Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 Introduction

1. Listen and repeat. Match the green energy sources (1-6) to their descriptions (A-F).2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Then listen and check. Practise saying them with a partner. 3. Listen to a man talking about green energy concerns. Which two green energy sources (1-6) in Exercise 1 does he consider the most important? Write in your notebook.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. Match the green energy sources (1-6) to their descriptions (A-F).

(Nghe và lặp lại. Nối các nguồn năng lượng xanh (1-6) với mô tả của chúng (A-F).)

1. ___ biomass fuel

2. ___ hydroelectric power

3. ___ solar power

4. ___ geothermal power

5. ___ tidal energy

6. ___ wind power

A. uses water from a dam to spin turbines and generate electricity

B. transfers the sun's energy into electricity

C. is made from plants and animal waste

D. uses the power of the ocean's waves to generate electricity

E. uses steam within the earth to generate power

F. generates electricity from the power of the air

Phương pháp giải:

- biomass fuel (n): năng lượng sinh học

- hydroelectric power (n): thủy điện

- solar power (n): năng lượng mặt trời

- geothermal power (n): năng lượng địa nhiệt

- tidal energy (n): năng lượng thủy triều

- wind power (n): năng lượng gió

Lời giải chi tiết:

1-c: biomass fuel - is made from plants and animal waste

(năng lượng sinh học – được làm từ thực vật và chất thải động vật)

2-a: hydroelectric power - uses water from a dam to spin turbines and generate electricity

(thủy điện – dùng nước từ đập thủy điện để làm quay tua bin và tạo ra điện năng)

3-b: solar power - transfers the sun's energy into electricity

(năng lượng mặt trời – chuyển năng lượng mặt trời thành điện năng)

4-e: geothermal power - uses steam within the earth to generate power

(năng lượng địa nhiệt – dùng hơi nước trong lòng đất để tạo ra điện năng)

5-d: tidal energy - uses the power of the ocean's waves to generate electricity

(năng lượng thủy triều – dùng năng lượng của sóng biển để tạo ra điện năng)

6-f: wind power - generates electricity from the power of the air

(năng lượng gió – tạo ra điện năng từ năng lượng không khí)

Bài 2

2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Then listen and check. Practise saying them with a partner.

(Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. Sau đó nghe và kiểm tra. Luyện tập nói chúng với bạn cùng bàn.)

1. A. energy     B. geothermal               C. power             D. heater

2. A. power      B. solar                            C. hydroelectric D. geothermal

3. A. tidal          B. turbine         C. wind              D. biomass

4. A. waste       B. wave             C. water            D. generate

Lời giải chi tiết:

1. B

A. energy/ˈen.ə.dʒi/ (n): năng lượng

B. geothermal /ˌdʒiː.əʊˈθɜː.məl/ (adj): thuộc địa nhiệt

C. power /paʊər/ (n): sức mạnh

D. heater /ˈhiː.tər/ (n): bếp lò, lò sưởi

Phần gạch chân của đáp án B phát âm là /ɜː/, phần gạch chân của các đáp án còn lại phát âm là /ə/

2. A

A. power /paʊər/ (n): sức mạnh

B. solar              /ˈsəʊ.lər/ (adj): thuộc về mặt trời

C. hydroelectric /ˌhaɪ.drəʊ.ɪˈlek.trɪk/ (adj): thuộc thủy điện

D. geothermal /ˌdʒiː.əʊˈθɜː.məl/ (adj): thuộc địa nhiệt

Phần gạch chân của đáp án A phát âm là /aʊ/, phần gạch chân của các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

3. C

A. tidal /ˈtaɪ.dəl/ (adj): thuộc về thủy triều

B. turbine /ˈtɜː.baɪn/ (n): tua bin

C. wind /wɪnd/ (n): gió

D. biomass /ˈbaɪ.əʊˌmæs/ (n): sinh khối

Phần gạch chân của đáp án C phát âm là /ɪ/, phần gạch chân của các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/

4. C

A. waste /weɪst/ (n): chất thải

B. wave /weɪv/ (n): sóng

C. water /ˈwɔː.tər/ (n): nước

D. generate /ˈdʒen.ə.reɪt/ (n): tạo ra

Phần gạch chân của đáp án C phát âm là /ɔː/, phần gạch chân của các đáp án còn lại phát âm là /eɪ/

Bài 3

3. Listen to a man talking about green energy concerns. Which two green energy sources (1-6) in Exercise 1 does he consider the most important? Write in your notebook.

(Nghe một người đàn ông nói về mối lo ngại về năng lượng xanh. Hai nguồn năng lượng xanh (1-6) về bài tập 1 mà ông ấy cho là quan trọng nhất. Viết vào vở bài tập.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

In recent decades, we have learned about the effects of human activities on our planet. Pollution and climate change have become major problems, and the way we produce energy is one of the major causes of this. To solve this issue, it's essential that we switch from fossil fuels to renewable energy sources. There are six main types of renewable energy. These are wind, solar, hydroelectric, tidal, biomass, and geothermal energy. All of these use natural energy to give us power without harming the planet. However, some are more important to us than others at the moment, in my opinion. Personally, I believe that hydroelectric power is the most important source of renewable energy we have today. Why? Because it makes up close to 60% of the world's renewable energy. Worldwide, there are far more power stations creating hydroelectric power than any other kind of renewable energy. However, hydroelectric stations need to be built near a source of water to produce energy. So, if we want to really make a difference, then we will also need to take advantage of other renewable energy sources. Aside from hydroelectric power, I believe that wind energy is also very important for society. Since wind energy is unlimited and unlike hydroelectric, it can be produced almost anywhere. This makes it a very practical solution in the years to come. Natural energy gives us the power to change our future. So we should embrace it while we have the chance.

Tạm dịch:

Trong vài thập kỉ gần đây, chúng ta đã biết về những ảnh hưởng của các hoạt động của con người đến môi trường. Sự ô nhiễm và biến đổi khí hậu đã trở thành những vấn đề chính, và cách chúng ta sản xuất năng lượng cũng là một trong những nguyên nhân chính của chuyện này. Để giải quyết vấn đề này, việc chuyển từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng có thể tái tạo được là một điều cần thiết. Có 6 loại năng lượng tái tạo chính: gió, mặt trời, thủy điện, sóng, sinh khối và năng lượng địa nhiệt. Tất cả những năng lượng tự nhiên này đều đem lại năng lượng mà không gây hại cho hành tinh, Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì hiện tại có một vài loại năng lượng quan trọng với chúng ta hơn những loại năng lượng khác. Cá nhân tôi thấy thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo quan trọng nhất mà chúng ta có ngày nay. Tại sao ư? Vì chúng chiếm gần 60% nguồn năng lượng tái tạo của thế giới. Có nhiều nhà máy thủy điện hơn tất cả những nhà máy của những nguồn năng lượng khác trên thế giới. Tuy nhiên, nhà máy thủy điện cần được xây dựng ở nơi có nguồn nước để sản xuất năng lượng. Vậy nếu chúng ta muốn tạo nên sự khác biệt thì cũng ta cũng cần tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo khác. Bên cạnh năng lượng thủy điện thì năng lượng gió cũng quan trọng với xã hội. Vì năng lượng gió là vô hạn và không giống như thủy điện, chúng có thể được sản xuất ở bất cứ đâu. Điều này làm nên một giải phát thiết thực trong những năm tới. Năng lượng tự nhiên đem lại cho chúng ta sức mạnh để thay đổi tương lai. Nên chúng ta cần trân trọng nó khi ta còn có thể.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Hydroelectric power (năng lượng thủy điện)

Thông tin: Personally, I believe that hydroelectric power is the most important source of renewable energy we have today. Why? Because it makes up close to 60% of the world's renewable energy.

(Cá nhân tôi thấy thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo quan trọng nhất mà chúng ta có ngày nay. Tại sao ư? Vì chúng chiếm gần 60% nguồn năng lượng tái tạo của thế giới.)

Windpower (năng lượng gió)

Thông tin: Aside from hydroelectric power, I believe that wind energy is also very important for society. Since wind energy is unlimited and unlike hydroelectric, it can be produced almost anywhere.

(Bên cạnh năng lượng thủy điện thì năng lượng gió cũng quan trọng với xã hội. Vì năng lượng gió là vô hạn và không giống như thủy điện, chúng có thể được sản xuất ở bất cứ đâu. Điều này làm nên một giải phát thiết thực trong những năm tới.)

Bài 4

4. Which green energy source (1-6) in exercise 1 are popular in your country? Tell your partner.

Lời giải chi tiết:

People in Vietnam like the following green energy sources: One type of green energy that Vietnam uses a lot of is hydroelectric power. It made up about 40% of the country's overall electricity potential at the end of 2018. Another type of energy popular in Vietnam is wind energy. Vietnam has become one of the best ASEAN countries at getting people to invest in clean energy, like wind power. The country has the most offshore wind power potential of any ASEAN country, with over 470 GW of technical potential within 200 km of the coast.

(Người dân Việt Nam ưa chuộng các nguồn năng lượng xanh sau: Một loại năng lượng xanh được Việt Nam sử dụng nhiều là thủy điện. Nó chiếm khoảng 40% tiềm năng điện chung của cả nước vào cuối năm 2018. Một loại năng lượng khác phổ biến ở Việt Nam là năng lượng gió. Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia ASEAN tốt nhất trong việc thu hút người dân đầu tư vào năng lượng sạch, như năng lượng gió. Quốc gia này có tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn nhất so với bất kỳ quốc gia ASEAN nào, với tiềm năng kỹ thuật hơn 470 GW trong phạm vi 200 km tính từ bờ biển.)

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6a. Reading

  1. Read the title and look at the picture. What do you think the text is about? Listen/Watch and read to check. 2. Read the text. For questions (1-3), choose the best answers (A,B, C or D).3.Read the text again. Write S (solar panels) or W (wind turbines).

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6b. Grammar

  1. Match the sentences (1-3) to their uses (a-c). Then say which type of conditional each one is. 2. Choose the correct option. 3. Choose the option (A, B, C or D) to indicate the underlined part that needs correction.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6c. Listening

  1. How often do you engage in discussions about green environment? Where and with whom? 2. You are going to listen to four dialogues. Read the questions and the answer choices in Exercise 3. Which dialogue takes place ... 3. Listen to the dialogues. For questions (1-4), choose the best answers.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6d. Speaking

  1. a) Match the environmental problems (1-6) to the solutions (a-f). Then listen and check. b) Can you think of other solutions to the problems (1-6)? 2. a) Listen and read the dialogue. What are Ben's suggestions about overloaded landfills?

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6e. Writing

  1. Read the essay. What is it about? 2. Read the essay again. Which paragraph… 3. Read the essay again. Underline the transitional words/phrases and pronouns. 4. Match the solutions (1-2) to the examples (a-b) and expected results (c-d).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close