Phonetics - Trang 30 Unit 10 VBT tiếng anh 6 mới

Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.idea

B.mind

C.time

D.win

Lời giải chi tiết:

Lời giải:

idea /ˈdɪə/

mind /mnd/

time /tm/

win /wɪn/

Đáp án D phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: D

2. A.teach

B.great

C.speak

D.beach

Lời giải:

teach /ttʃ/

great /ɡrt/

speak /spk/

beach /btʃ/

Đáp án B phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /i:/

Đáp án: B

3. A.play

B.make

C.machine

D.late

Lời giải:

Play /pl/

make /mk/

machine /məˈʃiːn/

late /lt/

Đáp án C phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /eɪ/

Đáp án: C

4. A.pyramid

B.Sydney

C.dry

D.hungry

Lời giải:

pyramid /ˈpɪrəmɪd/

Sydney /ˈsɪdni/

Dr/dr/

hungry /ˈhʌŋɡri/

Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /i/

Đáp án: C

Bài 2

Task 2: Put the words in the box into two groups

(Sắp các từ trong hộp vào 2 nhóm) 

Lời giải chi tiết:

/dr/

/tr/

dragon /ˈdræɡən/

tradition /trəˈdɪʃn/

dry /draɪ/

trick /trɪk/

drip /drɪp/

trade /treɪd/

drug /drʌɡ/

truck /trʌk/

dream /driːm/

treasure /ˈtreʒə(r)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close