Speaking - trang 12 - Unit 2 SBT Tiếng Anh 8 mới

Say the definitions and match them with the correct words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1.

a. Say the definitỉons and match them with the correct words.

(Nói định nghĩa và nối chúng với từ đúng.)

b. Make complete defỉnitions from the information in 1 a and practise saying them aloud.

(Làm những định nghĩa hoàn chỉnh theo thông tin ở câu 1 a và tập đọc to chúng.)

Lời giải chi tiết:

a)

Đáp án:

1. C (đồng cỏ)

2. B (bầy, đàn)

3. E (vụ mùa)

4. A (xe trâu bò kéo)

5. F (con diều)

6. D (con trâu

b)

Example:

A buffalo is an animal which is used for ploughing the fields.

Bài 2

Task 2. Choose one of the words below and make a mini-talk in which the word is used.

(Chọn một từ được dùng dưới đây và làm một đoạn nói nhỏ mà trong đó từ đó được sử dụng.)

Example:

A camel is a big animal with one or two humps on its back. It often lives in the desert. It is used to carry people and goods. It's a good íriend of the nomads.

Lời giải chi tiết:

A buffalo-drawn cart is a means of transport made by wooden. The farmers use it to move heavy things, especially during harvest time, it is used for moving the product. It is popular and convenient in the countryside.

Tạm dịch: Xe bò là phương tiện làm bằng gỗ. Người nông dân sử dụng để di chuyển đồ nặng, đặc biệt trong thời gian vụ mùa, chúng được dùng để chở nông sản. Xe bò rất phổ biến và tiện lợi ở các vùng nông thôn.

A paddy field is an example of an unnatural ecosystem because it is maintained by humans. We can see it in the southern of Vietnam. It is huge and beautiful.

Tạm dịch: Cánh đồng lúa nước là dạng sinh thái không tự nhiên được con người tạo nên. Chúng ta có thể bắt gặp phổ biến ở miền Nam Việt Nam. Cánh đồng rộng lớn và đẹp.

Farm products are products that are grown in the farm such as vegetables, eggs, milk, cheese and so on. They are good for health because they contain a lot of nutrition and vitamins.

Tạm dịch: Nông sản là những sản phẩm được trồng trên nông trại như rau củ, trứng, sữa, phô mai,... Chúng tối cho sức khỏe bởi vì có nhiều vitamin và chất dinh dưỡng.

A ger is a typical object of Mongolian.  It has a stove in the middle with a 'chimney' poking out of the top. They use it because it is portable and convenient for a nomadic life.

Tạm dịch: Lều là vật dụng đặc trưng cửa người Mông Cổ. Nó có 1 cái lò sửa ở giữa lều với ống khói thông lên đỉnh. Người Mông Cổ dùng lều bởi vì chúng dễ tháo gỡ và tiện cho cuộc sống du mục.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close