Phonetics - Trang 11 Unit 2 VBT tiếng anh 6 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Hãy đọc to những từ đó)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Hãy đọc to những từ đó)

Lời giải chi tiết:

1.       

A. lamps: /læmps/

B. beds: /bedz/

C. desks: /desks/

D. phones: /fəʊnz/

Không có đáp án

2.       

A. tables/ˈteɪblz/

B. matches: /mætʃiz/

C. watches: /wɒtʃiz/

D. houses: /ˈhaʊzɪz/

Đáp án A phát âm là /z/, còn lại là /iz/

3.       

A. clocks/klɒks/

B. villas: /ˈvɪləz/

C. chairs: /tʃeə(r)z/

D. fans: /fænz/

Đáp án A phát âm là /s/, còn lại là /z/

4.       

A. brother: /ˈbrʌðə(r)/

B. mother:  /ˈmʌðə(r)/

C. sofa: /ˈsəʊfə/

D. honey: /ˈhʌni/

Đáp án C phát âm là /əʊ/, còn lại là /ʌ/

5.       

A. between: /bɪˈtwiːn/

B. behind: /bɪˈhaɪnd/

C. next: /nekst/

D. me: /mi/

Đáp án C phát âm là /e/, còn lại là /i/ 

Bài 2

Task 2: Put the words with the underlined part in the box into three groups.

(Xếp các từ có phần gạch chân vào cột tương ứng)    

Lời giải chi tiết:

/s/

/z/

/iz/

clocks /klɒks/

cupboards /ˈkʌbəds/

caps /kæps/

sinks /sɪŋks/

villas /ˈvɪləz/

photos /ˈfəʊtəʊz/

brothers /ˈbrʌðə(r)z/

windows /ˈwɪndəʊz/

fridges /frɪdʒiz/

houses /ˈhaʊzɪz/

lunches /lʌntʃz/

watches /wɒtʃiz/

 

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close