Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6a. Reading

1. Read the title and look at the picture. What do you think the text is about? Listen/Watch and read to check. 2. Read the text. For questions (1-3), choose the best answers (A,B, C or D).3.Read the text again. Write S (solar panels) or W (wind turbines).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the title and look at the picture. What do you think the text is about? Listen/Watch and read to check.

(Đọc tiêu đề và nhìn vào bức tranh? Bạn nghĩ bài đọc nói về điều gì? Nghe/Xem và đọc để kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

Based on the image and the title “Powering the Future,” it appears that the text is likely about renewable energy sources and sustainability. The composite image includes a wind turbine against a blue sky (representing clean energy), a human hand holding a glowing Earth (symbolizing care for our planet), and a sunny landscape with lush greenery (indicating nature or environment).

(Dựa trên hình ảnh và tiêu đề “Tiếp sức cho tương lai”, có vẻ như văn bản này có thể nói về các nguồn năng lượng tái tạo và tính bền vững. Hình ảnh tổng hợp bao gồm một tuabin gió trên nền trời xanh (tượng trưng cho năng lượng sạch), bàn tay con người đang cầm Trái đất phát sáng (tượng trưng cho sự quan tâm đến hành tinh của chúng ta) và phong cảnh đầy nắng với cây xanh tươi tốt (biểu thị thiên nhiên hoặc môi trường).)

Bài 2

2. Read the text. For questions (1-3), choose the best answers (A,B, C or D).

(Đọc bài khóa. Với các câu hỏi (1-3), chọn đáp án đúng (A, B, C và D).)

Powering the Future

As we continue to face the impacts of climate change, having a green environment has become increasingly important to the future of our society. To achieve this, the world is shifting towards green energy, and two particular types of energy at the centre of this movement are solar power and wind power.

Solar power is all about harnessing the energy of the sun by using solar panels to convert sunlight into usable electricity. This highly efficient form of energy produces zero emissions, so it can significantly reduce our carbon footprint. Moreover, solar panels are perfect for installation on a small scale, such as in private homes, since they require very little maintenance and have a long lifespan. However, the ability to generate solar power depends on the time of day and weather conditions. This means that solar panels are often less useful it they are installed in places where sunny weather is not typical.

Wind power, on the other hand, involves converting the energy of the wind into electricity using large turbines. Wind power doesn't produce any greenhouse gases, but it is not ideal for private use since turbines require consistent care. However, wind farms can be installed on a large scale and are able to produce electricity continuously regardless of the time of day. This means that if there were more investments in wind power, it could be a viable way to provide energy for major cities and even for whole regions.

Wind and solar power contribute significantly to a green environment by reducing our reliance on fossil fuels, helping us cut down on pollution and slow climate change. Additionally, using renewable energy sources helps promote spending on sustainable development by creating new career opportunities in the green energy sector.

For now, the biggest challenge of adopting green energy is the costs associated with installation and infrastructure, but the benefits unquestionably outweigh the downsides. If we want to stop the climate crisis and create a better and more sustainable future, green energy sources will undoubtedly be the key.

1. According to paragraph 2, what is TRUE about solar power?

A. They create fewer emissions.

B. They contribute to our carbon footprint.

C. They aren't well suited to personal use.

D. They can be used for long periods.

2. According to paragraph 4, what is NOT mentioned regarding wind and solar power?

A. They make us reliant on green energy.

B. They help combat climate change.

C. They encourage investment in green energy.

D They create new jobs for people.

3. What can be inferred from the last paragraph of the text?

A. The downsides of green energy could soon outweigh the benefits.

B Green energy will enhance green living.

C. Green energy costs are rising.

D. There exists little infrastructure for renewable energy at present.

Phương pháp giải:

- harness (v): tạo ra năng lượng, khai thác để sản xuất điện

- convert (v): biến đổi

- installation (n): sự lắp đặt

- maintenance (n): sự bảo trì

- consistent (adj): thường xuyên

- viable (adj): khả thi

- spending (n): kinh phí đầu tư

- sustainable (adj): mang tính bền vững

- adopt (v): bắt đầu sử dụng

- sector (n): lĩnh vực

Tạm dịch:

Khi chúng ta tiếp tục đối mặt với những tác động của biến đổi khí hậu, việc có một môi trường xanh ngày càng trở nên quan trọng đối với tương lai của xã hội chúng ta. Để đạt được điều này, thế giới đang hướng tới năng lượng xanh và hai loại năng lượng đặc biệt là trung tâm của phong trào này là năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Năng lượng mặt trời là việc khai thác năng lượng của mặt trời bằng cách sử dụng các tấm pin mặt trời để chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng có thể sử dụng được. Dạng năng lượng hiệu quả cao này không tạo ra khí thải nên có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Hơn nữa, các tấm pin mặt trời hoàn hảo để lắp đặt ở quy mô nhỏ, chẳng hạn như ở nhà riêng, vì chúng yêu cầu rất ít bảo trì và có tuổi thọ dài. Tuy nhiên, khả năng tạo ra điện năng lượng mặt trời còn phụ thuộc vào thời gian trong ngày và điều kiện thời tiết. Điều này có nghĩa là các tấm pin mặt trời thường ít hữu ích hơn nếu chúng được lắp đặt ở những nơi không có nắng thường xuyên.

Mặt khác, năng lượng gió liên quan đến việc chuyển đổi năng lượng gió thành điện năng bằng cách sử dụng các tua-bin lớn. Năng lượng gió không tạo ra bất kỳ loại khí nhà kính nào, nhưng nó không lý tưởng cho mục đích sử dụng cá nhân vì tua-bin cần được chăm sóc thường xuyên. Tuy nhiên, các trang trại gió có thể được lắp đặt trên quy mô lớn và có khả năng sản xuất điện liên tục bất kể thời gian trong ngày. Điều này có nghĩa là nếu có nhiều đầu tư hơn vào năng lượng gió, đây có thể là cách khả thi để cung cấp năng lượng cho các thành phố lớn và thậm chí cho cả khu vực.

Năng lượng gió và năng lượng mặt trời góp phần đáng kể vào môi trường xanh bằng cách giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch, giúp chúng ta cắt giảm ô nhiễm và làm chậm biến đổi khí hậu. Ngoài ra, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo giúp thúc đẩy chi tiêu cho phát triển bền vững bằng cách tạo ra các cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Hiện tại, thách thức lớn nhất của việc áp dụng năng lượng xanh là chi phí liên quan đến lắp đặt và cơ sở hạ tầng, nhưng lợi ích chắc chắn lớn hơn những nhược điểm. Nếu chúng ta muốn ngăn chặn khủng hoảng khí hậu và tạo ra một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn thì nguồn năng lượng xanh chắc chắn sẽ là chìa khóa.

Lời giải chi tiết:

1. D

2. A

3. B

1. D

Theo đoạn 2, điều gì là ĐÚNG về năng lượng mặt trời?

A. Chúng tạo ra ít khí thải hơn.

B. Chúng góp phần vào lượng khí thải carbon của chúng ta.

C. Chúng không phù hợp cho mục đích sử dụng cá nhân.

D. Chúng có thể được sử dụng trong thời gian dài.

Thông tin: Moreover, solar panels are perfect for installation on a small scale, such as in private homes, since they require very little maintenance and have a long lifespan.

(Hơn nữa, các tấm pin mặt trời hoàn hảo để lắp đặt ở quy mô nhỏ, chẳng hạn như ở nhà riêng, vì chúng yêu cầu rất ít bảo trì và có tuổi thọ dài.)

2. A

Theo đoạn 4, điều gì KHÔNG được đề cập liên quan đến năng lượng gió và năng lượng mặt trời?

A. Chúng khiến chúng ta phải phụ thuộc vào năng lượng xanh.

B. Chúng giúp chống biến đổi khí hậu.

C. Họ khuyến khích đầu tư vào năng lượng xanh.

D Họ tạo ra việc làm mới cho mọi người.

Thông tin: Wind and solar power contribute significantly to a green environment by reducing our reliance on fossil fuels, helping us cut down on pollution and slow climate change. Additionally, using renewable energy sources helps promote spending on sustainable development by creating new career opportunities in the green energy sector.

(Năng lượng gió và năng lượng mặt trời góp phần đáng kể vào môi trường xanh bằng cách giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch, giúp chúng ta cắt giảm ô nhiễm và làm chậm biến đổi khí hậu. Ngoài ra, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo giúp thúc đẩy chi tiêu cho phát triển bền vững bằng cách tạo ra các cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực năng lượng xanh.)

3. B

Có thể suy ra điều gì từ đoạn cuối của văn bản?

A. Những nhược điểm của năng lượng xanh có thể sớm lấn át lợi ích.

B Năng lượng xanh sẽ nâng cao cuộc sống xanh.

C. Chi phí năng lượng xanh đang tăng lên.

D. Hiện tại có rất ít cơ sở hạ tầng cho năng lượng tái tạo.

Thông tin: If we want to stop the climate crisis and create a better and more sustainable future, green energy sources will undoubtedly be the key.

(Nếu chúng ta muốn ngăn chặn khủng hoảng khí hậu và tạo ra một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn thì nguồn năng lượng xanh chắc chắn sẽ là chìa khóa.)

Bài 3

3. Read the text again. Write S (solar panels) or W (wind turbines).

(Đọc lại bài khóa lần nữa. Viết S (năng lượng mặt trời) hoặc W (trục quay gió.)

Which kind of green energy technology ...

1. produces significantly more energy in some places than others?

2. needs to be maintained on a regular basis?

3. can be used continuously?

4. provides a consistent source of power?

5. is best suited to powering large areas?

Lời giải chi tiết:

Which kind of green energy technology ...

(Công nghệ năng lượng xanh nào dưới đây…)

1. S

produces significantly more energy in some places than others?

(sản xuất nhiều năng lượng đáng kể hơn ở vài nơi so với những vùng khác?)

Thông tin: However, the ability to generate solar power depends on the time of day and weather conditions. This means that solar panels are often less useful it they are installed in places where sunny weather is not typical.

(Tuy nhiên, khả năng tạo ra điện năng lượng mặt trời còn phụ thuộc vào thời gian trong ngày và điều kiện thời tiết. Điều này có nghĩa là các tấm pin mặt trời thường ít hữu ích hơn nếu chúng được lắp đặt ở những nơi không có nắng thường xuyên.)

2. W

needs to be maintained on a regular basis?

(cần được bảo trì thường xuyên?)

Thông tin: Wind power doesn't produce any greenhouse gases, but it is not ideal for private use since turbines require consistent care.

(Năng lượng gió không tạo ra bất kỳ loại khí nhà kính nào, nhưng nó không lý tưởng cho mục đích sử dụng cá nhân vì tua-bin cần được chăm sóc thường xuyên.)

3. W

can be used continuously?

(có thể dùng liên tục?)

Thông tin: However, wind farms can be installed on a large scale and are able to produce electricity continuously regardless of the time of day.

(Tuy nhiên, các trang trại gió có thể được lắp đặt trên quy mô lớn và có khả năng sản xuất điện liên tục bất kể thời gian trong ngày.)

4. provides a consistent source of power?

(cung cấp một nguồn năng lượng thường xuyên?)

Thông tin: However, wind farms can be installed on a large scale and are able to produce electricity continuously regardless of the time of day.

(Tuy nhiên, các trang trại gió có thể được lắp đặt trên quy mô lớn và có khả năng sản xuất điện liên tục bất kể thời gian trong ngày.)

5. is best suited to powering large areas?

(phù hợp để cung cấp năng lượng cho những nơi rộng lớn.)

Thông tin: However, wind farms can be installed on a large scale and are able to produce electricity continuously regardless of the time of day. This means that if there were more investments in wind power, it could be a viable way to provide energy for major cities and even for whole regions.

(Tuy nhiên, các trang trại gió có thể được lắp đặt trên quy mô lớn và có khả năng sản xuất điện liên tục bất kể thời gian trong ngày. Điều này có nghĩa là nếu có nhiều đầu tư hơn vào năng lượng gió, đây có thể là cách khả thi để cung cấp năng lượng cho các thành phố lớn và thậm chí cho cả khu vực.)

Bài 4

4. Which of the energy sources mentioned in the text is most suited to your area? Why?

Lời giải chi tiết:

Solar energy is gaining popularity in Vietnam due to its abundant sunlight and government incentives for solar panel installation.

Wind power is also becoming increasingly popular, particularly in coastal areas with strong winds that are suitable for wind turbine installations.

(Năng lượng mặt trời đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam nhờ nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào và các ưu đãi của chính phủ cho việc lắp đặt các tấm pin mặt trời.

Năng lượng gió cũng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở các vùng ven biển có gió mạnh, thích hợp cho việc lắp đặt tuabin gió.)

Bài 5 a

 a) Fill in each gap with affordable, permanent, dependence, harness, abundant or maintenance. Then listen and check.

(Điền vào mỗi chỗ trống với affordable, permanent, dependence, harness, abundant or maintenance. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Wind and solar energy are crucial parts of the world's vision for the future. Here are a few of the amazing advantages of using wind and solar energy.

A. 1) _____ free source of electricity

B. significantly lower energy bills in winter

C. more 2) _____ to install

D. minimal operational and 3) _____ costs

E. silent and space-saving

F. ability to 4) _____ electricity in sunny areas

G. recyclable and reusable panels

H. turbines functional in various settings

I. reduced 5) _____ on fossil fuel supplies

J. energy production beneficial to local communities

K. ability to store and generate power day and night

L 6) _____ and cheap power

Phương pháp giải:

- permanent (adj): lâu dài, cố định

- affordable (adj): có khả năng chi trả

- maintenance (n): sự bảo trì

- dependance (n): sự phụ thuộc

- harness (v): khai thác

- abundant (adj): dồi dào

Lời giải chi tiết:

Wind and solar energy are crucial parts of the world's vision for the future. Here are a few of the amazing advantages of using wind and solar energy.

(Năng lượng gió và năng lượng măt trời là những phần trong hướng đi của thế giới cho tương lai. Dưới đây là vài lợi ích tuyệt vời của việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời.)

A. permanent free source of electricity

(nguồn điện miễn phí lâu dài)

B. significantly lower energy bills in winter

(chi phí năng lượng giảm đáng kể trong mùa đông)

C. more affordable to install

(vừa vặn túi tiền để lắp đặt hơn)

D. minimal operational and maintenance costs

(chi phí vận hành và bảo vệ tối thiểu)

E. silent and space-saving

(không ồn ào và tiết kiệm không gian)

F. ability to harness electricity in sunny areas

(khả năng khai thác để sản xuất điện ở những vùng nắng nóng.)

G. recyclable and reusable panels

(các panen có thể tái chế và tái sử dụng)

H. turbines functional in various settings

(tua-bin hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau.)

I. reduced dependance on fossil fuel supplies

(giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch)

J. energy production beneficial to local communities

(sự sản xuất năng lượng có lợi ích đến các cộng đồng ở địa phương.)

K. ability to store and generate power day and night

(khả năng lưu trữ và tạo ra năng lượng cả ngày và đêm.)

L abundant and cheap power

(năng lượng rẻ và dồi dào)

Bài 5 b

 b) Which advantages (A-L) in Exercise 5a are related to wind energy and which to solar energy? Which are related to both? Can you think of other advantages?

(Lợi ích nào (A-L) trong bài 5a có liên quan đến năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời? Cái nào liên quan đến cả hai. Bạn có thể nghĩ ra những lợi ích khác không?)

Lời giải chi tiết:

- Wind energy:

H. turbines functional in various settings

(tua-bin hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau.)

- Solar energy:

B. significantly lower energy bills in winter

(chi phí năng lượng giảm đáng kể trong mùa đông)

C. more affordable to install

(vừa vặn túi tiền để lắp đặt hơn)

E. silent and space-saving

(không ồn ào và tiết kiệm không gian)

F. ability to harness electricity in sunny areas

(khả năng khai thác để sản xuất điện ở những vùng nắng nóng.)

K. ability to store and generate power day and night

(khả năng lưu trữ và tạo ra năng lượng cả ngày và đêm.)

- Both:

A. permanent free source of electricity

(nguồn điện miễn phí lâu dài)

D. minimal operational and maintenance costs

(chi phí vận hành và bảo vệ tối thiểu)

G. recyclable and reusable panels

(các panen có thể tái chế và tái sử dụng)

I. reduced dependance on fossil fuel supplies

(giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch)

J. energy production beneficial to local communities

(sự sản xuất năng lượng có lợi ích đến các cộng đồng ở địa phương.)

Other advantages:

- reduce greenhouse gas emissions (giảm khí thải khí nhà kính)

- high scalability based on energy need (khả năng mở rộng cao dựa trên nhu cầu về năng lượng)

Bài 6 a

 a) Choose the correct option. Then listen and check.

(Chọn đáp án đúng. Nghe và kiểm tra.)

Renewable energy sources have developed quickly over the past decades, resulting in undeniable benefits for humans and the global environment. Here are some of the advantages of renewable energy in comparison with fossil fuels.

Renewable energy sources ...

• are infinite energy sources that won't be 1) depleted/depletion.

• emit few harmful 2) pollutants/pollution.

• are not 3) impact/impactful to the environment.

• are reliable and 4) consisting/consistent sources.

• aid in the 5) reduction/reduced of global healthcare costs.

• promote economic development through the manufacturing and 6) install/installation of green energy technology.

• result in more 7) prediction/predictable energy prices.

• reduce dependence on 8) importation/ imported fuels.

Phương pháp giải:

- deplete (v): cạn kiệt → depletion (n): sự cạn kiệt

- pollution (n): sự ô nhiễm → pollutants (n): chất gây ô nhiễm

- impact (n): ảnh hưởng → impactful (adj): có tính ảnh hưởng

- reduce (adj): giảm → reduction (n): sự giảm

- install (v): cài đặt → installation (n): sự lắp đặt

- prediction (n): dự đoán → predictable (adj): có thể dự đoán được

- importation (n): sự nhập khẩu → imported (adj): được nhập khẩu

Lời giải chi tiết:

Renewable energy sources have developed quickly over the past decades, resulting in undeniable benefits for humans and the global environment. Here are some of the advantages of renewable energy in comparison with fossil fuels.

Renewable energy sources ...

• are infinite energy sources that won't be depleted.

• emit few harmful pollutants.

• are not impactful to the environment.

• are reliable and consistent sources.

• aid in the reduction of global healthcare costs.

• promote economic development through the manufacturing and installation of green energy technology.

• result in more predictable energy prices.

• reduce dependence on imported fuels.

(Các nguồn năng lượng tái tạo đã phát triển nhanh chóng trong nhiều thập kỷ qua, mang lại những lợi ích không thể phủ nhận cho con người và môi trường toàn cầu. Dưới đây là một số lợi thế của năng lượng tái tạo so với nhiên liệu hóa thạch.

Năng lượng tái tạo ...

• là nguồn năng lượng vô tận không bao giờ cạn kiệt.

• thải ra ít chất gây ô nhiễm có hại.

• không gây tác động tới môi trường.

• là những nguồn đáng tin cậy và vững chắc.

• hỗ trợ giảm chi phí chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

• thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua sản xuất và lắp đặt công nghệ năng lượng xanh.

• dẫn đến giá năng lượng dễ dự đoán hơn.

• giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.)

Bài 6 b

 b) Can you think of other advantages? Tell your partner.

(Bạn có thể nghĩ ra những lợi ích khác không? Nói với bạn cùng bàn.)

Lời giải chi tiết:

create more jobs in green industries (tạo ra nhiều công việc hơn trong các ngành công nghiệp xanh)

reduce the effects of climate changes (giảm hiệu ứng của biến đổi khí hậu)

VALUE

VALUE (Giá trị) Green energy (Năng lượng xanh)

 Do you agree with the following statements? Why/Why not?

(Bạn có đồng ý với các phát biểu sau không? Tại sao? Tại sao không?)

Green energy ... (Năng lượng xanh)

1. improves people's quality of life.

(cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.)

2. is an expensive long-term energy solution.

(là một giải pháp dài hạn đắt đỏ.)

3. is an environmentally friendly energy solution.

(là một phương án năng lượng thân thiện với môi trường.)

Lời giải chi tiết:

1. Agree: According to research, living a greener life improves health by meeting psychological needs and making life better for everyone, including those from wealthy and poor countries.

2. Partially Agree: Green energy infrastructure costs more at first, but it pays off in the long run by lowering our reliance on fossil fuels and making clean energy more affordable thanks to progress in technology and economies of scale.

3. Agree: renewable energy sources like solar, wind, and water are very important for making the world healthy because they protect the environment, lower greenhouse gas emissions, and clean up the air.

(1. Đồng ý: Theo nghiên cứu, sống xanh hơn sẽ cải thiện sức khỏe bằng cách đáp ứng nhu cầu tâm lý và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, kể cả những người đến từ các nước giàu và nghèo.

2. Đồng ý một phần: Cơ sở hạ tầng năng lượng xanh ban đầu tốn kém hơn, nhưng về lâu dài nó mang lại lợi ích bằng cách giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch và làm cho năng lượng sạch trở nên hợp lý hơn nhờ tiến bộ về công nghệ và tính kinh tế theo quy mô.

3. Đồng ý: các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và nước rất quan trọng để làm cho thế giới trở nên lành mạnh hơn vì chúng bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và làm sạch không khí.)

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6b. Grammar

  1. Match the sentences (1-3) to their uses (a-c). Then say which type of conditional each one is. 2. Choose the correct option. 3. Choose the option (A, B, C or D) to indicate the underlined part that needs correction.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6c. Listening

  1. How often do you engage in discussions about green environment? Where and with whom? 2. You are going to listen to four dialogues. Read the questions and the answer choices in Exercise 3. Which dialogue takes place ... 3. Listen to the dialogues. For questions (1-4), choose the best answers.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6d. Speaking

  1. a) Match the environmental problems (1-6) to the solutions (a-f). Then listen and check. b) Can you think of other solutions to the problems (1-6)? 2. a) Listen and read the dialogue. What are Ben's suggestions about overloaded landfills?

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 6e. Writing

  1. Read the essay. What is it about? 2. Read the essay again. Which paragraph… 3. Read the essay again. Underline the transitional words/phrases and pronouns. 4. Match the solutions (1-2) to the examples (a-b) and expected results (c-d).

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 6 Introduction

  1. Listen and repeat. Match the green energy sources (1-6) to their descriptions (A-F).2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Then listen and check. Practise saying them with a partner. 3. Listen to a man talking about green energy concerns. Which two green energy sources (1-6) in Exercise 1 does he consider the most important? Write in your notebook.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close