Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6e. Writing

1. Read the essay. What is it about? 2. Read the essay again. Which paragraph… 3. Read the essay again. Underline the transitional words/phrases and pronouns. 4. Match the solutions (1-2) to the examples (a-b) and expected results (c-d).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the essay. What is it about?

(Đọc bài luận. Nó nói về điều gì.)

Ending the Energy Crisis!

A. The climate crisis, which threatens both the global economy and the environment, is undoubtedly one of the most concerning issues of the twenty-first century. With energy demand increasing year after year, it is critical that we find solutions to this problem. So, what are some suitable solutions?

B. The first suggestion is that we should reduce our energy consumption. For example, we should turn off lights and electronics when they are not in use. We need to switch from traditional bulbs to more efficient alternatives that use less power and last much longer. This would result in lower energy demand and consumption.

C. Another useful suggestion would be to invest in renewable energy sources. In particular, if we could install more wind farms and solar power stations, we would reduce our reliance on fossil fuels. They also provide a clean source of renewable energy and boost economic growth.

D. Overall, reducing energy consumption and investing in renewable energy sources are important solutions to the energy crisis. If we take these steps, we will be able to help protect the environment and ensure a more sustainable future. Why not start reducing our energy consumption today?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng!

A. Cuộc khủng hoảng khí hậu đe dọa cả nền kinh tế và môi trường toàn cầu, chắc chắn là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của thế kỷ XXI. Với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng hàng năm, điều quan trọng là việc chúng ta phải tìm ra giải pháp cho vấn đề này là một điều hết sức quan trọng. Vậy đâu là giải pháp phù hợp?

B. Đề xuất đầu tiên là chúng ta nên giảm mức tiêu thụ năng lượng. Ví dụ, chúng ta nên tắt đèn và các thiết bị điện tử khi không sử dụng. Chúng ta cần chuyển từ bóng đèn truyền thống sang các bóng đèn thay thế hiệu quả hơn, sử dụng ít năng lượng hơn và tuổi thọ cao hơn. Điều này sẽ dẫn đến nhu cầu và tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

C. Một gợi ý hữu ích khác là đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo. Đặc biệt, nếu chúng ta có thể lắp đặt thêm nhiều trang trại gió và trạm năng lượng mặt trời, chúng ta sẽ giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chúng cũng cung cấp nguồn năng lượng tái tạo sạch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

D. Nhìn chung, giảm tiêu thụ năng lượng và đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo là giải pháp quan trọng cho cuộc khủng hoảng năng lượng. Nếu chúng ta thực hiện những bước này, chúng ta sẽ có thể giúp bảo vệ môi trường và đảm bảo một tương lai bền vững hơn. Tại sao không bắt đầu giảm mức tiêu thụ năng lượng của chúng ta ngay hôm nay?

Lời giải chi tiết:

The essay discusses the energy crisis and proposes two solutions: reducing energy consumption through efficient practices and investing in renewable energy sources like wind farms and solar power stations. These steps are crucial for environmental protection and a sustainable future. The essay encourages immediate action.

(Bài luận thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng và đề xuất hai giải pháp: giảm tiêu thụ năng lượng thông qua các biện pháp hiệu quả và đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như trang trại gió và nhà máy điện mặt trời. Những bước này rất quan trọng để bảo vệ môi trường và một tương lai bền vững. Bài luận khuyến khích hành động ngay lập tức.)

Bài 2

2. Read the essay again. Which paragraph…

(Đọc bài luận lại lần nữa. Đoạn văn nào…)

• includes the writer's first suggestion and expected results?

• states the topic?

• summarises main points and expresses an opinion?

• includes the writer's second suggestion and expected results?

Lời giải chi tiết:

• includes the writer's first suggestion and expected results?                      B

(bao gồm đề nghị thứ nhất của người viết và kết quả được mong đợi?)

• states the topic?                                                                                                  A

(trình bày chủ đề)

• summarises main points and expresses an opinion?                                   D

(tóm tắt các ý chính và thể hiện quan điểm)

• includes the writer's second suggestion and expected results?                 C

(bao gồm đề nghị thứ hai của người viết và kết quả được mong đợi?)

Bài 3

3.  Read the essay again. Underline the transitional words/phrases and pronouns.

(Đọc lại bài luận. Gạch chân dưới các từ/cụm từ chuyển tiếp và các đại từ .)

Lời giải chi tiết:

Ending the Energy Crisis!

A. The climate crisis, which threatens both the global economy and the environment, is undoubtedly one of the most concerning issues of the twenty-first century. With energy demand increasing year after year, it is critical that we find solutions to this problem. So, what are some suitable solutions?

B. The first suggestion is that we should reduce our energy consumption. For example, we should turn off lights and electronics when they are not in use. We need to switch from traditional bulbs to more efficient alternatives that use less power and last much longer. This would result in lower energy demand and consumption.

C. Another useful suggestion would be to invest in renewable energy sources. In particular, if we could install more wind farms and solar power stations, we would reduce our reliance on fossil fuels. They also provide a clean source of renewable energy and boost economic growth.

D. Overall, reducing energy consumption and investing in renewable energy sources are important solutions to the energy crisis. If we take these steps, we will be able to help protect the environment and ensure a more sustainable future. Why not start reducing our energy consumption today?

Bài 4

4. Match the solutions (1-2) to the examples (a-b) and expected results (c-d).

(Nối các giải pháp (1-2) đến các ví dụ (a-b) và kết quả mong đợi (c-d).)

Solution

1. ___ ___ Eliminate technology that wastes energy

2. ___ ___ Upgrade to green homes

Examples

a. Build homes with solar panels and energy-saving insulation

b. Replace older appliances with energy-efficient models Expected results

c. Less reliance on fossil fuels and lower energy bills

d. Less energy wasted and a decreased carbon footprint

Lời giải chi tiết:

1. b, d

2. a, c

1-b-d: Eliminate technology that wastes energy - Replace older appliances with energy-efficient models  - Less energy wasted and a decreased carbon footprint

(Loại bỏ công nghệ gây lãng phí năng lượng - Thay thế các thiết bị cũ bằng các mẫu tiết kiệm năng lượng - Ít lãng phí năng lượng hơn và giảm lượng khí thải carbon)

2-a-c: Upgrade to green homes - Build homes with solar panels and energy-saving insulation - Less reliance on fossil fuels and lower energy bills

(Nâng cấp lên ngôi nhà xanh - Xây nhà bằng tấm pin mặt trời và vật liệu cách nhiệt tiết kiệm năng lượng - Ít phụ thuộc hơn vào nhiên liệu hóa thạch và giảm hóa đơn năng lượng)

Bài 5

5. You will submit an English essay to your school magazine suggesting solutions to our society's energy inefficiency problem. Answer the questions.

(Bạn sẽ nộp một bài luận tiếng Anh cho tạp chí của trường về việc đề nghị các giải pháp về vấn đề năng lượng kém hiệu quả. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are you going to write? Who for?

(Bạn định sẽ viết gì? Cho ai?)

2. What solutions with examples can you suggest?

(Những giải pháp với ví dụ nào mà bạn có thể đề nghị.)

3 What are the expected results?

(Những kết quả được mong đợi là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. I am going to write an essay proposing solutions to tackle energy inefficiency for policymakers or local environmentalist.

(Tôi sắp viết một bài luận đề xuất các giải pháp giải quyết tình trạng kém hiệu quả về năng lượng cho các nhà hoạch định chính sách hoặc nhà bảo vệ môi trường địa phương.)

2. Eliminate technology that wastes energy - Replace older appliances with energy-efficient models 

(Loại bỏ công nghệ gây lãng phí năng lượng - Thay thế các thiết bị cũ bằng các mẫu tiết kiệm năng lượng)

Upgrade to green homes - Build homes with solar panels and energy-saving insulation

(Nâng cấp lên ngôi nhà xanh - Xây nhà bằng tấm pin mặt trời và vật liệu cách nhiệt tiết kiệm năng lượng)

3. Less energy wasted and a decreased carbon footprint

(Ít lãng phí năng lượng hơn và giảm lượng khí thải carbon)

Less reliance on fossil fuels and lower energy bills

(Ít phụ thuộc hơn vào nhiên liệu hóa thạch và giảm hóa đơn năng lượng)

Bài 6

6. Write your essay (about 180-200 words).

(Viết bài luận của bạn (khoảng 180-200 từ).)

Introduction   (Paragraph 1) stating the topic

Main body      (Paragraph 2) writing the first suggestion with example(s) and expected result(s)

(Paragraph 3) writing the second suggestion with example(s) and expected result(s)

Conclusion      (Paragraph 4) summarising your points, stating your opinion

Phương pháp giải:

To make our essays coherent and easy to follow, we use: • transitional words or phrases: Firstly, Secondly, In addition, As a result To sum up, The first suggestion is that ..., etc. • pronouns: it, this, that, these, etc.

(Để làm cho bài luận mạch lạc và dễ đọc, ta dùng các từ chuyển tiếp như Firstly, Secondly, In addition, As a result To sum up, The first suggestion is that ..., và các đại từ như it, this, that, these, v.v.)

Lời giải chi tiết:

Energy inefficiency is an urgent problem that affects both the environment and the economy. In this essay, I will propose two practical solutions to address this problem.

The first suggestion is to eliminate energy-wasting technologies. We should encourage the replacement of older appliances with newer, more energy-efficient models. For example, outdated incandescent light bulbs use far more energy than LED bulbs. Switching to LED lighting allows households to reduce their electricity consumption while also contributing to a greener environment. As a result, is a significant reduction in energy waste and a smaller carbon footprint.

Another solution is to make our homes more energy efficient. Houses should be built with solar panels and energy-efficient insulation. Solar panels use sunlight to generate electricity, which reduces our reliance on fossil fuels. Additionally, well-insulated homes maintain heat in the winter and stay cooler in the summer, resulting in lower energy bills. Adopting these green home practices will help us create a more sustainable future.

In conclusion, by eliminating wasteful technology and embracing green home innovations, we can collectively combat energy inefficiency. Let us take these steps to protect our environment, save money, and build a brighter future for generations to come.

(Sự kém hiệu quả về năng lượng là một vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến cả môi trường và nền kinh tế. Trong bài viết này, tôi sẽ đề xuất hai giải pháp thiết thực để giải quyết vấn đề này.

Đề xuất đầu tiên là loại bỏ các công nghệ gây lãng phí năng lượng. Chúng ta nên khuyến khích việc thay thế các thiết bị cũ bằng những mẫu mới hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Ví dụ, bóng đèn sợi đốt lỗi thời sử dụng nhiều năng lượng hơn bóng đèn LED. Việc chuyển sang sử dụng đèn LED cho phép các hộ gia đình giảm mức tiêu thụ điện đồng thời góp phần tạo ra môi trường xanh hơn. Kết quả là giảm đáng kể chất thải năng lượng và lượng khí thải carbon nhỏ hơn.

Một giải pháp khác là làm cho ngôi nhà của chúng ta tiết kiệm năng lượng hơn. Nhà nên được xây dựng bằng tấm pin mặt trời và vật liệu cách nhiệt tiết kiệm năng lượng. Các tấm pin mặt trời sử dụng ánh sáng mặt trời để tạo ra điện, giúp chúng ta giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, những ngôi nhà cách nhiệt tốt sẽ duy trì nhiệt độ vào mùa đông và mát hơn vào mùa hè, giúp giảm hóa đơn năng lượng. Việc áp dụng những phương pháp thực hành nhà xanh này sẽ giúp chúng ta tạo ra một tương lai bền vững hơn.

Tóm lại, bằng cách loại bỏ công nghệ lãng phí và áp dụng những đổi mới về nhà xanh, chúng ta có thể cùng nhau chống lại tình trạng thiếu hiệu quả về năng lượng. Chúng ta hãy thực hiện những bước này để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tiền và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau.)

Bài 7

7. Check your essay for spelling/grammar mistakes. Then, in pairs, swap your essays and check each other's work.

(Kiểm tra lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp trong bài luận của bạn. Sau đó đổi bài theo cặp và kiểm tra bài làm của đối phương.)

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6d. Speaking

  1. a) Match the environmental problems (1-6) to the solutions (a-f). Then listen and check. b) Can you think of other solutions to the problems (1-6)? 2. a) Listen and read the dialogue. What are Ben's suggestions about overloaded landfills?

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6c. Listening

  1. How often do you engage in discussions about green environment? Where and with whom? 2. You are going to listen to four dialogues. Read the questions and the answer choices in Exercise 3. Which dialogue takes place ... 3. Listen to the dialogues. For questions (1-4), choose the best answers.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6b. Grammar

  1. Match the sentences (1-3) to their uses (a-c). Then say which type of conditional each one is. 2. Choose the correct option. 3. Choose the option (A, B, C or D) to indicate the underlined part that needs correction.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6a. Reading

  1. Read the title and look at the picture. What do you think the text is about? Listen/Watch and read to check. 2. Read the text. For questions (1-3), choose the best answers (A,B, C or D).3.Read the text again. Write S (solar panels) or W (wind turbines).

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 Introduction

  1. Listen and repeat. Match the green energy sources (1-6) to their descriptions (A-F).2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Then listen and check. Practise saying them with a partner. 3. Listen to a man talking about green energy concerns. Which two green energy sources (1-6) in Exercise 1 does he consider the most important? Write in your notebook.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close