Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2e. Writing

1. Read the letter. What is it about? 2. Read the letter again. In which paragraph does Ben ... 3. Read the informal sentence (1-4) and replace them with their formal ones (a-d).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A job application letter (Thư xin việc)

1. Read the letter. What is it about?

(Đọc bức thư. Nó nói về điều gì?)

Ben Watts

23 Green Lane

Hillview 

UK

 

HR Manager

The Hillview Gazette

53 Main St.

Hillview

UK

Date: 07/04/2023

Dear Sir or Madam,

A. I am writing to apply for the IT support technician position advertised in the local newspaper on Tuesday 5th July. B. I believe I am perfectly suited for this role. I have a bachelor's degree in IT from the University of Leeds, and I have recently completed a master's in IT management. Last year, I gained valuable experience working part-time at a local computer repair centre, and I also spent six months as a tech support trainee at a major IT firm.

C. I am very adaptable, reliable and excellent at multitasking, and I have strong communication skills and natural problem-solving abilities. I can work independently or as part of a team as I have experience working in a collaborative environment.

D. I would be very grateful if you would consider me for the position of IT support technician. I am available for an interview at any time. I have attached a copy of my CV to this letter for your review. If you have any questions about me, please let me know. I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Ben Watts

Tạm dịch:

Kính gửi Ông/ Bà,

A. Tôi viết bức thư này để ứng tuyển cho vị trí nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin được quảng cáo trên tờ báo địa phương vào thứ ba ngày 5 tháng 7.

B. Tôi tin là tôi hoàn toàn phù hợp cho vị trí mày. Tôi có bằng cử nhân ngành công nghệ thông tin từ Đại học Leeds, và gần đây tôi đã hoàn thành khoá thạc sĩ ngành quản lý công nghệ thông tin. Năm ngoái, tôi đã thu nhặt được những kinh nghiệm quý báu ở một trung tâm sửa chữa vi tính tại địa phương. Và tôi cũng dành 6 tháng thực tập làm một nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin ở một công ty về công nghệ thông tin.

C. Tôi là người dễ thích nghi, đáng tin cậy và xuất sắc trong việc làm việc đa nhiệm. Tôi có khả năng giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề bẩm sinh. Tôi có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm vì tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong một môi trường cộng tác.

D. Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh xem xét tôi cho vị trí nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin. Tôi có thể đi phỏng vấn bất cứ lúc nào. Tôi đã đính kèm CV của mình vào bức thư này để ông/bà có thể xem thêm. Nếu ông/bà có câu hỏi gì về tôi, hãy nói cho tôi biết. Tôi mong nhận được tin tức sớm từ ông/bà.

Trân trọng,

Ben Watts

Lời giải chi tiết:

This is an application letter for the IT support technician position advertised on a local newspaper.

(Đây là lá thư xin việc cho cho vị trí nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin được quảng cáo trên tờ báo địa phương.)

Bài 2

2. Read the letter again. In which paragraph does Ben ...

(Đọc lại lá thư. Ben ... ở đoạn văn nào?)

1. mention his available time for an interview?

2. mention his reason for writing?

3. describe his work experience?

4. present his qualifications?

5. talk about his personal qualities?

Lời giải chi tiết:

1. D

mention his available time for an interview (nhắc đến thời gian có thể phỏng vấn)

Thông tin: I am available for an interview at any time.

(Tôi có thể đi phỏng vấn bất cứ lúc nào.)

2. A

mention his reason for writing (nhắc đến lí do viết thư)

Thông tin: I am writing to apply for the IT support technician position advertised in the local newspaper on Tuesday 5th July.

(Tôi viết bức thư này để ứng tuyển cho vị trí nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin được quảng cáo trên tờ báo địa phương vào thứ ba ngày 5 tháng 7.)

3. B

describe his work experience (mô tả kinh nghiệm làm việc)

Thông tin: Last year, I gained valuable experience working part-time at a local computer repair centre, and I also spent six months as a tech support trainee at a major IT firm.

(Năm ngoái, tôi đã thu nhặt được những kinh nghiệm quý báu ở một trung tâm sửa chữa vi tính tại địa phương. Và tôi cũng dành 6 tháng thực tập làm một nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin ở một công ty về công nghệ thông tin.)

4. B

present his qualifications (cho thấy bằng cấp)

Thông tin: I have a bachelor's degree in IT from the University of Leeds, and I have recently completed a master's in IT management.

(Tôi có bằng cử nhân ngành công nghệ thông tin từ Đại học Leeds, và gần đây tôi đã hoàn thành khoá thạc sĩ ngành quản lý công nghệ thông tin.)

5. C

talk about his personal qualities (nói về tính cách của bản thân)

Thông tin: I am very adaptable, reliable and excellent at multitasking, and I have strong communication skills and natural problem-solving abilities.

(Tôi là người dễ thích nghi, đáng tin cậy và xuất sắc trong việc làm việc đa nhiệm. Tôi có khả năng giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề bẩm sinh.)

Bài 3

3. Read the informal sentence (1-4) and replace them with their formal ones (a-d).

(Đọc các câu văn không trang trọng sau và thay thế chúng bằng các câu văn trang trọng.)

1. ___ I can't wait for you to write back!

2. ___ I think I'm perfect for the job.

3. ___ I want to ask about the online job posting.

4. ___ I can come and see you whenever you like.

a. I believe I would be an excellent candidate for the position.

b. I am available for an interview at your convenience.

c. I am writing in response to your online job advertisement.

d. I look forward to hearing from you soon.

Lời giải chi tiết:

1-d: I can't wait for you to write back! - I look forward to hearing from you soon.

(Tôi không thể đợi bạn viết thư trả lời được! – Tôi rất mong nghe được tin sớm từ anh.)

2-a: I think I'm perfect for the job. - I believe I would be an excellent candidate for the position.

(Tôi nghĩ là tôi hoàn hảo cho công việc này. – Tôi nghĩ là tôi sẽ là ứng viên xuất sắc cho vị trí này.)

3-c: I want to ask about the online job posting. - I am writing in response to your online job advertisement.

(Tôi muốn hỏi về công việc trực tuyến bạn đăng. – Tôi viết thư để phản hồi về quảng cáo của bạn cho công việc trực tuyến.)

4-b: I can come and see you whenever you like. - I am available for an interview at your convenience.

(Tôi có thể đến và gặp bạn bất cứ khi nào bạn muốn – Tôi có thể đi phỏng vấn bất cứ khi nào anh thấy thuận tiện.)

Bài 4

Your turn (Đến lượt bạn.)

4. You are going to write an application to the job below. Read the job advert and answer the questions (1-4).

(Bạn sẽ viết một thư xin việc cho công việc bên dưới. Đọc quảng cáo cho công việc và trả lời các câu hỏi sau (1-4).)

BANK CLERK REQUIRED

(Cần nhân viên ngân hàng)

Our bank is seeking a new bank clerk

(Ngân hàng đang tìm kiếm một nhân viên ngân hàng mới)

A bachelor's degree in business is preferred.

(Một tấm bằng cử nhân về kinh tế sẽ được ưu tiên.)

Previous experience is desirable but not essential.

(Các kinh nghiệm trước đó thì cũng được ưu tiên nhưng không cần thiết)

Please send your application to the HR manager at banking@jobs.com

(Hãy gửi đơn xin việc đến quản lí nhân sự tại banking@jobs.com)

255 Lloyd Street, Birmingham, UK.

1. What position are you going to apply for?

(Vị trí nào bạn sẽ ứng tuyển)

2. Who are you going to write to?

(Ai là người bạn sẽ gửi đơn?)

3. What language style are you going to use in your letter?

(Văn phong nào bạn sẽ dùng trong lá thư của mình?)

4. What information are you going to include in each paragraph?

(Thông tin vào bạn sẽ viết trong mỗi đoạn?)

Lời giải chi tiết:

1. I’m going to apply for the bank clerk position.

(Tôi sẽ ứng tuyển cho vị trí nhân viên ngân hàng.)

2. I’m going to write to HR manager.

(Tôi sẽ viết thư cho quản lí nhân sự.)

3. I’m going to write in formal style.

(Tôi sẽ viết bằng văn phong trang trọng.)

4. I’m going to include reason for writing in paragraph 1, qualification and work experience in paragraph 2, personal qualities in paragraph 3, and availability for interview an interview in paragraph 4.

(Tôi sẽ viết lí do viết thư trong đoạn 1, bằng cấp và kinh nghiệm trong đoạn 2, phẩm chất bản thân đoạn 3, khả năng có mặt để phỏng vấn trong đoạn 4.)

Bài 5

 Write your job application letter. (Viết thư xin việc)

Planning (Đàn ý)

Dear Sir or Madam,

(Kính gửi Ông/Bà,)

(Paragraph 1) writing your reason for writing, when and where you saw the advert

(Đoạn 1: viết lí do viết thư, thấy quảng cáo khi nào và ở đâu.)

(Paragraph 2) writing about your qualifications and work experience

(Đoạn 2: viết về bằng cấp và kinh nghiệm làm việc)

(Paragraph 3) writing about your personal qualities

(Đoạn 3: viết về các phẩm chất cá nhân)

(Paragraph 4) writing about your availability for an interview

(Đoạn 4: viết khả năng có mặt để phỏng vấn)

Yours faithfully, (Trân trọng,)

(your full name) (tên đầy đủ)

Lời giải chi tiết:

James Foster

23 Lloyd St.

Birmingham

UK

 

HR Manager

National Bank Gazette

255 Lloyd St.

Birmingham

UK

Date: 30/01/2024

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for the bank clerk position advertised in the local newspaper on Tuesday 19th December.

I believe I am perfectly suited for this role. I have a bachelor's degree in business from the University of Winchester, and I have recently completed a master's in Business management. Last year, I gained valuable experience working part-time as a cashier at a local supermarket, and I also spent six months as a bank clerk trainee at Lloyds Banking Group.

I’m good at numeracy and literacy skill and I have excellent communication skill. I can concentrate and stay organized in a busy environment. I can work independently or as part of a team as I have experience working in a collaborative environment.

I would be very grateful if you would consider me for the position of bank clerk. I am available for an interview at any time. I have attached a copy of my CV to this letter for your review. If you have any questions about me, please let me know. I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

James Foster

(Kính gửi Ông/ Bà,

Tôi viết bức thư này để ứng tuyển cho vị trí nhân viên ngân hàng được quảng cáo trên tờ báo địa phương vào thứ ba ngày 19 tháng 12.

Tôi tin là tôi hoàn toàn phù hợp cho vị trí mày. Tôi có bằng cử nhân ngành kinh tế từ Đại học Winchester, và gần đây tôi đã hoàn thành khoá thạc sĩ ngành quản lý kinh doanh. Năm ngoái, tôi đã thu nhặt được những kinh nghiệm quý báu nhờ làm thu ngân ở một siêu thị địa phương. Và tôi cũng dành 6 tháng thực tập làm nhân viên ngân hàng ở Tập đoàn ngân hàng Lloyd.

Tôi giỏi kĩ năng tính toán và đọc viết. Tôi cũng có kĩ năng giao tiếp xuất sắc. Tôi cũng có khả năng tập trung và ngăn nắp gọn gàng trong một môi trường bận rộn. Tôi có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm vì tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong một môi trường cộng tác.

Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh xem xét tôi cho vị trí nhân viên ngân hàng. Tôi có thể đi phỏng vấn bất cứ lúc nào. Tôi đã đính kèm CV của mình vào bức thư này để ông/bà có thể xem thêm. Nếu ông/bà có câu hỏi gì về tôi, hãy nói cho tôi biết. Tôi mong nhận được tin tức sớm từ ông/bà.

Trân trọng,

James Foster)

Bài 6

6. Check your letter for spelling/ grammar mistakes. Then, in pairs, swap your letters and check each other's work.

(Kiểm tra lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Sau đó, theo cặp, đổi bài cho nhau và chấm bài.)

 

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2d. Speaking

  1. a) Fill in each gap with bachelor's, certificate, application, qualifications, knowledge or candidate. Then listen and check. b) Would you like to do the job advertised? Why/Why not? Tell your partner. Listen and read the dialogue. What is it about?

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2c. Listening

  1. Think. You are going to listen to four dialogues. Read the questions (1-4) and look at the pictures. What do you expect to hear about in each dialogue? 2. Listen to the dialogues. For questions 1 – 4, choose the best answers (A, B or C). 3. Think. Read the note. What types of information are missing in the gaps (1-5)?

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2b. Grammar

  1.Put the verbs in the brackets (1-5) into the Present Perfect. Then match them to their uses (a-e). 2.Choose the correct verbs in the list to complete the sentences. Put them into the Present Perfect. 3.Complete the second sentence so that it means the same as the first one. Use the word in bold and the Present Perfect.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2a. Reading

  1. Read the title and look at the pictures. What do you think the text is about? Listen/Watch and read to check.2. Read the text. Complete each sentence with NO MORE THAN THREE WORDS from the text.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 Introduction

  1. Fill In each gap with construction manager, bank clerk, air traffic controller, software developer, social worker or entrepreneur. Then listen and check. 2. Choose the word that has a stress pattern different from the others. Then listen and check. Practise saying them with a partner.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close