triệu bản cho đến nay.)

3. Children have read Charles Dickens' novels for many generations.

(Trẻ em đã đọc tiểu thuyết của Charles Dickens qua nhiều thế hệ.)

4. Charles Dickens wanted children to have a better life.

(Charles Dickens muốn trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn.)

5. Mark Twain's most successful stories have taken place in the southern part of the US.

(Những câu chuyện thành công nhất của Mark Twain đều diễn ra ở miền Nam nước Mỹ.)

6. For over a hundred years, Americans have enjoyed Mark Twain's humour and creative imagination.

(Trong hơn một trăm năm, người Mỹ đã yêu thích tính hài hước và trí tưởng tượng sáng tạo của Mark Twain.)

Bài 5

5. Put the verbs in the correct form.

(Đặt các động từ ở dạng đúng.)

1. Nguyễn Nhật Ánh's books (be) ___________ popular among young readers in Việt Nam since the early 1990s.

2. Nguyễn Du (write) ___________ the famous poem The Tale of Kiều between 1802 and 1813.

3. Nam Cao (become) ___________ a well-known writer of short stories and novels at the age of 30.

4. Lê Minh Khuê's writing (focus) ___________ on the experiences of women and marginalized communities.

Lời giải chi tiết:

1. Nguyễn Nhật Ánh's books have been popular among young readers in Việt Nam since the early 1990s.

(Sách của Nguyễn Nhật Ánh được độc giả trẻ Việt Nam yêu thích từ đầu những năm 1990.)

2. Nguyễn Du wrote the famous poem The Tale of Kiều between 1802 and 1813.

(Nguyễn Du viết bài thơ nổi tiếng Truyện Kiều trong khoảng thời gian từ 1802 đến 1813.)

3. Nam Cao became a well-known writer of short stories and novels at the age of 30.

(Nam Cao trở thành nhà văn viết truyện ngắn, tiểu thuyết nổi tiếng ở tuổi 30.)

4. Lê Minh Khuê's writing has focused on the experiences of women and marginalized communities.

(Bài viết của Lê Minh Khuê tập trung vào trải nghiệm của phụ nữ và cộng đồng bị thiệt thòi.)

Bài 6

6. Work in pairs. Choose a Vietnamese author from one of your literature textbooks without mentioning his or her name. Tell your partner five facts about his/her life. Ask your partner to guess the author's name.

(Làm việc theo cặp. Chọn một tác giả Việt Nam từ một trong những cuốn sách giáo khoa văn học của bạn mà không nhắc đến tên của người đó. Nói với bạn của bạn năm sự thật về cuộc sống của anh ấy/cô ấy. Yêu cầu bạn của bạn đoán tên tác giả.)

A: He wrote "Comer of the courtyard and the sky." He was born in 1958.

(Ông ấy viết "Góc sân và khoảng trời." Ông sinh năm 1958.)

B: Is it Trần Đăng Khoa?

(Trần Đăng Khoa phải không?)

A: Yes, that’s correct!

(Vâng, đúng vậy!)

Lời giải chi tiết:

A: She wrote “The noon chicken sound”. She was born in 1942.

(Bà ấy viết "Tiếng gà trưa". Bà ấy sinh năm 1942.)

B: Is it Xuân Quỳnh?

(Xuân Quỳnh phải không?)

A: Yes, that’s correct!

(Vâng, đúng vậy!)

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.3 Listening

  1. Look at the photo. What do you know about this man? Decide if the following statements are true or false. Write T (true) or F (false) in the blanks. 2. Listen to a radio interview about a well-known teacher. Check your answers to Exercise 1. Then read the questions and choose the correct answer.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.4 Reading

  1. For each adjective below, add a discipline and a person. Add any other science word families that you know. 2. Read the text quickly. What do the bold words mean? What do the underlined phrases mean? 3. Read the text again. What scientists are mentioned and what are their fields of study? What do they have in common?

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.5 Grammar

  1. Read the text about the life of Lien's grandmother. Write T (true) or F (false) next to each statement below. 2. Read the GRAMMAR FOCUS. Underline these structures from the text in Exercise 1. 3. Choose the correct option A, B, C or D to fill in the blanks.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.6 Use of English

  1. Look at the pictures A and B. Which scientists do these pictures remind you of? 2. Listen and read the dialogue. Complete the blanks. 3. Complete the sentences with the correct preposition FOR and WITH.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1.7 Writing

  1. Look at the photos. Do you know these albums by Taylor Swift? When were these albums created? What is your favourite song in each album? 2. Read and answer the questions.3. Read the WRITING FOCUS. Which of the following does the biography about Taylor Swift include? Tick(X).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close