Phonetics - Trang 37 Unit 11 VBT tiếng anh 6 mới

Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1:  Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

1. A.energy

B.electricity

C.effect

D.environment

Lời giải:

energy /ˈenədʒi/

electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/

effect /ɪˈfekt/

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

Đáp án A phát âm là /e/, còn lại phát âm là /ɪ/

Đáp án: A

2. A.pollution

B.solar

C.symbol

D.reason

Lời giải:

Pollution /pəˈluːʃn/

Solar /ˈsəʊlə(r)/

Symbol /ˈsɪmbl/

Reason /ˈriːzn/

Đáp án: Không có đáp án

3. A.charity

B.exchange

C.channel

D.character

Lời giải:

charity /ˈærəti/

exchange /ɪksˈeɪndʒ/

channel /ˈænl/

character /ˈkærəktə(r)/

Đáp án D phát âm là /k/, còn lại phát âm là /tʃ/

Đáp án: D

4. A.president

B.sea

C.reuse

D.design

Lời giải:

president /ˈprezɪdənt/

sea /siː/

reuse /ˌriːˈjuːs/

design /dɪˈzaɪn/

Đáp án: Không có đáp án

5. A.wrap

B.racket

C.manner

D.space

Lời giải:

wrap /ræp/

racket /ˈrækɪt/

manner /ˈmænə(r)/

space /sps/

Đáp án D phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /æ/

Đáp án: D

Bài 2

Task 2: Put the words in the box into two groups

Lời giải chi tiết:

(Xếp các từ vào 2 nhóm) 

/a:/

/æ/

last /lɑːst/

Africa /ˈæfrɪkə/

basketball /ˈbɑːskɪtbɔːl/

fact /fækt/

cartoon /kɑːˈtuːn/

natural /ˈnætʃrəl/

postcard /ˈpəʊstkɑːd/

automatic /ˌɔːtəˈmætɪk/

castle /ˈkɑːsl/

 

farm /fɑːm/

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close