Tiếng Anh 12 Bright Culture Corner C

1. Look at the picture and read the title. What do you think the text is about? Read the text to check. 2. a) Read the text. Then read the sentences (A-D) and choose the one that best fits oach gap (1-3). There is one extra sentence. b) Listen/Watch and read the text to check.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the picture and read the title. What do you think the text is about? Read the text to check.

(Nhìn vào bức tranh và đọc tiêu đề. Bạn nghĩ bài khoá nói về điều gì? Đọc bài khoá để kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

The text is about a non-profit research and consulting orgainsation called CEGR (The Centre for Energy and Green Growth Research).

(Bài đọc nói về một tổ chức tư vấn và nghiên cứu phi lợi nhuận có tên CEGR (Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh).

Bài 2 a

 a) Read the text. Then read the sentences (A-D) and choose the one that best fits oach gap (1-3). There is one extra sentence.

(Đọc bài khoá. Sau đó đọc các câu (A-D) và chọn cái nào phù hợp nhất với mỗi chỗ trống (1-3). Có một câu bị dư.)

Building a Greener Future for Vietnam

The Centre for Energy and Green Growth Research (CEGR), established in 1998, is a non-profit research and consulting organisation that aims at promoting sustainable development in Vietnam. 1. ___.

The first goal of CEGR is to promote renewable energy sources. CEGR has been working closely with the government, private sectors and civil societies to promote policies and initiatives that encourage the growth of renewable energy in Vietnam. For example, CEGR has played a vital role in developing wind power in Vietnam. In 2019, the country added 376 MW of wind power capacity, with over 8096 of the capacity located in the central and southern regions of the country. CEGR has actively developed policies and strategies to promote wind power. 2. ___.

In addition, CEGR has been actively promoting sustainable development in Vietnam. It has developed sustainable transport strategies for the country in order to reduce greenhouse emissions. 3. ___. Furthermore, CEGR has assisted Vietnamese farmers in developing sustainable agricultural practices to reduce emissions and improve energy efficiency.

Overall, CEGR's contributions in Vietnam have been significant, and the organisation's work has had a major positive impact on the country's energy sector. Its efforts have aided in the increased use of renewable energy sources and the promotion of sustainable development practices, both of which will have long-term benefits for the environment and Vietnam's economy.

A. The strategies involve promoting law-carbon transport options such as electric vehicles and public transport systems.

B. This involves the construction of large-scale solar farms in different regions around the country of Vietnam.

C. This includes the development of a wind power roadmap for Vietnam, which outlines key targets for the sector's growth.

D.  As a non-governmental member of the Vietnam then of Science and Technology Associations (VUSTA), CEGR has made significant contributions to the development of sustainable energy and green growth in Vietnam.

Phương pháp giải:

- capacity (n): sản lượng

- consulting (n): sự tư vấn

- contribution (n): sự đóng góp

- efficiency (n): tính hiệu quả

- initiative (n): kế hoạch

- roadmap (n): lộ trình, kế hoạch thực hiện

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. A

Building a Greener Future for Vietnam

The Centre for Energy and Green Growth Research (CEGR), established in 1998, is a non-profit research and consulting organisation that aims at promoting sustainable development in Vietnam. As a non-governmental member of the Vietnam then of Science and Technology Associations (VUSTA), CEGR has made significant contributions to the development of sustainable energy and green growth in Vietnam.

The first goal of CEGR is to promote renewable energy sources. CEGR has been working closely with the government, private sectors and civil societies to promote policies and initiatives that encourage the growth of renewable energy in Vietnam. For example, CEGR has played a vital role in developing wind power in Vietnam. In 2019, the country added 376 MW of wind power capacity, with over 8096 of the capacity located in the central and southern regions of the country. CEGR has actively developed policies and strategies to promote wind power. This includes the development of a wind power roadmap for Vietnam, which outlines key targets for the sector's growth.

In addition, CEGR has been actively promoting sustainable development in Vietnam. It has developed sustainable transport strategies for the country in order to reduce greenhouse emissions. The strategies involve promoting law-carbon transport options such as electric vehicles and public transport systems. Furthermore, CEGR has assisted Vietnamese farmers in developing sustainable agricultural practices to reduce emissions and improve energy efficiency.

Overall, CEGR's contributions in Vietnam have been significant, and the organisation's work has had a major positive impact on the country's energy sector. Its efforts have aided in the increased use of renewable energy sources and the promotion of sustainable development practices, both of which will have long-term benefits for the environment and Vietnam's economy.

(Xây dựng một tương lai xanh hơn cho Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh (CEGR), được thành lập năm 1998, là một tổ chức nghiên cứu và tư vấn phi lợi nhuận nhằm mục đích thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam. Là thành viên phi chính phủ của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA), CEGR đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển năng lượng bền vững và tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Mục tiêu đầu tiên của CEGR là thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo. CEGR đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự để thúc đẩy các chính sách và sáng kiến khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Ví dụ, CEGR đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lượng gió ở Việt Nam. Năm 2019, cả nước bổ sung thêm 376 MW sản lượng điện gió, trong đó sản lượng trên 8.096 MV nằm ở miền Trung và miền Nam đất nước. CEGR đã tích cực xây dựng các chính sách và chiến lược để thúc đẩy năng lượng gió. Điều này bao gồm việc xây dựng lộ trình điện gió cho Việt Nam, trong đó nêu ra các mục tiêu chính cho sự tăng trưởng của ngành.

Ngoài ra, CEGR đã và đang tích cực thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Nó đã phát triển các chiến lược giao thông bền vững cho đất nước nhằm giảm lượng khí thải nhà kính. Các chiến lược này liên quan đến việc thúc đẩy các phương án vận chuyển carbon theo luật như xe điện và hệ thống giao thông công cộng. Hơn nữa, CEGR đã hỗ trợ nông dân Việt Nam phát triển các biện pháp nông nghiệp bền vững nhằm giảm khí thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Nhìn chung, những đóng góp của CEGR tại Việt Nam là rất đáng kể và hoạt động của tổ chức này đã có tác động tích cực lớn đến ngành năng lượng của đất nước. Những nỗ lực của tổ chức đã hỗ trợ việc tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững, cả hai điều này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho môi trường và nền kinh tế Việt Nam.)

Bài 2 b

 b) Listen/Watch and read the text to check.

(Nghe/ Xem và đọc bài khoá để kiểm tra.)

Bài 3

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc bài khoá lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the primary objective of CEGR?

2. What is CEGR's objective for public transport?

3. How does CEGR hope to affect farming in Vietnam?

Lời giải chi tiết:

1. The primary object of CEGR are promoting sustainable development in Vietnam, by made significant contributions to the development of sustainable energy and green growth in Vietnam.

(Mục tiêu chính của CEGR là thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam, thông qua việc đóng góp đáng kể vào sự phát triển năng lượng bền vững và tăng trưởng xanh ở Việt Nam.)

2. CEGR’s objective for public transport is to reduce greenhouse emissions, which involve promoting law-carbon transport options such as electric vehicles and public transport systems.

(Mục tiêu của CEGR đối với giao thông công cộng là giảm lượng khí thải nhà kính, bao gồm việc thúc đẩy các phương án vận chuyển carbon theo luật như xe điện và hệ thống giao thông công cộng.)

3. CEGR hope to affect farming in Vietnam by developing sustainable agricultural practices to reduce emissions and improve energy efficiency.

(CEGR hy vọng sẽ tác động đến nông nghiệp ở Việt Nam bằng cách phát triển các phương pháp thực hành nông nghiệp bền vững nhằm giảm khí thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.)

Bài 4

4. Do you know any other organizations that support green growth in Vietnam? Collect information online and prepare a presentation. Present it to the class.

(Bạn có biết tổ chức nào khác hỗ trợ sự phát triển xanh ở Việt Nam không. Thu thập thông tin trên mạng và chuẩn bị một bài thuyết trình. Thuyết trình với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Founded in 2009, the Vietnam Sustainable Energy Alliance (VSEA) is a leading environmental organisation in Vietnam that focuses on promoting sustainable and clean energy. The organization’s primary objective is to advocate for the development and implementation of policies that support the adoption of renewable energy sources and the reduction of greenhouse gas emissions.

Over the years, VSEA has played a critical role in shaping Vietnam’s energy policy and promoting sustainable development. One of their most significant accomplishments is their advocacy for the adoption of a feed-in-tariff (FIT) mechanism for renewable energy, which has enabled the country to attract significant investments in the renewable energy sector. VSEA has also played a critical role in promoting community-led renewable energy projects and advocating for the adoption of energy efficiency measures in industries and households.

Overall, the Vietnam Sustainable Energy Alliance has made significant contributions to promoting clean energy and sustainable development in Vietnam. Through their advocacy, awarenessraising initiatives, and partnerships, they have played a critical role in shaping Vietnam’s energy policy and promoting the adoption of renewable energy sources, thereby contributing to a cleaner and more sustainable future.

(Được thành lập vào năm 2009, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) là tổ chức môi trường hàng đầu tại Việt Nam tập trung vào việc thúc đẩy năng lượng sạch và bền vững. Mục tiêu chính của tổ chức là ủng hộ việc phát triển và thực hiện các chính sách hỗ trợ việc áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính.

Trong những năm qua, VSEA đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách năng lượng của Việt Nam và thúc đẩy phát triển bền vững. Một trong những thành tựu quan trọng nhất của họ là vận động áp dụng cơ chế giá bán điện (FIT) cho năng lượng tái tạo, giúp đất nước thu hút đầu tư đáng kể vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. VSEA cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo do cộng đồng chủ trì và vận động áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp và hộ gia đình.

Nhìn chung, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy năng lượng sạch và phát triển bền vững tại Việt Nam. Thông qua vận động chính sách, sáng kiến nâng cao nhận thức và quan hệ đối tác, họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách năng lượng của Việt Nam và thúc đẩy việc áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo, từ đó góp phần tạo nên một tương lai sạch hơn và bền vững hơn.)

  • Tiếng Anh 12 Bright CLIL C (Social Studies)

    1. Read the title and look at the picture. What do you think the text is about? Read the text to check. 2. a) Read the text. Choose the option (A, B, C or D) that best fits each gap (1-5). b) Listen/Watch and read to check.

  • Tiếng Anh 12 Bright Progress Check (Units 5 – 6)

    1. Choose the correct option. 2. Fill In each gap with come up with, come down with, drop out of or drop off. 3. Choose the correct option. 4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close