Phonetics - Trang 19 Unit 9 VBT tiếng anh 6 mới

Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.local

B.flower

C.poster

D.host

Lời giải chi tiết:

Lời giải:

local /ˈləʊkl/

flower /ˈflə(r)/

poster /ˈpəʊstə(r)/

host /həʊst/

Đáp án B phát âm là //, còn lại phát âm là /əʊ/

Đáp án: B

2. A.April

B.plant

C.candle

D.many

Lời giải:

April /ˈprəl/

plant /plɑːnt/

candle /ˈkændl/

many /ˈmeni/

Đáp án: Không có đáp án

3. A.single

B.sign

C.younger

D.angry

Lời giải:

single /ˈsɪŋɡl/

sign /saɪn/

younger /jʌŋ/

angry /ˈæŋɡri/

Đáp án B phát âm là /n/, còn lại phát âm là /ŋ/

Đáp án: B

4. A.exhaust

B.harm

C.hole

D.hide

Lời giải:

exhaust /ɪɡˈzɔːst/

harm /hɑːm/

hole /həʊld/

hide /haɪd/

Đáp án A phát âm là /z/, còn lại phát âm là /h/

Đáp án: A

5. A.cow

B.brow

C.low

D.town

Lời giải:

cow /k/

brow /br/

low /ləʊ/

town /tn/

Đáp án C phát âm là /əʊ/, còn lại phát âm là //

Đáp án: C

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2: Put the words in the box into two groups

(Sắp xếp từ trong hộp vào hai nhóm)

Lời giải chi tiết:

/aɪ/

/əʊ/

quite /kwaɪt/

fine /faɪn/

why /waɪ/

nice /naɪs/

night /naɪt/

cosy /ˈkəʊzi/

slow  /sləʊ/

                             old /əʊld/

blow /bləʊ/

throw /θrəʊ/

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close