Phonetics - Trang 5 Unit 7 VBT tiếng anh 6 mới

Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.
(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)


1. A. theater
B. there
C. through
D. three
Lời giải:
theater /ˈθɪətə(r)/
there /ðeə(r)/
through /θruː/
three /θriː/
Đáp án B phát âm là /ð/, còn lại phát âm là /θ/
Đáp án: B


2. A. brother
B. breath
C. either
D. clothes
Lời giải:
brother /ˈbrʌðə(r)/
breath /breθ/
either /ˈaɪðə(r)/
clothes /kləʊðz/
Đáp án B phát âm là /θ/, còn lại phát âm là /ð/
Đáp án: B


3. A. clip
B. give
C. twice
D. stupid
Lời giải:
clip /klɪp/
give /ɡɪv/
twice /twaɪs/
stupid /ˈstjuːpɪd/
Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /ɪ/
Đáp án: C


4. A. favourite
B. animal
C. channel
D. programme
Lời giải:
favourite /ˈfeɪvərɪt/
animal /ˈænɪml/
channel /ˈtʃænl/
programme /ˈprəʊɡræm/
Đáp án A phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /æ/
Đáp án: A


5. A. studio
B. documentary
C. cute
D. industry
Lời giải:
Studio /ˈstjuːdiəʊ/
Documentary /ˌdɒkjuˈmentri/
Cute /kjuːt/
Industry /ˈɪndəstri/

Bài 2

Task 2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp từ trong hộp vào hai nhóm)

/ð/

/θ/

weather /ˈweðə(r)/

they /ðeɪ/

this /ðɪs/

that /ðæt/

their /ðeə(r)/

both /bəʊθ/

birthday /ˈbɜːθdeɪ/

teeth  /tiːθ/

something /ˈsʌmθɪŋ/

theatre /ˈθɪətə(r)/

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài