Writing – trang 51 Unit 6 SBT Tiếng Anh 8 mới

There are errors in each of the following sentences. Rewrite them correctly.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. There are errors in each of the following sentences. Rewrite them correctly.

(Có các lỗi ở mỗi câu sau. Viết lại cho đúng) 

Lời giải chi tiết:

1. When the bus was arriving, we missed it because we were talking.

Đáp án: When the bus arrived, we missed it because we were talking.

Tạm dịch: Khi xe buýt đến, chúng tôi đã lỡ mất khi đang nói chuyện.

2. You don't have to press this button because it is very dangerous.

Đáp án:  You mustn't press this button because it is very dangerous.

Tạm dịch: Bạn không được ấn nút bởi vì nó nguy hiểm.

3. The Hung King's sons offered him many special foods; moreover, Tiet Lieu just brought him Banh Chung and Banh Day.

Đáp án: The Hung King's sons offered him manỵ special foods; however, Tiet Lieu just brought him Banh Chung and Banh Day.

Tạm dịch: Các con trai của vua hung dâng lên nhiều sản vật; tuy nhiên, TIết Liêu chỉ mang bánh Chưng và bánh Dày.

4. During the Christmas holiday, she was eating too much and watching too much TV.

Đáp án: During the Christmas holiday, she ate too much and watched too much TV.

Tạm dịch: Trong kì nghỉ Giáng Sinh, cô ấy ăn quá nhiều và xem TV quá nhiều.

5. The dragon flew over the tower when he heard the princess cry for help.

Đáp án: The dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help.

Tạm dịch: Con rồng bay qua tòa tháp khi nó nghe tiếng công chúa kêu cứu.

Bài 2

Task 2. 

a. Think of a folk tale/ fable/ fairy tale/ legend you have read and make notes under the headings.

(Nghĩ về một câu chuyện dân gian/cổ tích/ truyền thuyết bạn đã đọc và viết các thông tin dưới tiêu đề.)

b. Now write a narrative of a folk tale/ fable/ fairy tale/ legend (80-130 words). Use the ideas in 2a and the stories in the Reading section to help you.

(Bây giờ viết một bài tường thuật về một câu chuyện dân gian/cổ tích/truyền thuyết. (80-130 từ). Sử dụng ý tưởng ở bài 2a và câu chuyện ở phần Đọc để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải gợi ý:

Once upon a time, there were two brothers who share the inheritance of their parents. The elder, greedy and stingy, took all the wealth and left to his younger a hut and a star fruit tree. The younger brother took care of the tree every day. When the fruit ripens, an eagle comes and eats the fruit. The eagle repays the gold and says his brother makes a bag to carry it. The eagle carried him on his back to where gold was. There, he put gold in his pocket. When he came home, he became rich. After listening to the story of the younger brother, the elder proposed to change his all inheritance and the younger kindly agreed. When the eagle arrived again, the brother asked for it to arrive in gold. He greedily put gold in his bag and all his bags. On the way home, because the object is too heavy, the eagle tired and released him into the sea.

Tạm dịch

Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em thừa kế gia tài của cha mẹ để lại. Người anh tham lam ích kỉ đã lấy hết mọi của cải chỉ để cho em 1 túp lều và 1 câu khế. Người em chăm sóc cây khế. Khi khế chín, có một con đại bàng đến và ăn khế. Nó hứa trả công bằng vàng và nhắc người em mang túi ba gang đi đựng. Đại bàng đưa người em đến nơi chứa vàng. Người em nhặt vàng đầy túi. Khi trở về người em trở nên giàu có. Sau khi nghe câu chuyện của em, người anh muốn đổi toàn bộ gia tài lấy cây khế, người em bằng lòng. Đại bàng lại đến, người anh yêu cầu đại bàng đưa đến nơi giấu vàng. Người anh tham lam nhặt đầy vàng vào các túi. Trên đường về nhà, đại bàng chở nặng, mệt quá nên đã hất người anh xuống biển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close