Phonetics - Trang 19 Unit 3 VBT tiếng anh 6 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Hãy đọc to những từ đó)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Hãy đọc to những từ đó)

Lời giải chi tiết:

1.       

A. pastime /ˈpɑːstm/

B. winter /ˈwɪntə(r)/

C. ice /s/

D. bike /bk/

Chọn đáp án B => /ɪ/, còn lại //

2.       

A. sandwich /ˈsænwɪ/

B. chair /eə(r)/

C. school /skuːl/

D. chicken /ˈɪkɪn/

Chọn đáp án C => /k/, còn lại //

3.       

A. gram /ɡræm/

B. packet /ˈpækɪt/

C. many /ˈmeni/

D. want /wɒnt/

Không có đáp án

4.       

A. enginee/ˌendʒɪˈnɪə(r)/

B. greeting /ˈɡrtɪŋ/

C. teeth /tθ/

D. street /strt/

Chọn đáp án A => /ɪə/, còn lại /ɪ:/

5.       

A. couches /kaʊtʃ ɪz/

B. boxes /bɒks ɪz/

C. houses /ˈhaʊzɪz/

D. tables /ˈteɪblz/

Chọn đáp án D => /z/, còn lại / ɪz/

Bài 2

Task 2:  What you can see? Label the pictures (they all begin with p or b) then read the words out loud (Bạn thấy gì? Điền tên cho các bức tranh (nó đều bắt đầu với p hoặc b) sao đó đọc to các từ) 

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close