Phonetics – trang 3 Unit 7 SBT Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp bài tập Phonetics Unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

PHONETICS

Task 1. Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress pattern.

[ Viết các từ trong khung theo phần đúng của bảng dựa trên trọng âm]Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

Oo: classic

Ooo: medical, national, Chemical, physical, classical, logical 

oOo: dramatic, athletic, artistic, historic, historical

oOoo: gramatical, political

ooOo: scentific

Bài 2

Task 2. Complete the sentences with the words in the box. Then practise saying them aloud. You don't neec jse all the words.

[ Hoàn thành câu với các từ trong khung. Sau đó thực hành đọc chúng to lên. Bạn không cần dùng hết tất cả các từ này]
Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1.grammatical

Tạm dịch: Tôi đã mắc nhiều lỗi ngữ pháp trong bài viết.

Giải thích: cụm danh từ gramatical mistake có nghĩa là lỗi ngữ pháp 

2.Chemical 

Tạm dịch: Chất thải hóa học được bơm vào hồ, vì vậy nó bị ô nhiễm trầm trọng.

Giải thích: dựa vào câu "it's seriously polluted" ta có thể đoán được là nước thải làm ô nhiễm nguồn nước, trong những từ cho sẵn chỉ có tính từ chemical là phù hợp (chemical watse: chất thải hóa học)

3.dramatic

Tạm dịch: Nếu chúng ta muốn giảm sự ô nhiễm, chúng ta phải tạo nên những sự thay đổi đáng kể trong lối sống.

Giải thích: dựa vào ngữ cảnh câu, ta có thể đoán ý của người viết muốn nói đến ở đây về "change: sự thay đổi" là một sự thay đổi lớn, thay đổi mang tính tích cực... và chỉ có từ dramatic là phù hợp (dramatic change: thay đổi đáng kể)

4. classical

Tạm dịch: Bố tôi có một bộ sưu tầm nhạc cổ điển khổng lồ.

Giải thích: cụm từ classical music mang nghĩa nhạc cổ điển được sự dùng khá nhiều trong trường những bài về âm nhạc

5. medical

Tạm dịch: Một số người cần sự giúp đỡ y tế bởi vì họ đã uống nước bị nhiễm bẩn.

Giải thích: dựa vào cụm câu "they have drunk contaminated water: họ đã uống nước bị nhiễm bẩn" ta chọn được từ medical help mang ý nghĩa là sự giúp đỡ y tế

6. scientific

Tạm dịch: Nhờ vào các thành tựu khoa học, chúng ta đã giảm ô nhiễm không khí.

Giải thích: scientific achievement có ý nghĩa là thành tựu khoa học cũng là một cụm danh từ được sử dụng nhiều 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Unit 7: Pollution - Sự ô nhiễm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài