Phonetics – trang 36 Unit 11 SBT Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

PHONETICS

Task 1 Find the word that has the different stress pattern in each line. 

[ Tìm từ có trọng âm khác trong mỗi dòng]

Lời giải chi tiết:

1.B  

Giải thích: kindness trọng âm một (/ˈkaɪn(d)nəs/), còn lại trọng âm hai.    

2. D    

Giải thích: impolite trọng âm ba (/ˌɪmpəˈlaɪt/), còn lại trọng âm hai.  

3. C    

Giải thích: untidy trọng âm hai (/ʌnˈtaɪdi/), còn lại trọng âm ba. 

4. D    

Giải thích: unrelated trọng âm ba (/ˌʌnrɪˈleɪtɪd/), còn lại trọng âm hai. 

5. A

Giải thích: unlimited trọng âm hai (/ʌnˈlɪmɪtɪd/), còn lại trọng âm ba. 

Bài 2

Task 2 Write the opposite of these words, using un- or im-, and then read the words aloud.

[ Viết từ trái nghĩa của các từ sử dụng un- hoặc im- và sau đó đọc các từ to lên]

Lời giải chi tiết:

1.happy - unhappy: không vui vẻ/ không hạnh phúc

2. available - unavailable: không có sẵn

3. proper -  improper: không hợp lý

4. important - unimportant: không quan trọng

5. safe - unsafe: không an toàn

6. perfect - imperfect: không hoàn hảo

7. mobile - immobile: không chuyển động/ đứng yên

8. usual - unusual: bất thường/ không thường xuyên

Bài 3

Task 3 Read the following sentences aloud, paying attention to the words with the prefix un- and im-.

[ Đọc các câu sau to lên, chú ý đến các từ với tiền tố un- và im-]

Lời giải chi tiết:

1.Anh ấy nói rằng anh ấy không thể học tốt các môn khoa học ở trường. 

2. Với sự tiến bộ của công nghệ hiện đại, nhiều người sẽ thất nghiệp.

3. Mặc dù chúng ta có thể chữa nhiều căn bệnh, sự hiểu của chúng ta về ung thư vẫn chưa hoàn toàn.

4. Chế độ ăn uống không tốt đã làm sức khỏe anh ấy xuống cấp trầm trọng.

5. Không tốt chút nào khi không kiên nhẫn với trẻ nhỏ.

6. Không có mẹ tôi không thể nào nấu ăn đủ cho 6 người. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close