Tiếng Anh 12 Bright CLIL C (Social Studies)

1. Read the title and look at the picture. What do you think the text is about? Read the text to check. 2. a) Read the text. Choose the option (A, B, C or D) that best fits each gap (1-5). b) Listen/Watch and read to check.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the title and look at the picture. What do you think the text is about? Read the text to check.

(Nhìn vào tiêu đề và các bức tranh. Bạn nghĩ bài đọc nói về điều gì? Đọc bài khóa để kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

The text is about a phenomenon called counter-urbanisation, in which people migrate from urban areas to live in rural ones and the positive and negative effects of this trend.

(Bài đọc nói về một hiện tượng gọi là phản đô thị hóa, việc mà mọi người di cư từ các thành thị về nông thôn và những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của xu hướng này.)

Bài 2 a

 a) Read the text. Choose the option (A, B, C or D) that best fits each gap (1-5).

(Đọc bài khóa. Chọn các đáp án (A, B, C hoặc D) phù hợp với mỗi chỗ trống (1-5).)

COUNTER-URBANISATION

Challenges and Opportunities

Counter-urbanisation, the 1) _____ of people migrating from urban areas to live in rural ones, has become increasingly common in Vietnam in recent years. To illustrate, a number of people have decided to leave bustling cities like Hanoi and Ho Chi Minh City for rural areas. Counter-urbanisation is a new phenomenon with several benefits and potential problems for the whole nation.

Counter-urbanisation can bring positive effects on a country. Moving away from major cities can help to alleviate issues such as overcrowding, traffic congestion and pollution in those urban areas. What's more, it can even create opportunities for rural development as an increase in the rural population can encourage significant 2) _____ in businesses and infrastructure in the countryside.

However, counter-urbanisation has also brought challenges to rural areas in some cases. Many rural areas lack basic amenities such as medical 3) ______, schools and public transportation, making it difficult for newcomers to settle in. This puts a strain on rural infrastructure and services. At the same time, there is a real risk of environmental damage as more people move into previously undeveloped areas. Deforestation, pollution, and other environmental issues can arise as a result of increased human 4) _____ in these areas. In conclusion, counter-urbanisation is a new trend that comes with advantages and disadvantages. Therefore, local governments and communities will need to work together to effectively manage public services, energy supplies and natural resources in order to promote economic 5) _____ and sustainable development.

1.

A.

process

B.

task

C.

act

D.

operation

2.

A.

spending

B.

funding

C.

investment

D.

support

3.

A.

resources

B.

premises

C.

locations

D.

facilities

4.

A.

activities

B.

contributions

C.

protection

D.

efforts

5.

A.

increase

B.

rise

C.

growth

D.

extension

Phương pháp giải:

• bustling (adj): hối hả, tấp nập

• phenomenon (n): hiện tượng

• alleviate (v): làm giảm bớt

• amenity (n): tiện nghi

• newcomer (n): người mới đến

• strain (n)

Lời giải chi tiết:

1. A

Counter-urbanisation, the process of people migrating from urban areas to live in rural ones, has become increasingly common in Vietnam in recent years.

(Phản đô thị hóa, quá trình người dân di cư từ các khu đô thị về những vùng nông thôn, đang trở nên ngày càng phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây.)

Giải thích: process (n): quá trình; task (n): nhiệm vụ; act (n): hành động; operation (n): hoạt động

2. C

What's more, it can even create opportunities for rural development as an increase in the rural population can encourage significant investment in businesses and infrastructure in the countryside.

(Hơn nữa, nó có thể tạo ra cơ hội phát triển vùng nông thôn khi mà dân số vùng nông thôn tăng lên đáng kể có thể khuyến khích sự đầu tư đáng kể vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng ở nông thôn.)

Giải thích: spend (v); dành ra, chi ra; fund (v): tài trợ; investment (n): sự đầu tư; support (n): hỗ trợ

3. D

However, counter-urbanisation has also brought challenges to rural areas in some cases. Many rural areas lack basic amenities such as medical facilities, schools and public transportation, making it difficult for newcomers to settle in.

Giải thích: resources (n): tài nguyên; premises (n): cơ ngơi, nhà cửa; locations (n): vị trí; facilities (n): cơ sở vật chất

4. A

Deforestation, pollution, and other environmental issues can arise as a result of increased human activities in these areas.

(Nạn phá rừng, ô nhiễm và các vấn đề môi trường có thể xảy ra là do sự tăng cường hoạt động của con người ở những vùng này.)

Giải thích: activities (n): hoạt động; contributions (n): đóng góp; growth (n): sự phát triển; extension (n): sự mở rộng

5. D

Therefore, local governments and communities will need to work together to effectively manage public services, energy supplies and natural resources in order to promote economic extensions and sustainable development.

(Vậy nên chính quyền địa phương và các cộng đồng cần cùng nhau làm việc để có thể quản lí hiệu quả các dịch vụ công cộng, các nguồn cung cấp năng lượng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên để thúc đẩy việc mở rộng kinh tế và phát triển bền vững.)

Giải thích: increase (n): sự tăng lên; rise (v): nâng lên, tăng lên; growth (n): sự phát triển; extension (n): sự mở rộng.

COUNTER-URBANISATION

Challenges and Opportunities

Counter-urbanisation, the process of people migrating from urban areas to live in rural ones, has become increasingly common in Vietnam in recent years. To illustrate, a number of people have decided to leave bustling cities like Hanoi and Ho Chi Minh City for rural areas. Counter-urbanisation is a new phenomenon with several benefits and potential problems for the whole nation.

Counter-urbanisation can bring positive effects on a country. Moving away from major cities can help to alleviate issues such as overcrowding, traffic congestion and pollution in those urban areas. What's more, it can even create opportunities for rural development as an increase in the rural population can encourage significant investment in businesses and infrastructure in the countryside.

However, counter-urbanisation has also brought challenges to rural areas in some cases. Many rural areas lack basic amenities such as medical facilities, schools and public transportation, making it difficult for newcomers to settle in. This puts a strain on rural infrastructure and services. At the same time, there is a real risk of environmental damage as more people move into previously undeveloped areas. Deforestation, pollution, and other environmental issues can arise as a result of increased human activities in these areas. In conclusion, counter-urbanisation is a new trend that comes with advantages and disadvantages. Therefore, local governments and communities will need to work together to effectively manage public services, energy supplies and natural resources in order to promote economic extensions and sustainable development.

 

PHẢN ĐÔ THỊ

Thách thức và cơ hội

Phản đô thị, là quá trình người dân di cư từ khu vực thành thị về sống ở nông thôn, ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Để minh họa, một số người đã quyết định rời bỏ những thành phố sầm uất như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để về nông thôn. Phản đô thị hóa là một hiện tượng mới với nhiều lợi ích cũng như những vấn đề tiềm ẩn cho cả nước.

Phản đô thị hóa có thể mang lại những tác động tích cực cho một quốc gia. Việc di chuyển ra khỏi các thành phố lớn có thể giúp giảm bớt các vấn đề như tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm ở các khu vực đô thị đó. Hơn nữa, nó thậm chí có thể tạo cơ hội cho phát triển nông thôn vì sự gia tăng dân số ở nông thôn có thể khuyến khích đầu tư đáng kể vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng ở nông thôn.

Tuy nhiên, phản đô thị hóa cũng mang lại những thách thức cho khu vực nông thôn trong một số trường hợp. Nhiều khu vực nông thôn thiếu các tiện nghi cơ bản như cơ sở y tế, trường học và giao thông công cộng, khiến người mới đến khó hòa nhập. Điều này gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở nông thôn. Đồng thời, có nguy cơ thiệt hại thực sự về môi trường khi ngày càng có nhiều người di chuyển đến các khu vực chưa phát triển trước đây. Phá rừng, ô nhiễm và các vấn đề môi trường khác có thể phát sinh do hoạt động gia tăng của con người ở những khu vực này. Tóm lại, phản đô thị hóa là một xu hướng mới đi kèm với những ưu điểm và nhược điểm. Do đó, chính quyền và cộng đồng địa phương sẽ cần phải làm việc cùng nhau để quản lý hiệu quả các dịch vụ công, nguồn cung cấp năng lượng và tài nguyên thiên nhiên nhằm thúc đẩy mở rộng kinh tế và phát triển bền vững.

Bài 2 b

b) Listen/Watch and read to check.

(Nghe/ Xem và đọc để kiểm tra.)

Bài 3

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại bài khóa và trả lời các câu hỏi sau.)

1. How can counter-urbanisation affect cities positively?

(Phản đô thị hóa có thể tác động tích cực đến các thành phố như thế nào?)

2. Why might some people struggle to adapt to rural lite after leaving cities?

(Tại sao một số người có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống nông thôn sau khi rời thành phố?)

3. In what way can counter-urbanisation affect the Earth?

(Phản đô thị hóa có thể ảnh hưởng đến Trái đất như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

1. It can help to alleviate issues such as overcrowding, traffic congestion and pollution.

(Nó có thể giúp giảm bớt các vấn đề như tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông và ô nhiễm.)

2. Because of the lack of basic amenities such as medical facilities, schools and public transport.

(Vì thiếu các tiện ích cơ bản như cơ sở y tế, trường học và phương tiện giao thông công cộng.)

3. Counter-urbanisation can lead to deforestation and pollution and other environmental issues as people move from the cities to previously undeveloped areas.

(Phản đô thị hóa có thể dẫn đến nạn phá rừng, ô nhiễm và các vấn đề môi trường khác khi người dân di chuyển từ các thành phố đến các khu vực chưa phát triển trước đây.)

Bài 4

4. Work in groups. One group will think of positive effects of counter-urbanisation. The other group will think of negative effects. Hold a debate in class on the issue.

(Làm việc theo nhóm. Một nhóm sẽ nghĩ về những ảnh hưởng tích cực của phản đô thị hóa. Nhóm còn lại sẽ nghĩ về những ảnh hưởng tiêu cực. Tổ chức một cuộc tranh luận về vấn đề này trong lớp.)

Lời giải chi tiết:

A: Counter-urbanisation can bring significant benefits to a country by introducing new ideas, skills and resources. It can reduce poverty, create job opportunities and improve the economy and society.

B: While counter-urbanisation can bring benefits, we need to consider the negative impacts such as pressure on limited resources and displacement of traditional communities. We need to ensure that there are enough resources and infrastructure to support the influx of people and that rural areas are not left behind.

A: We agree that there are challenges, but with proper planning and investment, counter-urbanisation can be a positive force for development. It’s important to create opportunities for both urban and rural areas, share the benefits fairly, and work together to address challenges.

(A: Phản đô thị hóa có thể mang lại lợi ích đáng kể cho một quốc gia bằng cách giới thiệu những ý tưởng, kỹ năng và nguồn lực mới. Nó có thể giảm sự nghèo đói, tạo cơ hội việc làm và cải thiện nền kinh tế và xã hội.

B: Mặc dù phản đô thị hóa có thể mang lại lợi ích nhưng chúng ta cần xem xét các tác động tiêu cực như áp lực lên nguồn lực hạn chế và sự thay thế của các cộng đồng truyền thống. Chúng ta cần đảm bảo có đủ nguồn lực và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ dòng người đổ vào và các khu vực nông thôn không bị bỏ lại phía sau.

A: Chúng tôi đồng ý rằng có những thách thức, nhưng với quy hoạch và đầu tư phù hợp, phản đô thị hóa có thể là động lực tích cực cho sự phát triển. Điều quan trọng là tạo cơ hội cho cả khu vực thành thị và nông thôn, chia sẻ lợi ích một cách công bằng và cùng nhau giải quyết các thách thức.)

  • Tiếng Anh 12 Bright Progress Check (Units 5 – 6)

    1. Choose the correct option. 2. Fill In each gap with come up with, come down with, drop out of or drop off. 3. Choose the correct option. 4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

  • Tiếng Anh 12 Bright Culture Corner C

    1. Look at the picture and read the title. What do you think the text is about? Read the text to check. 2. a) Read the text. Then read the sentences (A-D) and choose the one that best fits oach gap (1-3). There is one extra sentence. b) Listen/Watch and read the text to check.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close