Speaking – trang 19 Unit 3 SBT Tiếng Anh 8 mới

Talk with a partner. One is a reporter, the other is a foreigner and wants to know about ethnic groups of Viet Nam.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Talk with a partner. One is a reporter, the other is a foreigner and wants to know about ethnic groups of Viet Nam.

(Nói với bạn của em. Một người là phóng viên, một người là người nước ngoài muốn biết về dân tộc thiểu số ở Việt Nam.)

Example:

A: Hello. I'm from Australia. Can I ask you something about the ethnic groups of Viet Nam? (Xin chào. Tôi đến từ Úc. Tôi có thể hỏi bạn cái gì đó về dân tộc thiểu số ở Việt Nam không?)

B:  Sure. (Chắc rồi)

A: What is the population of the largest ethnic group? (Dân số của dân tộc lớn nhất chỗ bạn là gì?)

B: About 74 million. It's the Viet or Kinh. (Khoảng 74 triệu người. Đó là người Việt hoặc Kinh.)

A: And what...? ( Và...)

You can use these cues:

- Which/ smallest ethnic group

- Odu group (about 370 inhabitants)

- Where/ the Churu/ mainly live

- Lam Dong Province —Wben/New Year/Lao ethnic group

- Lunar April

- What/ most important festival/ Viet people

- Tet (Lunar New Year)

- What/population/the Brau group

- About 400.

Lời giải chi tiết:

1.

- Which is the smallest ethnic group (in ỵour country)? (Dân tộc nhỏ nhất nước bạn?)

-It’s Odu group (about 370 inhabitants) (Đó là nhóm người Ơ Đu (khoảng 370 dân)

2.

– Where do the Churu mainly live? (Người Churu sống chủ yếu ở đâu?)

- (They live) mainly in Lam Dong Province. (Tỉnh Lâm Đồng)

3.

- When is the New Year (holiday) for the Lao ethnic group? (Khi nào là dịp Năm mới của dân tộc Lào?)

- (It is) in Lunar April. (Tháng 4 Âm lịch)

4.

- What is the most important festival for the Viet people? (lễ hội quan trọng nhất của người Việt là?)

- It is Tet (Lunar New Year). (Tết Âm Lịch)

5.

- What is the population of the Brau group? (Dân số người Brau là bao nhiêu?)

- (It is) about 400 people. (Khoảng 400 người)

Bài 2

Task 2. Read the following facts about Lao ethnic people and talk about them with a partner.

(Đọc những thông tin sau về dân tộc Lào và nói về chúng với bạn của em.)

* Population: about 15,000

* Inhabitation areas: Lai Chau, Dien Bien, Son La

* Language: Tay-Thai group

* Production activities: wet rice cultivation, terraced fields, raising buffaloes, cows, poultry

* Festivals: New Year (in Lunar April), praying for rain, new rice celebration

Lời giải chi tiết:

Lao is one of the ethnic minority groups in Vietnam and its population is about 15000. Almost they live in some provinces such as Lai Chau, Dien Bien, Son La. In terms of language, they speak the Tay-Thai group. The Lao people have many production activities: wet rice cultivation and raising buffaloes, and some typical animals such as poultry and cows. New Year is the most important festival to Lao people, in which they pray for rain and celebrate new rice.

Tạm dịch

Lào là một trong những dân tộc thiểu số ở Việt Nam với dân số 15000 người. Họ hầu hết sống ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Tày- Thái. Người Lào có nhiều hoạt động sản xuất như là trồng lúa nước và cưỡi trâu, với một số loài như gia cầm và bò sữa. Lễ mừng năm mới là lễ hội quan trọng nhất của người Lao, đó là dịp họ cầu mưa và mừng lúa mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close