Writing – trang 22 Unit 3 SBT Tiếng Anh 8 mới

Write questions for the underlined parts in the following sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Write questions for the underlined parts in the following sentences.

(Viết câu hỏi cho phần gạch chân của các câu sau.) 

1. The Tay people have the second largest population in Viet Nam.

2. The cultural heritage of the ethnic peoples in Viet Nam is very rich.

3. The last syllable is stressed in the word ‘engineer’.

4. Of the three costumes, I like the red one most.

5. The sandstone section is the most important collection in Da Nang Museum of the Cham people.

6. The Yao people are famous for their elaborate costumes.

Lời giải chi tiết:

1. Which ethnic people has the second largest population in Viet Nam?

Giải thích: Which+ N= What (hỏi cái gì? con gì?...)

Tạm dịch: Dân tộc nào có dân số lớn thứ 2 ở Việt Nam?

2. What is the cultural heritage of the ethnic peoples in Viet Nam like? 

Giải thích: what+ is+S+like? (trông như thế nào?)

Tạm dịch: Di sản văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam như thế nào?

3. Which syllable is stressed in the word ‘engineer’?

Giải thích: which+N (Câu hỏi mang tính phân loại danh từ chung)

Tạm dịch: Đâu là âm tiết được nhấn trong từ ‘engineer’?

4. Which do you like most of the three costumes?/ Which of the three costumes do you like most?

Giải thích: Câu hỏi sử dụng so sánh hơn nhất dùng "most"

Tạm dịch:Bạn thích bộ quần áo nào trong 3 bộ quần áo đó?

5. What is the most important collection in Da Nang Museum of the Cham people?

Giải thích: what (cái gì?con gì?...)

Tạm dịch: Bộ sưu tập nào là quan trọng nhất trong bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng?

6. What are the Yao people famous for?

Giải thích: famous for sth (nổi tiếng về cái gì?)

Tạm dịch: Người Dao nổi tiếng về điều gì?

Bài 2

Task 2. Write full sentences about the Hung Kings Festival, using the words and phrases given.

(Viết câu hoàn chỉnh về Lễ hội Đền Hùng, sử dụng các từ và cụm từ được cho.)

1. Hung Kings Temple Festival / significant/ festival/ Viet Nam

2. a public holiday in Viet Nam/ since 2007

3. held annually/ 10th / third lunar month

4. It/ actually/ memorial/ Hung Kings

5. This ceremony/ organised/ to commemorate/ and/ pay tribute to/ contribution/ Hung Kings.

6. They/ traditional founders/ nation/ and/ became/ fìrst kings/ our country.

Lời giải chi tiết:

1. Hung Kings Temple Festival is a significant festival of Viet Nam. 

Tạm dịch: Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội quan trọng của Việt Nam. 

2. It has been a public holiday in Viet Nam since 2007.

Tạm dịch: Nó là lễ hội quốc gia của Việt nam từ năm 2007.

3. It is held annually on 10th of the third lunar month.

Tạm dịch: Nó được tổ chức hằng năm vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch.

4. It is actually the memorial of the Hung Kings.

Tạm dịch: Nó để tưởng nhớ các Vua Hùng.

5. This ceremony is organised to commemorate and pay tribute to the contribution of the Hung Kings.

Tạm dịch: Lễ hộ được tổ chức để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn với công lao của các Vua Hùng.

6. They are the traditional founders of our nation, and they became the first kings of our country.

Tạm dịch: Họ là những người dựng nên quốc gia Việt Nam, trở thành những vị vua đầu tiên của nước ta.

Bài 3

Task 3. How to make spring rolls

Read the notes about how to make spring rolls. Then write full sentences to show a foreigner the five steps to making them.

(Cách làm nem cuốn 

Đọc ghi chú về cách làm nem cuốn dưới đây. Và viết những câu đầy đủ để trình bày cho một người nước ngoài 5 bước làm chúng.)

 

Spring rolls are the perfect dish of the Viet people. Making spring rolls is not so difficult if you know the key steps.

First, ________Finally, enjoy your spring rolls with dipping sauce. It is better to serve them with herbs.

Lời giải chi tiết:

Spring rolls are the perfect dish of the Viet people. Making spring rolls is not so difficult if you know the key steps. First, making the spring rolls start by preparing ingredients according to the list above. Next, prepare spring roll filling by mix together mix pork, fungus, noodles, eggs, bean sprouts, onion and carrot. Also, remember to season with salt, ground black pepper, soy sauce and a pinch of sugar. Next step is to use rice paper wrappers to wrap spring rolls. After frying spring rolls in hot oil for 4-5 minutes until golden brown, it is better to dry on kitchen paper. Finally, enjoy your spring rolls with dipping sauce. It is better to serve them with herbs.

Tạm dịch: 

Nem rán là món ăn đặc trưng của người Việt. Để làm nem rán không khó, bạn cần biết các bước sau. Đầu tiên, là công đoạn chuẩn bị nguyên liệu theo công thức đã cho. Sau đó làm nhân nem bằng cách trộn đều thịt băm, miến, trứng gà, đỗ, hành và cà rốt. Đừng quên nêm gia vị gồm muối, hạt tiêu đen, nước mắn và một chút đường. Sau đó dùng vỏ nem để cuộn lại. Sau khi đen chiên với dầu sôi trong khoảng 4-5 phút cho đến khi vàng đều, đặt lên giấy thấm dầu. Cuối cùng, thưởng thức nem cuốn với nước chấm. Ngon hơn khi dùng với rau thơm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close