Reading - Trang 44 Unit 5 VBT tiếng Anh 6 mới

Read the passage and do the tasks followed. (Đọc đoạn văn và làm các yêu cầu sau)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Read the passage and do the tasks followed.

(Đọc đoạn văn và làm các yêu cầu sau.)

Fansipan is a mountain in Viet Nam. At 3,145 metres, it is the highest mountain in Indochina. It is located in the Lao Cai Province in Northwest Viet Nam, 9 km southwest of Sa Pa Township in the Hoang Lien Son Mountain Range. Due to its high elevation, Fansipan is called "the Roof of Indochina". With about 2,024 floral varieties and 327 faunal species, it is to be approved as one of the very few ecotourist spots of Viet Nam. You can climb through the trails to the peak of the mountain and observe the sunset. The best time to travel is between October and March when wild flowers are in bloom. Fansipan Mountain has long been the destination for those who are fond of exploring. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Fansipan là một ngọn núi ở Việt Nam. Với độ cao 3.145 mét, đây là ngọn núi cao nhất ở Đông Dương. Nó nằm ở tỉnh Lào Cai ở Tây Bắc Việt Nam, cách thị trấn Sa Pa 9 km về phía tây nam của núi dãy Hoàng Liên Sơn. Do độ cao của nó, Fansipan được gọi là "Mái nhà của Đông Dương". Với khoảng 2.024 giống hoa và 327 loài động vật, nó sẽ được phê duyệt là một trong số rất ít các điểm du lịch sinh thái của Việt Nam. Bạn có thể leo qua những con đường mòn đến đỉnh núi và quan sát hoàng hôn. Thời gian tốt nhất để đi du lịch là giữa tháng 10 và tháng 3 khi hoa dại đang nở rộ. Núi Fansipan từ lâu đã là điểm đến cho những ai thích khám phá.

Lời giải chi tiết:

Fill the table with the right information about Fansipan Mountain. 

(Điền vào bảng sau các thông tin đúng về đỉnh Fansipan.)

1. Height (chiều cao)3,145 metres

2. Location (vị trí): In the Lao Cai Province in Northwest Viet Nam, 9 km southwest of Sa Pa Township in the Hoang Lien Son Mountain Ranqe 

(Ở tỉnh Lào Cai ở Tây Bắc Việt Nam, cách thị trấn Sa Pa 9 km về phía tây nam của núi dãy Hoàng Liên Sơn)

3. Reason for the name (lí do được đặt tên)its high elevation (do độ cao của nó)

4. The best time travel (thời điểm đến tốt nhất)between October and March (giữa tháng 10 và tháng 3)

5. Total of floral species (tổng số loài hoa): about 2,024 (khoảng 2,024)

6. Total of faunal species (tổng số loài động vật)about 327 (khoảng 327)

 

True or False? Check the boxes. Then correct the false statements. 

(Đúng hay sai? Chọn ô. Sau đó sửa lỗi sai.)

1. Mount Fansipan is in the Northest Viet Nam.

(Núi Fansipan nằm ở phía Bắc Việt Nam.)

=> False (Northest -> Northwest)

Dẫn chứng: It is located in the Lao Cai Province in Northwest Viet Nam.

2. It is one of the most famous ecotourist spots in Viet Nam.

(Đây là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nhất ở Việt Nam.)

=> True

Dẫn chứng: With about 2,024 floral varieties and 327 faunal species, it is to be approved as one of the very few ecotourist spots of Viet Nam. 

3. It attracts adventurous people.

(Nó thu hút những người thích phiêu lưu.)

=> True

Dẫn chứng: Fansipan Mountain has long been the destination for those who are fond of exploring.

4. It is the highest mountain in the world.

(Đây là ngọn núi cao nhất thế giới.)

=> False (in the world -> in Indochina)

Dẫn chứng: At 3,145 metres, it is the highest mountain in Indochina.

5. It is famous for its height.

(Nó nổi tiếng với chiều cao của nó.)

=> True

6. Travelers can have a good time there.

(Du khách có thể có một thời gian tốt ở đó.)

=> True

Dẫn chứng: You can climb through the trails to the peak of the mountain and observe the sunset.

7. Between October and March is the best time to travel.

(Giữa tháng 10 và tháng 3 là thời gian tốt nhất để đi du lịch.)

=> True

Dẫn chứng: The best time to travel is between October and March

8. It has long been destination for all people.

(Nó đã là điểm đến từ lâu cho tất cả mọi người.)

=> False (for all people -> for those who are fond of exploring.)

Dẫn chứng: Fansipan Mountain has long been the destination for those who are fond of exploring. 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2:

Phong Nha – Ke Bang National Park

Phong Nha - Ke Bang National Park is a UNESCO World Heritage Site, located in the Bo Trach and Minh Hoa Districts of central Quang Binh Province, in north - central Viet Nam. Phong Nha - Ke Bang is famous for its cave systems. It hạs 300 caves with a total length of about 70 km, of which only 20 have been surveyed by Vietnamese and British scientists. The park contains many fascinating rock formations and Ke Bang Forest. Travelers should take a boat ride through underground rivers to experience nature and enjoy fresh air.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản Thế giới của UNESCO, nằm ở huyện Bồ Trạch và Minh Hóa của trung tâm tỉnh Quảng Bình, phía bắc - trung Việt Nam. Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng với hệ thống hang động. Nó có 300 hang động với tổng chiều dài khoảng 70 km, trong đó chỉ có 20 hang được các nhà khoa học Việt Nam và Anh khảo sát. Công viên chứa nhiều thành tạo đá hấp dẫn và rừng Kẻ Bàng. Du khách nên đi thuyền qua sông ngầm để trải nghiệm thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành.

Lời giải chi tiết:

Answer the question:

(Trả lời câu hỏi)

1. Where is Phong Nha – Ke Bang?

=> It is located in the Bo Trach and Minh Hoa Districts of central Quang Binh Province, in north - central Viet Nam.

(Phong Nha - Kẻ Bàng ở đâu? - Nó nằm ở huyện Bồ Trạch và Minh Hóa của trung tâm tỉnh Quảng Bình, phía bắc - miền trung Việt Nam.)

2. What is it famous for? 

=> It is famous for its cave systems.

(Nó nổi tiếng vì cái gì? - Nó nổi tiếng với hệ thống hang động.)

3. What should travelers do when they travel there? 

=>Travelers should take a boat ride through underground rivers to experience nature and enjoy fresh air.

(Du khách nên làm gì khi đi du lịch ở đó? - Du khách nên đi thuyền qua sông ngầm để trải nghiệm thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành.)

4. How many caves are there in Phong Nha – Ke Bang? 

=> There are 300 caves.

(Phong Nha - Kẻ Bàng có bao nhiêu hang động? - Có 300 hang động.)

5. Have Vietnamese and British scientists surveyed all the caves there? 

=> No, they haven’t.

(Các nhà khoa học Việt Nam và Anh đã khảo sát tất cả các hang động ở đó phải không? - Không.)

6. Do you want to travel to Phong Nha – Ke Bang National Park? Why or Why not?

=> Yes, I do. Because they are many beautiful caves.

=> No, I don’t. Because it’s too far. 

(Bạn có muốn đi du lịch đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng không? Tại sao có hoặc Tại sao không? - Có chứ. Bởi vì nó có nhiều hang động đẹp. / Không. Bởi vì nó quá xa)

Complete the sentences: 

(Hoàn thành câu)

1. Phong Nha - Ke Bang National Park ______ Site.

Phong Nha - Ke Bang National Park is a UNESCO Heritage Site.

(Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản UNESCO.)

2. It is in _________.

It is in the Bo Trach and Minh Hoa Districts of central Quang Binh Province, in north - central Viet Nam.

(Đó là ở huyện Bồ Trạch và Minh Hòa của trung tâm tỉnh Quảng Bình, phía bắc - miền trung Việt Nam.)

3. It is famous because ________.

It is famous because it has cave systems.

(Nó nổi tiếng vì có hệ thống hang động.)

4. There are ____________ Phong Nha – Ke Bang.

There are 300 caves in Phong Nha – Ke Bang.

(Có 300 hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng.)

5. Vietnamese and British scientists _____ only a few _______.

Vietnamese and British scientists have surveyed only a few caves.

(Các nhà khoa học Việt Nam và Anh chỉ khảo sát một vài hang động.)

6. The park also has many _________. 

The park also has many fascinating rock formations and Ke Bang Forest.

(Công viên cũng có nhiều thành tạo đá hấp dẫn và rừng Kẻ Bàng.)

 

Bài 3

Task 3: Choose the correct word A, B, C for each gap to complete the following passage.

(Chọn A, B, C để hoàn than đoạn văn.) 

One of the_______ (1) waterfalls in the whole world lies on the Zimbezi River, which ______ (2) the border between Zambia and Zimbabwe. Some people think it is one of the most beautiful sights ________ (3) the world. Upstream, the river _________ (4) through a wide valley. You could probably ______ (5) Victoria Falls from 25 to 40 miles away and see its spay rising 1000 feet into the air _________ (6) seven miles away. Long before you even see the waterfalls you can _______ (7) the roaring of the water. Victoria Falls was ________ (8) by David Livingstone in 1855. The falls was named in honor of Queen Victoria. There is no doubt that Victoria Falls is a Wonder of The Natural World.

1

A. great

B. greatest

C. greater

2

A. form

B. to form

C. forms

3

A. in

B. on

C. over

4

A. runs

B. flows

C. flows

5

A. see

B. saw

C. seen

6

A. got

B. from

C. of

7

A. touch

B. hear

C. watch

8

A. discover

B. discovering

C. discovered

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Một trong những thác nước lớn nhất trên toàn thế giới nằm trên sông Zimbezi, tạo thành biên giới giữa Zambia và Zimbabwe. Một số người nghĩ rằng đó là một trong những điểm tham quan đẹp nhất trên thế giới. Thượng nguồn, dòng sông chảy qua một thung lũng rộng. Bạn có thể quan sát thác Victoria từ xa 25-40 dặm và xem dòng thác 1000 feet vào không khí từ bảy dặm. Lâu rồi bạn mới có thể nhìn thấy những thác nước bạn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Thác Victoria được David Livingstone phát hiện vào năm 1855. Thác được đặt tên để vinh danh Nữ hoàng Victoria. Không có nghi ngờ rằng Thác Victoria là một Kỳ quan của Thế giới tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Answer the questions  

(Trả lời câu hỏi)

1. Does Victoria Falls lie on the Zimbezi River? 

=>Yes, it does.

(Thác Victoria có nằm trên sông Zimbezi không? - Có.)

2. Where does the Zimbezi River flow upstream? 

=> It flows through a wide valley.

(Sông Zimbezi chảy ngược dòng ở đâu? - Nó chảy qua một thung lũng rộng lớn.)

3. What do some people think about Victoria Falls? 

=>They think it is one of the most beautiful sights in the world.

(Một số người nghĩ gì về Thác Victoria? - Một số người nghĩ rằng nó là một trong trong những điểm tham quan đẹp nhất trên thế giới.)

4. Can people see Victoria Falls from a long distance? 

=>Yes, they can.

(Mọi người có thể nhìn thấy thác Victoria từ một khoảng cách xa? - Có, họ có thể.)

5. Who discovered Victoria Falls? 

=> David Livingstone discovered it.

(Ai phát hiện ra thác Victoria? - David Livingstone phát hiện ra nó.)

6. Why were the falls named Victoria? 

=>The falls was named in honor of Queen Victoria.

(Tại sao thác có tên Victoria? - Thác được đặt tên để vinh danh Nữ hoàng Victoria.) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close