Phonetics - trang 28 Unit 4 SBT Tiếng Anh 8 mới

Write the words in the box under the pictures. Practise pronouncing the words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1. Write the words in the box under the pictures. Practise pronouncing the words.

(Viết các từ trong ô vào bên dưới bức tranh. Tập phát âm các từ đó.)

Lời giải chi tiết:

1. straw /strɔː/  (rơm)

2. offspring /ˈɒf.sprɪŋ/ (con cái)

3. spring /sprɪŋ/ (lò xo)

4. pedestrian /pəˈdes.tri.ən/ (người đi bộ)

5. string /strɪŋ/ (sợi dây)

6. stripe /straɪp/ (kẻ sọc)

7. instructor /ɪnˈstrʌk.tər/ (người hướng dẫn)

8. sprout /spraʊt/ (mầm, chồi)

Task 2. Underline the words with /spr/ and circle the words with /str/. Read the sentences.

(Gạch chân dưới các từ có /spr/ và khoanh tròn từ có /str/. Đọc các câu.)

1. The Strawberry Festival has been a tradition at New York University for 20 years.

Tạm dịch: Lễ hội Dâu Tây luôn là một truyền thống tại Đại học New York trong 20 năm.

2. Parents don’t want their children to talk to strangers.

Tạm dịch: Bố mẹ không muốn con mình nói chuyện với người lạ.

3. Expresso is served for free in the festival.

Tạm dịch: Cà phê Expresso được phục vụ miễn phí trong lễ hội.

4. This is difficult word, so a lot of people mispronounce it.

Tạm dịch: Đây là một từ khó, nên rất nhiều người phát âm nó sai.

5. This is a one-way Street. You mustn't drive into it.

Tạm dịch: Đây là đường 1 chiều. Bạn không được lái xe vào đó.

6. On Space Day, we invited an astronaut to our school to give a talk.

Tạm dịch: Vào ngày Không gian, chúng tôi đã mời một nhà du hành vũ trụ đến trường và có một buổi nói chuyện.

Lời giải chi tiết:

1. strawberry 2. strangers
3. Espresso 4. mispronounce
5. street 6. astronaut

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close