Tiếng Anh 12 Bright A Culture Corner

1. Look at the picture and read the title. What is special about this person? Read the text to check. 2. Read the text again. Then read the sentences (A-D) and choose the one that best fits each gap (1-3). There is one extra sentence.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the picture and read the title. What is special about this person? Read the text to check.

(Nhìn bức trạnh và đọc tiêu đề. Có điều gì đặc biệt về con người này? Đọc bài khoá để kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

This text is a about Nguyễn Ngọc Ký, a great teacher in Vietnam. He has inspired many generations of Vietnamese students with his outstanding contribution.

(Bài đọc nói về thầy Nguyễn ngọc Ký, một nhà giáo vĩ đại của Việt Nam. Ông ấy đã truyền cảm hững cho nhiều thế hệ học sinh Việt Nam với những đóng góp nổi bật của ông.)

Bài 2

2. Read the text again. Then read the sentences (A-D) and choose the one that best fits each gap (1-3). There is one extra sentence.

(Đọc bài khoá lần nữa. Sau đó đọc các câu (A-D) và chọn câu phù hợp nhất với các chỗ trống (1-3). Có một câu bị dư.)

An Extraordinary Educator

Nguyễn Ngọc Ký is one of the most inspiring people in modern Vietnamese history. He was not only an excellent teacher, but he was also an inspiration to many Vietnamese people due to the passion and determination he showed throughout his life.

Nguyễn Ngọc Ký was born in Nam Định Province in 1947 and he was a great teacher in Vietnam. However, he had a very tough early childhood. 1. _____. As a result of his illness, he lost the ability to use his arms. This made his life extremely challenging, but Nguyễn Ngọc Ký was determined to live a full life like any other child and insisted on attending school. He learned how to write using his feet and performed very well at school. 2. _____. For this achievement, he was awarded two medals from President Hồ Chí Minh. After earning a degree in literature at Hà Nội National University, Nguyễn Ngọc Ký became a teacher.

Over the years, Nguyễn Ngọc Ký had helped many students and gained a reputation as an incredible, inspiring teacher. In 1992, he was awarded the title “Nhà giáo ưu tú” for his outstanding contributions. Nguyễn Ngọc Ký retired from teaching in 2005, but his work still wasn't done. 3. _____. He wrote thirty books in total, including three best-selling autobiographies, titled Tôi đi học (I Went to School), Tôi học đại học (I Went to the University) and Nguyễn Ngọc Ký – Tâm sự trao đời (Nguyễn Ngọc Ký - Passion for Life). He passed away in 2022, but his legacy will continue to inspire many generations of Vietnamese students, and people will remember his incredible achievements for many years to come.

A. He worked as a psychotherapist and continued writing books after his retirement.

B. Nguyen Ngoc Ky experienced difficulty at the beginning of his career as a teacher.

C. At the age of 4, he became very ill with a life-threatening disease called polio.

D. He achieved excellent grades throughout his school years, and he was even placed in the top 5 of a national maths competition.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. D

3. A

An Extraordinary Educator

Nguyễn Ngọc Ký is one of the most inspiring people in modern Vietnamese history. He was not only an excellent teacher, but he was also an inspiration to many Vietnamese people due to the passion and determination he showed throughout his life.

Nguyễn Ngọc Ký was born in Nam Định Province in 1947 and he was a great teacher in Vietnam. However, he had a very tough early childhood. At the age of 4, he became very ill with a life-threatening disease called polio. As a result of his illness, he lost the ability to use his arms. This made his life extremely challenging, but Nguyễn Ngọc Ký was determined to live a full life like any other child and insisted on attending school. He learned how to write using his feet and performed very well at school. He achieved excellent grades throughout his school years, and he was even placed in the top 5 of a national maths competition. For this achievement, he was awarded two medals from President Hồ Chí Minh. After earning a degree in literature at Hà Nội National University, Nguyễn Ngọc Ký became a teacher.

Over the years, Nguyễn Ngọc Ký had helped many students and gained a reputation as an incredible, inspiring teacher. In 1992, he was awarded the title “Nhà giáo ưu tú” for his outstanding contributions. Nguyễn Ngọc Ký retired from teaching in 2005, but his work still wasn't done. He worked as a psychotherapist and continued writing books after his retirement. He wrote thirty books in total, including three best-selling autobiographies, titled Tôi đi học (I Went to School), Tôi học đại học (I Went to the University) and Nguyễn Ngọc Ký – Tâm sự trao đời (Nguyễn Ngọc Ký - Passion for Life). He passed away in 2022, but his legacy will continue to inspire many generations of Vietnamese students, and people will remember his incredible achievements for many years to come.

Tạm dịch:

Một nhà giáo phi thường

Nguyễn Ngọc Ký là một trong những người truyền cảm hứng nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Ông không chỉ là một nhà giáo xuất sắc, mà ông còn là một nguồn cảm hứng cho nhiều người Việt Nam nhờ đam mê và quyết tâm mà ông ấy thể hiện trong suốt cuộc đời mình.

Nguyễn Ngọc Ký sinh ra ở Nam Định vào năm 1947 và ông là một nhà giáo vĩ đại ở Việt Nam. Nhưng ông có một thời thơ ấu rất khó khan. Năm 4 tuổi, ông bị ốm và mắc một căn bệnh chết người tên là bệnh bại liệt. Vì bị bệnh, nên ông ấy mất khả năng sử dụng tay. Điều này khiến cuộc sống của ông trở nên đầy thử thách. Nhưng Nguyễn Ngọc Ký quyết tâm sống một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác và nhất định phải được đến trường. Ông ấy dùng chân tập viết và học tập rất tốt ở trường. Ông ấy đạt toàn điểm giỏi trong những năm tháng đi học và ông ấy còn đạt hạng 5 trong kì thi toán quốc gia. Nhờ thành tựu này mà ông ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng hai huân chương. Sau khi ông nhận được tấm bằng ngành văn học của Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Ngọc Ký trở thành một giáo viên.

Suốt những năm qua, Nguyễn Ngọc Ký đã giúp đỡ nhiều học sinh và trở nên nổi tiếng vì là một giáo viên phi thường và đầy cảm hứng. Năm 1992, ông được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho những đóng góp nổi bật của ông. Nguyễn Ngọc Ký nghỉ hưu việc dạy học vào năm 2005, nhưng mà những công việc của ông vẫn còn đang dang dở. Ông ấy làm một nhà tâm lí trị liệu và tiếp tục viết sách sau khi nghỉ hưu. Ông viết tổng cộng 30 cuốn sách, bao gồm ba cuốn hồi ký bán chạy nhất có tên Tôi đi học, Tôi học đại học và Nguyễn Ngọc Ký – Tâm sự đời tôi. Ông qua đời năm 2022, nhưng những di sản của ông vẫn sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những thế hệ học sinh Việt Nam sau này, và mọi người vẫn sẽ nhớ những thành tựu phi thường của ông suốt những năm qua.)

Bài 3

3. What can you learn from the story of Nguyễn Ngọc Ký? Tell the class.

(Bạn học được điều gì từ câu chuyện của thầy Ký? Nói với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Nguyễn Ngọc Ký’s life story teaches us about the power of determination, the importance of education, and the impact one individual can have on other’s live. His story is a reminder that no obstacle is too great to overcome if one has the will and determination to do so.

 (Câu chuyện cuộc đời của thầy Nguyễn Ngọc Ký dạy chúng ta về sức mạnh của lòng quyết tâm, tầm quan trọng của giáo dục và tác động của một cá nhân đối với cuộc sống của người khác. Câu chuyện của ông là lời nhắc nhở rằng không có trở ngại nào là quá lớn để vượt qua nếu một người có ý chí và quyết tâm thực hiện.)

Bài 4

4. Collect information about one inspirational life story of a Vietnamese person you know and prepare a presentation. Talk about:

(Thu thập thông tin về câu chuyện cuộc đời đầy cảm hứng của một người Việt Nam mà bạn biết và chuẩn bị một bài thuyết trình. Nói về:)

• his/her early years  (thời thơ ấu của người đó)

• his/her achievements (thành tựu của người đó)

• his/her influence on people (ảnh hưởng của người đó lên mọi người)

 

Lời giải chi tiết:

Phạm Tuân was born on February 14, 1947, in Kiến Xương, Thái Bình Province, Northern Vietnam. He enlisted in the Vietnam People's Air Force (VPAF) in 1965 as a radar mechanic student. He was then chosen for pilot training as a commissioned officer and graduated as a MiG-17 pilot from the Soviet Union's Krasnodar Flight School in 1967. He then moved up for MiG-21 training and was posted to the VPAF 910th Air Training Regiment from 1968 to 1969, when he helped develop nighttime interception procedures against US air raids.

Phạm Tuân is a retired Vietnamese Air Force aviator and cosmonaut. When he launched onboard the Soyuz 37 mission as an Interkosmos Research Cosmonaut, he became the first Vietnamese national and Asian to fly in space. He received the title Hero of the Soviet Union. During the Vietnam War, he flew combat sorties against American fighter jets, earning accolades from his government in 1972.

Phạm Tuân's accomplishments have earned him a national hero in Vietnam. His journey from radar mechanic student to cosmonaut has inspired many. His accomplishment in space exploration proved Vietnamese citizens' potential and most likely sparked a younger generation's interest in science and technology. His military career, where he rose to the rank of lieutenant general in the air force, demonstrates dedication and commitment to his country. He later entered the National Assembly and was appointed Chairman of the General Department of Defense Industry.

(Phạm Tuân sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, miền Bắc Việt Nam. Ông gia nhập Lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam (VPAF) năm 1965 với tư cách là sinh viên cơ khí radar. Sau đó, ông được chọn đi đào tạo phi công với tư cách là hạ sĩ quan và tốt nghiệp phi công MiG-17 tại Trường bay Krasnodar của Liên Xô vào năm 1967. Sau đó, ông chuyển sang huấn luyện MiG-21 và được đưa vào Trung đoàn huấn luyện không quân số 910 của VPAF từ năm 1968. đến năm 1969, khi ông giúp phát triển các phương pháp đánh chặn ban đêm chống lại các cuộc không kích của Mỹ.

Phạm Tuân là phi công và nhà du hành vũ trụ của Không quân Việt Nam đã nghỉ hưu. Khi bắt đầu sứ mệnh Soyuz 37 với tư cách là Nhà du hành vũ trụ nghiên cứu của Interkosmos, anh đã trở thành người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông đã nhận được danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Trong Chiến tranh Việt Nam, ông đã thực hiện các phi vụ chiến đấu chống lại máy bay chiến đấu của Mỹ và nhận được nhiều giải thưởng từ chính phủ vào năm 1972.

Thành tích của Phạm Tuân đã khiến ông trở thành anh hùng dân tộc ở Việt Nam. Hành trình từ sinh viên cơ khí radar đến phi hành gia của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Thành tích thám hiểm không gian của ông đã chứng tỏ tiềm năng của người dân Việt Nam và rất có thể đã khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với khoa học và công nghệ. Sự nghiệp quân sự của ông, nơi ông được thăng cấp trung tướng trong lực lượng không quân, thể hiện sự cống hiến và cam kết với đất nước của mình. Sau đó ông vào Quốc hội và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.)

  • Tiếng Anh 12 Bright A CLIL (Careers)

    1. Read the CV. What do you think a CV is? What is it for? 2. a) Read Adam Smith's curriculum vitae (CV). Match the headings (1-7) to the information sections (A-G). b) Listen/Watch and read to check. 

  • Tiếng Anh 12 Bright A Progress Check (Unit 1 – 2)

    1. Choose the correct answer. 2. Fill in each gap with make up for, make up, put up to or put up with. 3. Choose the correct option. 4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close