Tiếng Anh 12 Bright A CLIL (Careers)

1. Read the CV. What do you think a CV is? What is it for? 2. a) Read Adam Smith's curriculum vitae (CV). Match the headings (1-7) to the information sections (A-G). b) Listen/Watch and read to check. 

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the CV. What do you think a CV is? What is it for?

(Đọc CV. Bạn nghĩ CV là gì? Nó dùng để làm gì?)

Lời giải chi tiết:

A CV is a concise document which summarises an individual’s unique skills, character, experience and achievements. CV is short for Curriculum Vitae, which is a Latin phrase, which means ‘the course of my life’. A CV outlines a person’s academic and professional history which is usually used for applying for jobs.

(CV là một tài liệu ngắn gọn tóm tắt các kỹ năng, tính cách, kinh nghiệm và thành tích độc đáo của một cá nhân. CV là viết tắt của Curriculum Vitae, là một cụm từ tiếng Latin có nghĩa là “quá trình cuộc đời tôi”. CV phác thảo quá trình học tập và nghề nghiệp của một người thường được sử dụng để xin việc.)

Bài 2 a

2. a) Read Adam Smith's curriculum vitae (CV). Match the headings (1-7) to the information sections (A-G).

(Đọc CV của Adam Smith. Nối các tiêu đề (1-7) với thông tin ở các phần (A-G).)

 

 

 

 

 

 

 

Adam Smith,

IT Manager

 

CURRICULUM VITAE (CV)

A. _____

I am an ambitious, professional IT manager looking for the next exciting challenge in my career. I have a background in IT repair as a technician and valuable experience working in management. I have a bachelor's degree in Computer Science and am currently pursuing a master's degree in the same field. In my career, I have worked with various teams and earned a reputation as a hardworking, intelligent and motivated individual. I have strong organisational skills and a sharp eye for trends in the IT industry.

B. _____

Sep 2022 — present: University of Leeds

• Candidate for Master's degree in Computer Science

Sep 2016 — May 2020: University of Leeds

• Gained a bachelor's degree in Computer Science

Aug 2010 – June 2015: Wetherby High School

• Completed 3 A-levels in Computer Science (A), Math (A) and Physics (B)

C. _____

Oct 2015 — June 2016: Jeff's IT Repair, IT Repair Technician

• Worked as a trainee under the supervision of an experienced technician, repairing customer devices and resolving IT-related issues.

August 2019 — January 2021: The TechCo, IT Manager

• Investigated and resolved IT issues with company computer systems.

• Researched IT trends, prepared reports and suggested ways to improve systems.

D.  _____

• Enjoy designing and developing my own website in my free time. • Manage a personal blog about new IT developments.

• Write articles for several popular online tech magazines.

G. _____

• Simon Peters, (Owner), Jeff's IT Repair, Chester. Tel: (0113) 6189191

• John White, (HR Manager), The TechCo, Leeds. Tel: (01244)6774462

E. _____

Address:

17 Pine Orive, Leeds, England, LS227YQ

Phone:

(01244)6811919

Email:

asmith@xyz.com

 

F. _____

• Software development

• Web and mobile design

• Coding languages: Javascript, Python

1. Personal Interests

2. Education

3. Skills

4. Work Experience

5. Personal Details

6. Profile Description

7. References

Lời giải chi tiết:

 

 

 

 

 

 

Adam Smith,

IT Manager

 

CURRICULUM VITAE (CV)

Profile Description

I am an ambitious, professional IT manager looking for the next exciting challenge in my career. I have a background in IT repair as a technician and valuable experience working in management. I have a bachelor's degree in Computer Science and am currently pursuing a master's degree in the same field. In my career, I have worked with various teams and earned a reputation as a hardworking, intelligent and motivated individual. I have strong organisational skills and a sharp eye for trends in the IT industry.

 

Education

Sep 2022 — present: University of Leeds

• Candidate for Master's degree in Computer Science

Sep 2016 — May 2020: University of Leeds

• Gained a bachelor's degree in Computer Science

Aug 2010 – June 2015: Wetherby High School

• Completed 3 A-levels in Computer Science (A), Math (A) and Physics (B)

 

Work Experience

Oct 2015 — June 2016: Jeff's IT Repair, IT Repair Technician

• Worked as a trainee under the supervision of an experienced technician, repairing customer devices and resolving IT-related issues.

August 2019 — January 2021: The TechCo, IT Manager

• Investigated and resolved IT issues with company computer systems.

• Researched IT trends, prepared reports and suggested ways to improve systems.

 

Personal Interests

• Enjoy designing and developing my own website in my free time.

• Manage a personal blog about new IT developments.

• Write articles for several popular online tech magazines.

 

References

• Simon Peters, (Owner), Jeff's IT Repair, Chester. Tel: (0113) 6189191

• John White, (HR Manager), The TechCo, Leeds. Tel: (01244)6774462

Personal Details Address:

17 Pine Orive, Leeds, England, LS227YQ

Phone:

(01244)6811919

Email:

asmith@xyz.com

 

Skills

• Software development

• Web and mobile design

• Coding languages: Javascript, Python

Bài 2 b

 b) Listen/Watch and read to check.

(Nghe/Xem và đọc để kiểm tra.)

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

 

 

 

 

 

 

 

Adam Smith,

Quản lý bộ phận công nghệ thông tin

 

CURRICULUM VITAE (CV)

Mô tả về bản thân

Tôi là một quản lý bộ phận IT chuyên nghiệp và tham vọng, đang tìm kiếm một thách thức đầy thú vị tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tôi có kinh nghiệm trong kỹ thuật viên sửa chữa đồ công nghệ và những trải nghiệm quý giá làm việc trong ngành quản lí. Tôi có bằng cử nhân ngành Khoa học máy tính và đang học lấy bằng thạc sĩ cùng ngành. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc với rất nhiều nhóm và nổi tiếng là một cá nhân chăm chỉ, thông minh và đầy động lực. Tôi có kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc tốt và có con mắt nhạy bén về các xu hướng trong ngành công nghệ thông tin.

 

Học vấn

Tháng 9/2020 – hiện tại: Đại học Leeds

• Đang học lấy bằng Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính

Tháng 9/2016 – Tháng 5/2020: University of Leeds

• Có bằng cử nhân ngành Khoa học máy tính

Tháng 8/2010 – Tháng 6/2015: Trường trung học phổ thông Wetherby

• Hoàn thành 3 chứng chỉ A-level ở ba môn: Khoa học máy tính (điểm A), Toán học (điểm A), Vật lý (điểm B).

 

Kinh nghiệm làm việc

Tháng 10/2015 – Tháng 6/2016: Tiệm sửa đồ CNTT của Jeff, Kỹ thuật viên sửa đồ công nghê

• Làm một thực tập sinh dưới sự giám sát của một kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm, sửa chữa các thiết bị điện tử và giải quyết các vấn đề liên quan đến CNTT.

Tháng 8/2019 — Tháng 1/2021: Công ty TechCo, Quản lý bộ phận CNTT

• Điều tra và giải quyết các vấn đề về CNTT của hệ thống máy tính của công ty.

•  Nghiên cứu các xu hướng về CNTT, chuẩn bị báo cáo và gợi ý các giải pháp để cải thiện hệ thống.

 

Sở thích bản thân

• Thích thiết kế và phát triển trang web riêng trong thời gian rảnh.

• Quản lý một blog cá nhân về những sự phát triển mới trong ngành CNTT

• Viết các bài báo cho một vài các tạp chí công nghệ trực tuyến.

 

Tham khảo

• Simon Peters, (Chủ cửa hàng), Jeff's IT Repair, Chester. Tel: (0113) 6189191

• John White, (Quản lý nhân sự), The TechCo, Leeds. Tel: (01244)6774462

Thông tin cá nhân

Địa chỉ:

17 Pine Orive, Leeds, England, LS227YQ

Điện thoại:

(01244)6811919

Email:

asmith@xyz.com

 

Kỹ năng

• Phát triển phần mềm

• Thiết kế web và thiết kế trên di động

• Ngôn ngữ lập trình: Javascript, Python

Bài 3

3. Read Adam's CV again and complete the sentences (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

(Đọc CV của Adam lần nữa và hoàn thành các câu (1-5). Viết KHÔNG QUÁ HAI TỪ cho mỗi câu trả lời.)

1. Adam is currently studying to complete a(n) _____.

2. Adam worked with a(n) _____ as a trainee.

3. At The TechCo, Adam fixed company _____.

4. Adam has designed his _____.

5. Adam has contributed articles to some well-known _____.

Lời giải chi tiết:

1. Adam is currently studying to complete a(n) master degree.

(Adam hiện tại đang học để hoàn thành tấm bằng thạc sĩ.)

2. Adam worked with a(n) experienced technician as a trainee.

(Adam đã làm việc với một kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm khi còn là thực tập sinh.)

3. At The TechCo, Adam fixed company computer system.

(Ở The TechCO, Adam sửa hệ thống máy tính của công ty.)

4. Adam has designed his own website.

(Adam thiết kế website riêng của anh ta.)

5. Adam has contributed articles to some well-known tech magazines.

(Adam đã đóng góp nhiều bài báo cho một vài tạp chí công nghệ nổi tiếng.)

Bài 4

4. Think about your career options. Do some research online and create your own CV.

(Hãy nghĩ về lựa chọn nghề nghiệp của bạn, Tìm kiếm trên mạng rồi tạo CV riêng của bản thân.)

Include:

• Personal Details (Thông tin bản thân)

• Skills (Kỹ năng)

• Profile Description (Giới thiệu bản thân)

• Personal Interests (Sở thích bản thân)

• Education (Học vấn)

• References (Tham khảo)

• Work Experience (Kinh nghiệm làm việc.)

Lời giải chi tiết:

 

 

 

 

Alex Smith

Translator

 

Profile Description

I am a dedicated, professional translator seeking the next exciting challenge in my career. I have a background in language studies and valuable experience working in translation. I have a bachelor's degree in Linguistics and am currently pursuing a master's degree in Translation Studies. In my career, I have worked with various teams and earned a reputation as a diligent, intelligent, and motivated individual. I have strong organisational skills and a keen eye for linguistic nuances.

 

Education

Sep 2022 — present: University of Cambridge

• Candidate for Master's degree in Translation Studies

Sep 2016 — May 2020: University of Cambridge

• Gained a bachelor's degree in Linguistics

Aug 2010 – June 2015: Wetherby High School

• Got 3 certificate in different language: English (C2), French (C1), Spanish (C1)

 

 Work Experience

August 2019 — January 2021: Global Translations, Translator

• Translated and proofread documents in various languages.

• Researched linguistic trends, prepared reports, and suggested ways to improve translation quality.

Oct 2015 — June 2016: Local Language Services, Translation Intern

• Worked as an intern under the supervision of experienced translators, translating documents and resolving language-related issues.

 

Personal Interests

• Enjoy reading and translating literature in my free time.

• Manage a personal blog about new linguistic developments.

• Write articles for several popular online language magazines.

 

References

• Jane Doe, (Owner), Local Language Services, Chester. Tel: (0113) 6189191

• John White, (HR Manager), Global Translations, Leeds. Tel: (01244)6774462

Personal Details

Address:

17 Pine Drive, Leeds, England, LS227YQ

Phone:

(01244)6811919

Email:

alexsmith@xyz.com

 

Skills

• Fluent in English, French, and Spanish

• Excellent written and verbal communication

• Proficient in CAT tools

 

 

 

 

 

Alex Smith

Translator

 

Mô tả tiểu sử

Tôi là một dịch giả chuyên nghiệp, tận tâm đang tìm kiếm thử thách thú vị tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tôi có nền tảng về nghiên cứu ngôn ngữ và kinh nghiệm quý báu khi làm việc trong lĩnh vực dịch thuật. Tôi có bằng cử nhân Ngôn ngữ học và hiện đang theo đuổi bằng thạc sĩ về Nghiên cứu Dịch thuật. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc với nhiều nhóm khác nhau và nổi tiếng là một cá nhân siêng năng, thông minh và năng động. Tôi có kỹ năng tổ chức tốt và có con mắt nhạy bén về các sắc thái ngôn ngữ.

 

Học vấn

09/2022 – nay: Đại học Cambridge

• Ứng viên Thạc sĩ Nghiên cứu Dịch thuật

09/2016 – 05/2020: Đại học Cambridge

• Có bằng cử nhân Ngôn ngữ học

8/2010 – 6/2015: Trường Trung học Wetherby

• Có 3 chứng chỉ bằng các ngoại ngữ khác nhau: Tiếng Anh (C2), Tiếng Pháp (C1), Tiếng Tây Ban Nha (C1)

 

King nghiệm làm việc

Tháng 8 năm 2019 - Tháng 1 năm 2021: Global Translations, Biên dịch viên

• Dịch và hiệu đính tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

• Nghiên cứu xu hướng ngôn ngữ, lập báo cáo và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch thuật.

10/2015 – 6/2016: Local Language Services, Thực tập sinh dịch thuật

• Làm thực tập sinh dưới sự giám sát của các biên dịch viên có kinh nghiệm, dịch tài liệu và giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ.

 

Sở thích bản thân

• Thích đọc và dịch các bài văn học khi rảnh rỗi.

• Quản lý một blog cá nhân về những phát triển mới về ngôn ngữ .

• Viết bài cho một số tạp chí ngôn ngữ trực tuyến phổ biến.

 

Tham khảo

• Jane Doe, (Owner), Local Language Services, Chester. Tel: (0113) 6189191

• John White, (HR Manager), Global Translations, Leeds. Tel: (01244)6774462

Thông tin Cá nhân

Địa chỉ:

17 Pine Drive, Leeds, England, LS227YQ

SĐT:

(01244)6811919

Email:

alexsmith@xyz.com

 

Skills

• Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha

• Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói xuất sắc

• Thành thạo công cụ CAT

  • Tiếng Anh 12 Bright A Progress Check (Unit 1 – 2)

    1. Choose the correct answer. 2. Fill in each gap with make up for, make up, put up to or put up with. 3. Choose the correct option. 4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

  • Tiếng Anh 12 Bright A Culture Corner

    1. Look at the picture and read the title. What is special about this person? Read the text to check. 2. Read the text again. Then read the sentences (A-D) and choose the one that best fits each gap (1-3). There is one extra sentence.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close