Phonetics - Trang 51 Unit 6 VBT tiếng anh 6 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác  các từ còn lại. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

1.                  

A. home /həʊm/

B. pagoda /pəˈɡəʊdə/

C. clothes/kləʊðz/

D. flower /ˈflə(r)/

Đáp án là D =>âm //, còn lại là /əʊ/

2.                  

A. visit /ˈvɪzɪt/

B. like /lk/

C. city /ˈsɪti/

D. wish /wɪʃ/

Đáp án là B => âm //, còn lại là /ɪ/

3.                  

A. relative /ˈrelətɪv/

B. decorate /ˈdekəreɪt/       

C. present /ˈpreznt/

D. prepare /prɪˈpeə(r)/

Đáp án là D => âm /ɪ/, còn lại là /e/

4.                  

A. plant /plænt/

B. chat /tʃæt/

C. make /mk/

D. family /ˈfæməli/

Đáp án là C => âm //, còn lại là /æ/

5.                  

A. celebrate /ˈselɪbreɪt/

B. come /kʌm/

C. cook /kʊk/

D. cousin /ˈkʌzn/

Đáp án A => âm /s/, còn lại là /k/

Bài 2

Task 2: Practise saying the following sentences with a focus on the underlined words (Luyện tập đọc các câu sau, nhấn mạnh vào các phần gạch chân)

Lời giải chi tiết:

1,Can you show me the way to the city centre?

2. What should you do to celebrate Tet?

3. We should clean and decorate the house.

4. We shouldn't drink too much wine.

5. We should make a wish when Tet comes.

 Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close