Tiếng Anh 12 Bright Unit 1 1e. Writing

1. Read the story about Arnel Pineda and match the paragraphs (A-D) to the descriptions (1-4). 2. What tense did the writer use in the model writing in Exercise 1. Why? 3. Read the Useful Language Box. Find and underline the phrases the writer used in the story.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the story about Arnel Pineda and match the paragraphs (A-D) to the descriptions (1-4).

(Đọc câu chuyện về Arnel Pineda và nối các đoạn văn (A-D) với các mô tả (1-4).)

Arnel’s journey

A. Amel Pineda was born in Sampaloc, Manila, the Philippines in 1967, and he is an inspiring person. He has been passionate about singing since he was five years old and has achieved great success as a professional singer. However, he faced a lot of challenges during his early life.

B. When Arnel was thirteen, his mother died, so his family had a lot of financial problems. Then, Amel became homeless for several years. During that time, he took different low-paying jobs like collecting old bottles and selling newspapers to help him survive. In 1982, at the age of fifteen, he joined a local band as a lead singer, singing pop songs by famous bands. Amel didn't make much money this way, but he never gave up on his passion.

C. By the late 1990s, he had achieved some success, but it was in the early 2000s that he finally got his big break. In June 2007, Neal Schon, a member of the famous band Journey viewed a video of Arnel online. Schon contacted him and invited him to an audition for the band's new lead singer position. Six months later, Amel joined Journey and they have had tremendous success since then. The band has released three studio albums and sold millions of records worldwide.

D. Arnel Pineda is a special person because he overcame his difficult beginning. I admire him because he stayed committed to his passion and achieved greatness. Arnel's success shows that anyone can achieve their dreams if they try hard enough.

1. ___ reasons Arnel is admired and the lesson from his story

2. ___ general information about Arnel (name, where from, what famous for)

3. ___ difficulties in his early life

4. ___ his turning points and achievements

Phương pháp giải:

Bài dịch:

Hành trình của Arnel

A. Arnel Pineda được sinh ra ở Sampaloc, Manila, Phillipines vào năm 1967, và ông ấy là một người truyền cảm hứng. Ông ấy đã đam mê ca hát từ khi 5 tuổi và đã đạt được thành công lớn với cương vị là một ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ông ấy đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong những năm đầu đời.

B. Khi Arnel 13 tuổi, mẹ ông ấy qua đời, nên gia đình ông ấy gặp nhiều khó khăn về tài chính. Sau đó, Arnel trở thành người vô gia cư trong vài năm. Trong quãng thời gian đó, ông ấy đã làm nhiều công việc trả lương thấp như thu nhặt chai lọ và bán báo để giúp ông ấy sống sót. Vào năm 1982, ở tuổi 15, ông ấy đã tham gia vào một ban nhạc địa phương với tư cách là ca sĩ chính, hát những bài nhạc pop của những ban nhạc nổi tiếng. Arnel không kiếm được nhiều tiền bằng cách này, nhưng ông ấy chưa bao giờ từ bỏ đam mê.

C. Vào nửa sau thập niên 90, ông ấy đã đạt được vài thành tựu, nhưng vào thập niên 2000, ông ấy cuối cùng cũng có cơ hội đổi đời. Vào tháng 6 năm 2007, Neal Schon, một thành viên của ban nhạc Journey rất nổi tiếng đã xem một video về Arnel trên mạng. Schon đã liên lạc với ông ấy và mời ông ấy đi thử giọng cho vị trí ca sĩ chính mới trong ban nhạc. Sáu tháng sau, Arnel gia nhập Journey và họ đã có những thành công to lớn kể từ đó. Ban nhạc đã ra mắt 3 album phòng thu và bán được hàng triệu bản thu trên toàn thế giới.

D. Arnel Pineda là một người đặc biệt vì ông ấy vượt qua được những khó khăn đầu đời. Tôi ngưỡng mộ ông ấy vì ông ấy giữ được cam kết với đam mê và đã đạt được sự vĩ đại. Thành công của Arnel cho thấy ai cũng có thể chạm đến ước mơ của mình nếu họ đủ kiên trì.

Lời giải chi tiết:

 1. D

reasons Arnel is admired and the lesson from his story

(lí do Arnel được ngưỡng mộ và bài học từ câu chuyện của ông ấy)

Thông tin:

Arnel Pineda is a special person because he overcame his difficult beginning.

(Arnel Pineda là một người đặc biệt vì ông ấy vượt qua được những khó khăn đầu đời.)

Arnel's success shows that anyone can achieve their dreams if they try hard enough.

(Thành công của Arnel cho thấy ai cũng có thể chạm đến ước mơ của mình nếu họ đủ kiên trì.)

2. A

general information about Arnel (name, where from, what famous for)

(thông tin tổng quát về Arnel (tên, ở đâu, lí do nổi tiếng)  

Thông tin:

Amel Pineda was born in Sampaloc, Manila, the Philippines in 1967, and he is an inspiring person. He has been passionate about singing since he was five years old and has achieved great success as a professional singer.

(Arnel Pineda được sinh ra ở Sampaloc, Manila, Phillipines vào năm 1967, và ông ấy là một người truyền cảm hứng. Ông ấy đã đam mê ca hát từ khi 5 tuổi và đã đạt được thành công lớn với cương vị là một ca sĩ chuyên nghiệp.)

3. B

difficulties in his early life (những khó khăn đầu đời)

Thông tin:

When Arnel was thirteen, his mother died, so his family had a lot of financial problems. Then, Amel became homeless for several years. During that time, he took different low-paying jobs like collecting old bottles and selling newspapers to help him survive.

(Khi Arnel 13 tuổi, mẹ ông ấy qua đời, nên gia đình ông ấy gặp nhiều khó khăn về tài chính. Sau đó, Arnel trở thành người vô gia cư trong vài năm. Trong quãng thời gian đó, ông ấy đã làm nhiều công việc trả lương thấp như thu nhặt chai lọ và bán báo để giúp ông ấy sống sót.)

4. C

his turning points and achievements (bước ngoặt của ông ta và thành tựu)

Thông tin:

In June 2007, Neal Schon, a member of the famous band Journey viewed a video of Arnel online. Schon contacted him and invited him to an audition for the band's new lead singer position. Six months later, Amel joined Journey and they have had tremendous success since then.

(Vào tháng 6 năm 2007, Neal Schon, một thành viên của ban nhạc Journey rất nổi tiếng đã xem một video về Arnel trên mạng. Schon đã liên lạc với ông ấy và mời ông ấy đi thử giọng cho vị trí ca sĩ chính mới trong ban nhạc. Sáu tháng sau, Arnel gia nhập Journey và họ đã có những thành công to lớn kể từ đó.)

Bài 2

2. What tense did the writer use in the model writing in Exercise 1. Why?

Tenses: When writing about a person's life story, we use past tenses to refer to that person's early life and achievements. We use the present tense if the person is alive and to refer to that person's current status.

(Thì: Khi viết về câu chuyện cuộc đời của một người nào đó, ta dùng các thì quá khứ để nói về cuộc sống khi xưa của người đó và các thành tựu. Chúng ta dùng thì hiện tại nếu người đó còn sống và đang nói về tình trạng hiện tại của người đó.)

Lời giải chi tiết:

The writer uses the past tense to tell story about Arnel’s early life and achievements. And he use present tense to tell Arnel’s current status and his opinion about Arnel.

(Tác giả dùng thì quá khứ để kể chuyện về cuộc sống đầu đời của Arnel và thành tựu của ông ấy. Và anh ta dùng thì hiện tại để nói về tình trạng hiện tại của Arnel và suy nghĩ của anh ta về Arnel.)

Bài 3

3. Read the Useful Language Box. Find and underline the phrases the writer used in the story.

(Đọc Hộp Ngôn ngữ thông dụng. Tìm và gạch chân các cụm từ tác giả sử dụng trong câu chuyện.)

Useful Language (Ngôn ngữ thông dụng)

Personal information (Thông tin cá nhân)

• is/was a … person (là một người)              

He/She was born in … (Anh ấy/ Cô ấy được sinh ra ở …)

Turning points and life achievements (Bước ngoặt và thành tựu trong đời)

• At/ By the age of …, he/she … (Ở/ Vào tuổi …, anh ấy/ cô ấy …)

• When he/she was …, he/she … (Khi mà anh ta/cô ta …, anh ta/ cô ta …)

• Two/ Five etc. years later, he/she (Hai/ Năm v.v năm sau đó, anh ta/c ô ta …)

Reasons for admiration (Lí do để ngưỡng mộ)

• I admire him/her because … (Tôi ngưỡng mộ anh ấy/ cô ấy vì …)

• … is/was a special person because (… là một người đặc biệt vì …)


Lời giải chi tiết:

A. Amel Pineda was born in Sampaloc, Manila, the Philippines in 1967, and he is an inspiring person. He has been passionate about singing since he was five years old and has achieved great success as a professional singer. However, he faced a lot of challenges during his early life.

B. When Arnel was thirteen, his mother died, so his family had a lot of financial problems. Then, Amel became homeless for several years. During that time, he took different low-paying jobs like collecting old bottles and selling newspapers to help him survive. In 1982, at the age of fifteen, he joined a local band as a lead singer, singing pop songs by famous bands. Amel didn't make much money this way, but he never gave up on his passion.

C. By the late 1990s, he had achieved some success, but it was in the early 2000s that he finally got his big break. In June 2007, Neal Schon, a member of the famous band Journey viewed a video of Arnel online. Schon contacted him and invited him to an audition for the band's new lead singer position. Six months later, Amel joined Journey and they have had tremendous success since then. The band has released three studio albums and sold millions of records worldwide.

D. Arnel Pineda is a special person because he overcame his difficult beginning. I admire him because he stayed committed to his passion and achieved greatness. Arnel's success shows that anyone can achieve their dreams if they try hard enough.

Bài 4

Your turn (Đến lượt bạn)

4. Your school English magazine has asked its readers to send life stories of people they admire. Answer the questions.

(Tạp chí tiếng Anh của trường bạn đã yêu cầu các độc giả gửi những câu chuyện về cuộc đời của những người họ ngưỡng mộ. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What's his/her name and where is he/she from? What is he/she famous for?

2. What difficulties did he/she face during his/ her early life?

3. What are his/her achievements?

4. Why do you admire him/her?

Lời giải chi tiết:

1. What's his/her name and where is he/she from? What is he/she famous for?

(Tên người đó là gì và họ ở đâu? Tại sao người đó nổi tiếng?)

His name is Nguyen Ngoc Ki and he is from Nam Dinh. He is famous for being the first teacher who writes by feet.

(Tên ông ấy là Nguyễn Ngọc Kí và ông ấy đến từ Nam Định. Ông ấy nổi tiếng vì là người thầy đầu tiên viết bằng chân.)

2. What difficulties did he/she face during his/ her early life?

(Những khó khăn nào người đó gặp phải trong những năm đầu đời?)

When he was 4, he lost the use of his arms after suffering a severe illness. He managed to use feet to do things that other people do with their hands.

(Khi lên bốn, ông bị liệt hai tay sau khi bị ốm nặng. Ông ấy có thể dùng chân để làm những việc mà mọi người dùng tay làm.)

3. What are his/her achievements?

(Thành tựu của người đó là gì?)

He was recognized as a meritorious teacher. Also, he was the author of 30 pieces of works including including poems, stories, and memoirs. His most famous work is “I went to school” memoir.

(Ông được phong là nhà giáo ưu tú. Hơn nữa, ông có 30 tác phẩm gồm thơ, truyện và hồi kí. Tác phẩm nổi tiếng nhất là hồi kí “Tôi đi học”.)

4. Why do you admire him/her?

(Tại sao bạn ngưỡng mộ người đó.)

I admire him because he inspired me and encouraged me to overcome life’s difficulties.

(Tôi ngưỡng mộ ông ấy vì ông ấy truyền cảm hứng cho tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống.)

Bài 5

 5. Write your story of someone you admire. (about 180-200 words).

(Viết một câu chuyện về người mà bạn ngưỡng mộ.)

'introduction (Paragraph 1) writing about a person's general information (name, where from, what famous for)

(Giới thiệu (Đoạn 1) viết về thông tin chung của người đó (tên, đến từ đâu, tại sao nổi tiếng))

Main body (Paragraph 2)  writing about difficulties in his/her early life

(Thân bài (Đoạn 2) viết về những khó khăn đầu đời của người đó)

(Paragraph 3) writing about his/her turning points and achievements

(Đoạn 3) viết về bước ngoặt của người đó và thành tựu của người đó.)

Conclusion (Paragraph 4) writing the reason(s) you admire him/her, lesson from his/her story

(Kết luận (Đoạn 4) Viết lí do tại sao bạn ngưỡng mộ người đó, bài học từ câu chuyện của người đó)

Lời giải chi tiết:

Nguyen Ngoc Ki was born in Nam Dinh in 1947 and he was an inspiring person. He was known for being the first teacher and writer to write by feet. However, he faced a lot of challenges during his early life.

When he was 4, he lost the use of his arms after suffering a severe illness. But he decided not to surrender to despair. When he was seven, he really want to go to school. But he was refused every time he came to the local school and asked to join the class. After many years of practicing, he managed to use feet to do things that other people do with their hands.

Many years later, he became a teacher. He found his passion in teaching and inspired many students. He was awarded the title "Meritorious Educator" by the Government in 1992. He moved to Ho Chi Minh City in 2005 and became a writer. He was the author of 30 pieces of works including poems, stories, and memoirs. His most famous work is “I went to school” memoir, which is a national best-seller.

Nguyen Ngoc Ki is a special person because he overcame his difficult beginning. I admire him because he inspired me and encouraged me to overcome life’s difficulties. Ki’s life shows that with determination, nothing is impossible.

(Thầy Nguyễn Ngọc Kí sinh năm 1967 tại Nam Định và thầy là một người truyền cảm hứng. Thầy nổi tiếng là thấy giáo và nhà văn đầu tiên viết bằng chân. Tuy nhiên, thầy đã gặp rất nhiều khó khăn thời thơ ấu.

Khi thầy lên 4, thầy bị liệt hai chi sau một trận ốm nặng. Nhưng thầy quyết định không đầu hàng trước nghịch cảnh. Khi thầy lên 7, thầy thực sự rất muốn đến trường. Nhưng thầy luôn bị từ chối mỗi khi thầy đến một trường học ở quê thầy và có mong muốn được đi học. Sau nhiều năm luyện tập, thầy có thể sử dụng chân để làm mọi việc mà những người khác làm bằng tay.

Nhiều năm sau, thầy trở thành một giáo viên. Thầy tìm thấy đam mê trong việc dạy học và truyền cảm hứng cho nhiều học sinh. Thầy được trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” bởi Chính phủ năm 1992. Thầy chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005 và trở thành một nhà văn. Thầy là tác giả của 30 tác phẩm gồm thơ, truyện ngắn và hồi kí. Tác phẩm nổi tiếng nhất của thầy là hồi kí Tôi đi học, là cuốn sách bán chạy nhất cả nước.

Thầy Nguyễn Ngọc Kí là một người đặc biệt vì thầy đã vượt qua được những khó khăn thuở nhỏ. Tôi ngưỡng mộ thày vì thầy truyền cảm hứng cho tôi và khuyến khích tôi vượt qua khó khăn trong cuôc sống. Cuộc đơi thầy Kí cho thấy rằng nếu quyết tâm thì không gì là không thể.)

Bài 6

6. Check your story for spelling/grammar mistake. Then, in pairs, swap your stories and check each other’s work.

(KIểm tra lỗi chính tả/ngữ pháp. Sau đó, đổi bài cho nhau rồi kiểm tra bài của đối phương theo cặp.)

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 1 1d. Speaking

  1.a) Match the verbs (1-8) to the phrases (a-h). Then listen and check. b) Which of the life achievements in Exercise 1a would you like to have? Can you think of others? 2. a) Listen and read the dialogue. What are the teens talking about?

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 1 1c. Listening

  1. What is one memorable life experience in Exercise 1 on page 15 that you have? What did it involve? How did it make you feel? 2. a) You are going to listen to Jacob talking about his adventure. Read the sentences (1-5) below. What information is missing in each gap? b) Listen and complete the sentences (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 1 1b. Grammar

  1. Put the verbs in brackets (1-7) into the Past Simple or the Past Continuous. Then match them to their uses (a-g). 2. Choose the correct option. 3. Choose the options (A, B, C or D) to indicate the underlined parts that needs correction in the given sentence.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 1 1a. Reading

  1. Look at the picture. What do you think the text is about? Listen/Watch and read to check. 2. Read the text. For questions (1-4), choose the best answers (A, B, C or D). 3. Read the text again and decide if each of the statements (1-4) is T (true) or F (false). 4. Do you admire Gary Hall? Why? 5. Fill in each gap with pleased, depressed, ashamed, shocked, frightened, exhausted, or furious. Then listen and check. 6. Choose the best adjective (A, B, C or D) to describe each person's feeling. 7.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 1 Introduction

  1. Fill in each gap with sing, win, meet, swim, run, go, sleep or trek. Then listen and check. 2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Then listen and check. Practise saying them with a partner. 3. Listen to Ann, Joe, and Peter talking about their summer holiday. Which life experience (1-8) in Exercise 1 did they have? 4. Which of the life experience in Exercise 1 did you have? / would you like to try and why? Tell your partner.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close