Phonetics – trang 16 - Unit 3 SBT Tiếng Anh 8 mới

Complete the words under the pictures, using the correct spellings for the sounds /sk/, /sp/, and /st/. Then read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the words under the pictures, using the correct spellings for the sounds /sk/, /sp/, and /st/. Then read the words aloud. 

(Hoàn thành các từ dưới bức tranh, sử dụng cách đánh vần đúng cho các âm /sk/, /sp/ và /st/. Rồi đọc to các từ.)

Lời giải chi tiết:

1. skateboard /ˈskeɪt.bɔːd/ (ván trượt)

2. station /ˈsteɪ.ʃən/ (ga, trạm)

3. school /skuːl/ (trường học)

4. stadium /ˈsteɪ.di.əm/ (sân vận động)

5. sports /spɔːt/ (thể thao)

6. spaceship /ˈspeɪs.ʃɪp/  (tàu không gian)

7. festival /ˈfes.tɪ.vəl/ (lễ hội)

8. stilt house /stɪlts haʊs(nhà sàn)

9. sticky rice /ˌstɪk.i ˈraɪs/ (bánh chưng)

10. display /dɪˈspleɪ/ (triển lãm)

Bài 2

Task 2. Underline the words with the sounds /sk/, /sp/, and /st/.Then read the sentences.

(Gạch chân các từ với âm /sk/, /sp/ và /st/. Đọc các câu.)

1. The items on display in Da Nang Museum of Cham Sculpture are very interesting.

2. Most ethnic peoples in Viet Nam speak their own languages.

3. Gathering and hunting still play an important role in the life of some ethnic peoples in the mountains.

4. In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the village is the communal house.

5.  The Hoa women have a special style of colourful dress.

Lời giải chi tiết:

1. The items on display in Da Nang Museum of Cham Sculpture are very interesting.

Tạm dịch: Những đồ vật được trưng bày ở Bảo tàng Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng rất thú vị.

2. Most ethnic peoples in Viet Nam speak their own languages.

Tạm dịch: Hầu hết các dân tộc ở Việt Nam nói ngôn ngữ riêng của họ.

3. Gathering and hunting still play an important role in the life of some ethnic peoples in the mountains.

Tạm dịch: Tập trung và săn bắn vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của các dân tộc miền núi.

4. In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the village is the communal house.

Tạm dịch: Ở Tây Nguyên, ngôi nhà cao nhất và to nhất là nhà sinh hoạt cộng đồng.

5. The Hoa women have a special style of colourful dress.

Tạm dịch: Phụ nữ người Hoa có kiểu váy sặc sỡ đặc biệt. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close