Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6c. Listening

1. How often do you engage in discussions about green environment? Where and with whom? 2. You are going to listen to four dialogues. Read the questions and the answer choices in Exercise 3. Which dialogue takes place ... 3. Listen to the dialogues. For questions (1-4), choose the best answers.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.  How often do you engage in discussions about green environment? Where and with whom?

(Bạn có thường tham gia vào các cuộc thảo luận về môi trường xanh không? Ở đâu và với ai?)

Lời giải chi tiết:

I often engage in discussions about green environment twice a week during the recess with my classmate.

(Tôi thường tham gia vào các cuộc thảo luận về môi trường xanh vào giờ ra chơi cùng với các bạn cùng lớp.)

Bài 2

2. You are going to listen to four dialogues. Read the questions and the answer choices in Exercise 3. Which dialogue takes place ...

(Bạn sẽ nghe bốn đoạn hội thoại. Đọc các câu hỏi và các lựa chọn trong bài tập 3. Đoạn hội nào xảy ra ở…)

• at someone's home? (ở nhà một ai đó)

• in a classroom? (ở lớp?)

• at a fair? (ở hội chợ)

• at a newsagent's?  (ở một quầy bán báo)

Lời giải chi tiết:

• at someone's home? (ở nhà một ai đó)                                                 1

(1. James và Annie đang nói về việc tái chế. Hội đồng địa phương sẽ thu gom loại rác thải có thể tái chế nào?

A. kim loại B. nhựa C. thủy tinh D. hữu cơ)

• in a classroom? (ở lớp?)                                                               3

(3. Hai học sinh đang chuẩn bị một đồ án ở trường. Họ chọn chủ đề gì?

A. ô nhiễm không khí B. biến đổi khí hậu

C. lãng phí năng lượng D. ô nhiễm nước)

• at a fair? (ở hội chợ)                                                                                      2

(2. Tom và Lucy đang nói về một số sản phẩm và hoạt động thân thiện với môi trường. Họ sẽ làm gì đầu tiên?

A. mua quà lưu niệm thân thiện với môi trường B. ăn thức ăn đường phố hữu cơ

C. tham dự hội thảo về môi trường

D. đăng ký với một tổ chức từ thiện)

• at a newsagent's?  (ở một quầy bán báo)                               4

(4. Hai người bạn đang thảo luận về một bài báo về một dự án năng lượng xanh mới. Dự án sẽ sử dụng nguồn năng lượng nào?

A. năng lượng mặt trời B. năng lượng địa nhiệt

C. nhiên liệu sinh khối D. thủy điện)

Bài 3

3. Listen to the dialogues. For questions (1-4), choose the best answers.

(Lắng nghe các đoạn hội thoại. Với các câu hỏi (1-4), chọn đáp án đúng nhất.)

1. James and Annie are talking about recycling. What kind of recyclable waste will their local council collect?

A. metal            B. plastic          C. glass              D. organic

2. Tom and Lucy are talking about some eco-friendly products and activities. What will they do first?

A. buy eco-friendly souvenirs            B. eat organic street food

C. attend an environmental workshop

D. sign up with a charity

3. Two students are preparing a school project. What topic do they choose?

A. air pollution                                         B. climate change

C. energy waste                                        D. water pollution

4. Two friends are discussing an article about a new green energy project. Which energy source will the project involve?

A. solar power                                          B. geothermal energy

C. biomass fuel                                         D. hydroelectric power

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Dialogue 1.

(J = James, G = Girl)

G: Where are you James?

J: I'm in the kitchen organising our rubbish so I can take some things to the recycling centre in town.

G: Oh I see. So what are you taking?

J: Well I've got a box full of metal tins here and some glass bottles as well.

G: And what do you do with our plastic and organic waste?

J: I don't need to take plastic waste as the local council will collect it. As for my organic waste I'm going to use it in the garden.

G: What a great idea!

Dialogue 2.

(T = Tom, L = Lucy)

T:  Wow! There are so many great stalls at this fair Lucy.

L:  You're right Tom and all of the products on offer are eco-friendly.

T: There are lots of food stalls over there. Perhaps we will visit those later.

L: Sounds good. I'd also like to attend an environmental workshop. There's one in an hour from now. I might go and sign up to volunteer with a charity as well.

T: Sounds great. Before we do anything else though I think I'm going to buy some gifts for my family. Look I can get this reusable coffee cup for my mum and this recycled tea shed for my brother.

Dialogue 3.

(B = Boy, G = Girl)

B: So for our project Miss Harris said that we should write about a major environmental issue in our area.

G: Okay. What about air pollution due to traffic?

B: I'm not sure. It's a major issue in our town though. I think perhaps we could discuss climate change or energy waste.

G: I think water pollution is the right option. I've seen a lot of letter on the local beach recently.

B: That's a good point. Okay. Let's choose that topic for our project then.

Dialogue 4.

(B = Boy, G = Girl)

G: What are you reading there?

B: This newspaper has an article about a new green project that the local government is planning. They want to use alternative energy sources to pass on parts of our city.

G: That's great news. Will they use solar power then?

B: Actually no. At first they wanted to use biomass fuel but they changed their mind about a week ago. The city council discussed using geothermal energy but in the end they decided on hydroelectric power because they're a major water sources nearby.

G: That makes sense.

Tạm dịch:

Hội thoại 1:

G: Cậu đâu rồi James?

J: Mình đang ở trong bếp phân loại rác để mình có thể đem ít đồ đến trung tâm tái chế trong thị trấn.

G: Ồ mình hiểu rồi. Vậy cậu sẽ đem gì đi?

J: Ừm… mình có một cái hộp đầy những lon thiếc và vài chai thuỷ tinh nữa.

G: Cậu sẽ làm gì với những đồ nhựa và chất thải hữu cơ này?

J: Mình không cần mang đồ nhựa đi vì chính quyền thành phố sẽ đi thu gom chúng. Còn với chất thải hữu cơ thì mình sẽ dùng nó ở trong vườn.

G: Ý hay đó.

Hội thoại 2:

T: Chà có quá trời gian hàng ở khu hội chợ luôn nè Lucy.

L: Cậu nói đúng đó Tom. Và tất cả sản phẩm được bày bán ở đây đều thân thiện với môi trường.

T: Có rất nhiều quầy đồ ăn ở đằng kia, có lẽ chúng ta sẽ ghé qua chúng sau.

L: Nghe hay đó. Mình cũng muốn tham dự một hội thảo về môi trường. Có một cái trong vòng một tiếng nữa. Có lẽ mình sẽ đi và đăng kí đi tình nguyên với một tổ chức từ thiện nữa.

T: Nghe hay đó, Trước khi chúng ta làm gì đó khác thì mình nghĩ là mình sẽ mua ít quà cho gia đình. Nhìn nè, mình có thể mua cái ly cà phê tái sử dụng này cho mẹ và cái áo thun tái chế này cho em trai mình.

Hội thoại 3:

B: Vậy cho dự án lần này, cô Harris nói rằng chúng ta nên viết về một vấn đề môi trường chính ở khu vực chúng ta sống.

G: Được thôi. Về việc ô nhiễm không khí do xe cộ thì sao.

B: Mình không chắc lắm. Cái đấy là vấn đề chính ở thị trấn của chúng ta rồi. Mình nghĩ có lẽ chúng ta nên thảo luận về biến đổi khí hậu hay sự lãng phí năng lượng.

G: Mình nghĩ ô nhiễm nguồn nước là một sự lựa chọn đúng đắn. Mình đã nhìn thấy rất nhiều rác trên bãi biển gần đây.

B: Ý hay đó. Được thôi. Hãy chọn chủ để này cho dự án của chúng ta đi.

Hội thoại 4:

G: What are you reading there?

B: This newspaper has an article about a new green project that the local government is planning. They want to use alternative energy sources to pass on parts of our city.

G: That's great news. Will they use solar power then?

B: Actually no. At first they wanted to use biomass fuel but they changed their mind about a week ago. The city council discussed using geothermal energy but in the end they decided on hydroelectric power because there’s a major water sources nearby.

G:That makes sense.

G: Cậu đang đọc gì thế?

B: Tờ báo này có một bài báo nói về một dự án xanh mới mà chính quyền địa phương đang lên kế hoạch. Họ muốn dùng nguồn năng lượng thay thế để truyền tải đến các nơi trong thành phố.

G: Tin tốt đấy. Họ sẽ dùng năng lượng mặt trời chứ.

B: Thực ra là không. Ban đầu họ muốn dùng năng lượng sinh khối nhưng họ đã đổi ý tuần trước. Hội đồng thành phố đã thảo luận về việc sử dụng năng lượng địa nhiệt nhưng cuối cùng họ quyết định dùng năng lượng thuỷ điện vì có một nguồn nước chính ở gần đó.

G: Hợp lý đó.

Lời giải chi tiết:

1. B

James và Annie đang nói về việc tái chế. Hội đồng địa phương sẽ thu gom loại rác thải có thể tái chế nào?

A. kim loại B. nhựa C. thủy tinh D. hữu cơ

Thông tin: J: I don't need to take plastic waste as the local council will collect it.

(J: Mình không cần mang đồ nhựa đi vì chính quyền thành phố sẽ đi thu gom chúng.)

2. A

Tom và Lucy đang nói về một số sản phẩm và hoạt động thân thiện với môi trường. Họ sẽ làm gì đầu tiên?

A. mua quà lưu niệm thân thiện với môi trường

B. ăn thức ăn đường phố hữu cơ

C. tham dự hội thảo về môi trường

D. đăng ký với một tổ chức từ thiện

Thông tin: T: Sounds great. Before we do anything else though I think I'm going to buy some gifts for my family. Look I can get this reusable coffee cup for my mum and this recycled tea shed for my brother.

(T: Nghe hay đó, Trước khi chúng ta làm gì đó khác thì mình nghĩ là mình sẽ mua ít quà cho gia đình. Nhìn nè, mình có thể mua cái ly cà phê tái sử dụng này cho mẹ và cái áo thun tái chế này cho em trai mình.)

3. D

Hai học sinh đang chuẩn bị một đồ án ở trường. Họ chọn chủ đề gì?

A. ô nhiễm không khí B. biến đổi khí hậu

C. lãng phí năng lượng D. ô nhiễm nước

Thông tin: G: I think water pollution is the right option. I've seen a lot of letter on the local beach recently.

B: That's a good point. Okay. Let's choose that topic for our project then.

(G: Mình nghĩ ô nhiễm nguồn nước là một sự lựa chọn đúng đắn. Mình đã nhìn thấy rất nhiều rác trên bãi biển gần đây.

B: Ý hay đó. Được thôi. Hãy chọn chủ để này cho dự án của chúng ta đi.)

4. D

Hai người bạn đang thảo luận về một bài báo về một dự án năng lượng xanh mới. Dự án sẽ sử dụng nguồn năng lượng nào?

A. năng lượng mặt trời B. năng lượng địa nhiệt

C. nhiên liệu sinh khối D. thủy điện

Thông tin: B: Actually no. At first they wanted to use biomass fuel but they changed their mind about a week ago. The city council discussed using geothermal energy but in the end they decided on hydroelectric power because they're a major water sources nearby.

(B: Thực ra là không. Ban đầu họ muốn dùng năng lượng sinh khối nhưng họ đã đổi ý tuần trước. Hội đồng thành phố đã thảo luận về việc sử dụng năng lượng địa nhiệt nhưng cuối cùng họ quyết định dùng năng lượng thuỷ điện vì có một nguồn nước chính ở gần đó.)

Bài 4

4. You are going to listen to a podcast about tidal energy. Read the note. What type of word is missing in each gap?

(Bạn sẽ nghe một chương trình radio kĩ thuật số về năng lượng thuỷ triều. Đọc ghi chú. Loại từ nào bị thiếu ở mỗi chỗ trống.)

THE POTENTIAL OF TIDAL ENERGY

What is it?

• Utilising the power of 1) _____ to generate electricity

How is it useful?

• Providing a 2) _____ flow of energy all the year round.

• A practical option for 3) _____ that want to use green energy

Where can it be best utilised?

• In places where oceans and seas are 4) _____ like Vietnam

• Vietnam could lead the way in tidal energy  5) _____.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Listen and fill in the gaps (1-5) in Exercise 4. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

(Lắng nghe và điền vào các chỗ trống (1-5) trong bài tập 4. Viết KHÔNG QUÁ HAI TỪ cho mỗi câu trả lời.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

(I = Interviewer, D = David)

I: Hello and welcome to our podcast. Today, I'm talking to David Walters, an environmentalist about tidal energy, which is crucial for developing a green environment. So David, can you tell our listeners a bit about tidal energy?

D: Sure, tidal energy is a renewable source of energy that is produced using the natural power of ocean tides. The movement of the tides causes underwater turbines to turn, and this generates electricity.

Interviewer:

I: And what are its benefits?

D: Well, it is clear that tidal energy provides a consistent flow of power all year round.

I: How is that?

D: Well, aside from being a clean energy source, it can also be used regardless of the weather conditions and offers a consistent supply flow of power throughout the year. That makes it an extremely useful option for developing countries looking for sustainable energy sources.

I: So where could it be most useful?

D: Well, tidal energy can make a big difference in places where oceans and seas are easily accessible. For example, Vietnam is one of the countries that has great potential for tidal energy. With its long coastline, Vietnam has a huge amount of tidal energy that can be utilised. In fact, experts believe that Vietnam's coastal tides could produce enough energy to power millions of homes. With the right investment and infrastructure, Vietnam could become a leader in tidal energy production.

I: Amazing. It sounds like tidal energy could be a real game-changer for countries that are hoping to move towards renewable energy sources in the near future. Well, it's time for a quick outbreak now. When we come back, we'll discuss the effects of a...

Tạm dịch:

I: Xin chào và chào mừng đến với podcast của chúng tôi. Hôm nay, tôi đang nói chuyện với David Walters, một nhà bảo vệ môi trường về năng lượng thủy triều, thứ rất quan trọng để phát triển một môi trường xanh. Vậy David, bạn có thể nói cho thính giả của chúng ta một chút về năng lượng thủy triều được không?

D: Chắc chắn rồi, năng lượng thủy triều là nguồn năng lượng tái tạo được sản xuất bằng sức mạnh tự nhiên của thủy triều. Sự chuyển động của thủy triều làm cho các tuabin dưới nước quay và tạo ra điện.

I: Và lợi ích của nó là gì?

D: Rõ ràng là năng lượng thủy triều cung cấp dòng năng lượng ổn định quanh năm.

I: Như thế nào?

D: Vâng, ngoài việc là nguồn năng lượng sạch, nó còn có thể được sử dụng bất kể điều kiện thời tiết và cung cấp nguồn điện ổn định quanh năm. Điều đó khiến nó trở thành một lựa chọn cực kỳ hữu ích cho các nước đang phát triển đang tìm kiếm nguồn năng lượng bền vững.

I: Vậy nó có thể hữu ích nhất ở đâu? Chà, năng lượng thủy triều có thể tạo ra sự khác biệt lớn ở những nơi có thể dễ dàng tiếp cận đại dương và biển. Ví dụ, Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng lớn về năng lượng thủy triều. Với đường bờ biển dài, Việt Nam có thể khai thác được một lượng lớn năng lượng thủy triều. Trên thực tế, các chuyên gia tin rằng thủy triều ven biển Việt Nam có thể sản xuất đủ năng lượng để cung cấp điện cho hàng triệu ngôi nhà. Với sự đầu tư và cơ sở hạ tầng phù hợp, Việt Nam có thể trở thành quốc gia dẫn đầu về sản xuất năng lượng thủy triều.

Tôi: Tuyệt vời. Có vẻ như năng lượng thủy triều có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự đối với các quốc gia đang hy vọng hướng tới các nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai gần. Chà, bây giờ là lúc cho phần giải lao nhanh. Khi quay lại, chúng ta sẽ thảo luận về tác động của...

Lời giải chi tiết:

THE POTENTIAL OF TIDAL ENERGY

What is it?

• Utilising the power of tidal waves to generate electricity

How is it useful?

• Providing a consistent flow of energy all the year round.

• A practical option for developing countries that want to use green energy

Where can it be best utilised?

• In places where oceans and seas are easily accessible like Vietnam

• Vietnam could lead the way in tidal energy production.

(TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG THỦY TRIỀU

Nó là gì?

• Tận dụng sức mạnh của sóng thủy triều để sản xuất điện

Nó hữu ích như thế nào?

• Cung cấp dòng năng lượng ổn định quanh năm.

• Một lựa chọn thiết thực cho các nước đang phát triển muốn sử dụng năng lượng xanh

Nó có thể được sử dụng tốt nhất ở đâu?

• Ở những nơi có biển và đại dương dễ tiếp cận như Việt Nam

• Việt Nam có thể dẫn đầu về sản xuất năng lượng thủy triều.)

FUNTIME

 Look at the picture. Circle the correct phrasal verb.

(Nhìn vào bức tranh. Khoanh tròn vào cụm động từ đúng.)

If you drop out/ drop off the rubbish of the recycling bin, I will be very pleased.

No problem!

Phương pháp giải:

- drop out: dừng làm gì đó trước khi hoàn thành nó (dừng lại, từ bỏ)

- drop off: đem thứ gì đó đến một nơi nhất định (mang đi đổ, đưa ai đến một địa điểm)

Lời giải chi tiết:

If you drop off the rubbish of the recycling bin, I will be very pleased.

No problem!

(Nếu con đem rác đổ vào thùng rác mẹ sẽ rất vui lòng.

Không vấn đề gì!)

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6d. Speaking

  1. a) Match the environmental problems (1-6) to the solutions (a-f). Then listen and check. b) Can you think of other solutions to the problems (1-6)? 2. a) Listen and read the dialogue. What are Ben's suggestions about overloaded landfills?

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6e. Writing

  1. Read the essay. What is it about? 2. Read the essay again. Which paragraph… 3. Read the essay again. Underline the transitional words/phrases and pronouns. 4. Match the solutions (1-2) to the examples (a-b) and expected results (c-d).

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6b. Grammar

  1. Match the sentences (1-3) to their uses (a-c). Then say which type of conditional each one is. 2. Choose the correct option. 3. Choose the option (A, B, C or D) to indicate the underlined part that needs correction.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6a. Reading

  1. Read the title and look at the picture. What do you think the text is about? Listen/Watch and read to check. 2. Read the text. For questions (1-3), choose the best answers (A,B, C or D).3.Read the text again. Write S (solar panels) or W (wind turbines).

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 Introduction

  1. Listen and repeat. Match the green energy sources (1-6) to their descriptions (A-F).2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Then listen and check. Practise saying them with a partner. 3. Listen to a man talking about green energy concerns. Which two green energy sources (1-6) in Exercise 1 does he consider the most important? Write in your notebook.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close