Tiếng Anh 12 Bright B CLIL (Personal, Social and Health Education)

1. Have you ever had any negative experiences on social media? If so, what did you do? What should you do if you see a harmful post? Listen/Watch and read to check. 2. Read the text again and choose the correct answers.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Have you ever had any negative experiences on social media? If so, what did you do? What should you do if you see a harmful post? Listen/Watch and read to check.

(Bạn đã bao giờ có những trải nghiệm tiêu cực trên mạng xã hội chưa? Nếu có, bạn đã làm gì? Bạn nên làm gì nếu bạn thấy một bài viết độc hại? Nghe/Xem và đọc để kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

If I encounter negative experiences or comments on social media, I try to remain calm and not engage in heated debates. I believe in the power of positive dialogue and focus on understanding others’ perspectives. If the situation becomes too unpleasant, I don’t hesitate to use the block or mute features to maintain a healthy online environment.

(Nếu gặp phải những trải nghiệm hoặc bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và không tham gia vào các cuộc tranh luận nảy lửa. Tôi tin vào sức mạnh của đối thoại tích cực và tập trung vào việc hiểu quan điểm của người khác. Nếu tình huống trở nên quá khó chịu, tôi không ngần ngại sử dụng tính năng chặn hoặc tắt tiếng để duy trì môi trường trực tuyến lành mạnh.)

Bài 2

2. Read the text again and choose the correct answers.

(Đọc bài khoá lần nữa và chọn đáp án đúng.)

Being a responsible digital citizen

These days, digital technology is a major part of everyday life for all of us, and we use it for almost everything, from work to school and entertainment Therefore, with everyone spending so much time connected to the Internet and using digital devices, it's important that we all understand how to be responsible digital citizens in the modern world. But what exactly does that mean?

A responsible digital citizen is someone who uses technology in a sensible way and encourages others to do the same. They are careful about their online behaviour and always try to be as polite as possible, which helps others to avoid having negative experiences online. Responsible digital citizens respect other people's privacy, too. They don't post pictures of others or discuss people's personal lives without their permission because that could harm their online security. In this way, digital citizens help others to feel safer and more comfortable in the digital world.

Responsible digital citizens are also aware of the potential risks of being online. They understand that there are fake websites and online scams which try to access people's personal information to hack into their social media accounts or even bank accounts.

When a digital citizen encounters one of these online scams, they should report it to the cyber police to stop this behaviour from happening. By doing this, digital citizens play an important role in making the Internet a safer place for all users. While many of us know how to use digital technology safely these days, we should remember that there are many other people who are still at risk. By being responsible digital citizens, we can help everyone gain the benefits of the digital world without putting themselves or others at risk.

1. Which THREE of the following claims about Internet safety are made by the writer?

A. Digital citizens face more risks than other Internet users.

B. Being polite can help to protect people online.

C. Uploading pictures of people can put their privacy at risk.

D. The number of online scams is increasing.

E. Digital citizens teach others how to recognise scams.

F. Reporting scams to the cyber police helps stop them.

2. Which TWO advantages of being a responsible digital citizen does the writer mention?

A. It helps people to become better at using technology.

B. It helps people to feel at ease online.

C. It helps people to spot a fake website.

D. It helps to protect people from online crimes.

E. It helps people to communicate online more easily.

Phương pháp giải:

• responsible (adj): có trách nhiệm

• digital citizen (n): công dân số

• sensible (adj): có ý thức, hợp lý

• privacy (n): sự riêng tư

• scam (n): lừa đảo

• encounter (v): phát hiện, gặp phải)

• cyber (adj): (thuộc) mạng

Bài dịch:

Trở thành một công dân số có trách nhiệm

Ngày nay, công nghệ số đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của tất cả chúng ta. Và chúng ta sử dụng nó cho hầu hết tất cả mọi thứ, từ công việc, học tập cho đến giải trí. Vậy nên, với việc mọi người dành rất nhiều thời gian kết nối với in-tơ-nét và sử dụng các thiết bị số, điều quan trọng là mọi người đều hiểu làm cach nào để trở thành một công dân số có trách nhiệm trong thế giới hiện đại. Nhưng chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?

Một công dân số có trách nhiệm là một người dùng công nghệ một cách hợp lý và khuyến khích những người khác cũng làm như thế. Họ cẩn trong trong những hành vi trên mạng và luôn cố gắng lịch sự nhất có thể, điều này giúp những người khác tránh được việc có những trải nghiệm tiêu cực trên mạng. Những công dân số có trách nhiệm cũng tôn trọng sự riêng tư của những người khác. Họ không đăng những tấm hình của người khác hoặc bàn luận về cuộc sống riêng tư của người khác mà không được phép vì điều đó có thể gây hại đến sự an toàn trên mạng của họ. Bằng cách này, những công dân số giúp người khác cảm thấy an toàn và thoải mái hơn trong thế giới số.

Những công dân số có trách nhiệm cũng nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn khi lên mạng. Họ hiểu được là có những trang web giả và lừa đảo trực tuyến, những thứ cố gắng truy cập vào thông tin cá nhân của mọi người để truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội hay thậm chí là tài khoản ngân hàng. Khi công dân số gặp phải một trong những kẻ lừa đảo trên, họ nên báo cáo chuyện đó với an ninh mạng để ngăn chặn hành vi này xảy ra. Bằng cách này, các công dân số đóng vai trò quan trọng trong việc giúp in-tơ-nét trở thành một nơi an toàn hơn cho tất cả người dùng.

Ngày nay, trong khi nhiều người trong chúng ta biết cách sử dụng công nghệ số một cách an toàn thì chúng ta vẫn cần nhớ rằng vẫn có nhiều người khác vẫn có thể gặp nguy hiểm. Bằng cách trở thành một công dân số có trách nhiệm, chúng ta có thể giúp mọi người có được những lợi ích vào thế giới số mà không đặt bản thân họ hay những người khác gặp nguy hiểm.

Lời giải chi tiết:

1. B, C, F

2. B, D

1. Tác giả khẳng định BA ý nào dưới đây về sự an toàn của Internet?

A. Những công dân số đối mặt với nhiều rủi ro hơn là những người dùng Internet khác.

B. Trở nên lịch sự có thể giúp bảo vệ mọi người trên mạng.

C. Đăng tải những bức ảnh của người khác có thể đặt sự riêng tư của người khác vào nguy hiểm.

D. Số người lừa đảo trên mạng đang tăng lên

E. Những công dân số dạy những người khác nhận ra những kẻ lừa đảo.

F. Báo cáo những kẻ lừa đảo cho an ninh mạng giúp ngăn chặn lừa đảo.

Thông tin:

They are careful about their online behaviour and always try to be as polite as possible, which helps others to avoid having negative experiences online.

(Họ cẩn trong trong những hành vi trên mạng và luôn cố gắng lịch sự nhất có thể, điều này giúp những người khác tránh được việc có những trải nghiệm tiêu cực trên mạng.)

They don't post pictures of others or discuss people's personal lives without their permission because that could harm their online security.

(Họ không đăng những tấm hình của người khác hoặc bàn luận về cuộc sống riêng tư của người khác mà không được phép vì điều đó có thể gây hại đến sự an toàn trên mạng của họ.)

When a digital citizen encounters one of these online scams, they should report it to the cyber police to stop this behaviour from happening. By doing this, digital citizens play an important role in making the Internet a safer place for all users.

(Khi công dân số gặp phải một trong những kẻ lừa đảo trên, họ nên báo cáo chuyện đó với an ninh mạng để ngăn chặn hành vi này xảy ra. Bằng cách này, các công dân số đóng vai trò quan trọng trong việc giúp in-tơ-nét trở thành một nơi an toàn hơn cho tất cả người dùng.)

2. HAI lợi ích nào dưới đây của một người công dân số có trách nhiệm mà tác giả nhắc đến?

A. Nó giúp mọi người dùng công nghệ tốt hơn.

B. Nó giúp mọi người cảm thấy thoải mái trên mạng.

C. Nó giúp mọi người tìm ra một trang web giả mạo

D. Nó giúp bảo vệ mọi người khỏi tội phạm mạng.

E. Nó giúp mọi người giao tiếp trên mạng dễ hơn.

Thông tin:

In this way, digital citizens help others to feel safer and more comfortable in the digital world.

(Bằng cách này, những công dân số giúp người khác cảm thấy an toàn và thoải mái hơn trong thế giới số.)

By doing this, digital citizens play an important role in making the Internet a safer place for all users.

(Bằng cách này, các công dân số đóng vai trò quan trọng trong việc giúp in-tơ-nét trở thành một nơi an toàn hơn cho tất cả người dùng.)

Bài 3

3. What other things can a person do to be a responsible digital citizen? Collect information and prepare a presentation. Present it to the class.

(Những thứ nào khác mà một người có thể làm để có thể trở thành một công dân số có trách nhiệm? Thu thập thông tin và chuẩn bị một bài thuyết trình. Trình diễn trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Slide 1: Introduction

Good morning everyone, today I’m going to talk about how to be a responsible digital citizen. As we increasingly live our lives online, it’s important to understand how to behave responsibly in the digital world.

Slide 2: What is a Digital Citizen?

A digital citizen is someone who uses technology appropriately and operates online safely and knowledgeably.

Slide 3: Respecting Yourself and Others Online

The first step to being a responsible digital citizen is to respect yourself and others online. This includes practicing digital etiquette, such as being polite, reducing sarcasm, not escalating disagreements, and not participating in cyberbullying.

Slide 4: Exchanging Information Properly

When communicating online, it’s important to be careful about what you post. Do not share personal information with people you do not know or on websites you do not trust.

Slide 5: Following the Law

As a digital citizen, you are legally accountable for your online behavior. This includes understanding copyright laws and not stealing data, money, intellectual property, or someone else’s identity.

Slide 6: Using a Safe and Secure Online Environment

Another aspect of being a responsible digital citizen is using a safe and secure online environment. This includes being aware of the risks associated with using the internet and following the guidelines provided by your service provider.

Slide 7: Conclusion

In conclusion, being a responsible digital citizen means behaving with respect and consideration online, protecting your personal information, and following the law. By doing so, we can all contribute to making the internet a safer and more enjoyable place for everyone.

(Slide 1: Giới thiệu

Chào buổi sáng mọi người, hôm nay tôi sẽ nói về cách trở thành một công dân kỹ thuật số có trách nhiệm. Khi chúng ta ngày càng sống cuộc sống trực tuyến nhiều hơn, điều quan trọng là phải hiểu cách cư xử có trách nhiệm trong thế giới kỹ thuật số.

Slide 2: Công dân số là gì?

Công dân kỹ thuật số là người sử dụng công nghệ phù hợp và hoạt động trực tuyến một cách an toàn và có hiểu biết.

Slide 3: Tôn trọng bản thân và người khác trực tuyến

Bước đầu tiên để trở thành một công dân kỹ thuật số có trách nhiệm là tôn trọng bản thân và những người khác trên mạng. Điều này bao gồm thực hành nghi thức kỹ thuật số, chẳng hạn như lịch sự, giảm bớt mỉa mai, không leo thang bất đồng và không tham gia bắt nạt trên mạng.

Slide 4: Trao đổi thông tin đúng cách

Khi giao tiếp trực tuyến, điều quan trọng là phải cẩn thận với những gì bạn đăng. Không chia sẻ thông tin cá nhân với những người bạn không biết hoặc trên các trang web mà bạn không tin tưởng.

Slide 5: Tuân thủ pháp luật

Là một công dân kỹ thuật số, bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi trực tuyến của mình. Điều này bao gồm hiểu luật bản quyền và không đánh cắp dữ liệu, tiền bạc, tài sản trí tuệ hoặc danh tính của người khác.

Slide 6: Sử dụng môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật

Một khía cạnh khác của việc trở thành một công dân kỹ thuật số có trách nhiệm là sử dụng một môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật. Điều này bao gồm việc nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc sử dụng Internet và tuân theo các nguyên tắc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.

Slide 7: Kết luận

Tóm lại, trở thành một công dân kỹ thuật số có trách nhiệm có nghĩa là cư xử tôn trọng và cân nhắc trên mạng, bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ luật pháp. Bằng cách đó, tất cả chúng ta đều có thể góp phần biến Internet thành một nơi an toàn hơn và thú vị hơn cho mọi người.)

  • Tiếng Anh 12 Bright B Progress Check (Units 3 – 4)

    1.Choose the correct option. 2. Fill in each gap with run across, run out of, go along with, or go in for.3. Choose the correct option 4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

  • Tiếng Anh 12 Bright B Culture Corner

    1. Read the title and look at the picture. What do you know about this festival? Listen/Watch and read to check.2. Read the text again and complete the sentences (1-5). Write NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close