Phonetics – trang 19 Unit 9 SBT Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

PHONETICS

Task 1. Circle the word with a different stress pattern from the others.

Khoanh từ có trọng âm khác so với các từ còn lại 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1.B

Giải thích:  /tɔː(r)ˈneɪdəʊ/ trọng âm hai, còn lại trọng âm một.             

2. A

Giải thích: /dʒiːˈɒɡrəfi/ trọng âm hai, còn lại trọng âm ba.                 

3. C    

Giải thích: /dɪˈstrɔɪ/ trọng âm hai, còn lại trọng âm một.           

4. D  

Giải thích: /vɒlˈkeɪnəʊ/ trọng âm hai, còn lại trọng âm một.         

5. C

Giải thích: /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/trọng âm bốn, còn lại trọng âm ba. 

Bài 2

Task 2. Mark (’) the stressed syllable in the underlined words. Then practice saying the sentences.

Đánh dấu ở âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được gạch chân. Sau đó thực hành đọc những câu này

 


Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Tạm dịch: 

1. Khí tượng học là lĩnh vực của khoa học nghiên cứu về thời tiết trên cơ sở hằng ngày, ở một nơi cụ thể.

2. Bởi vì nó thật là một chủ đề lớn,sinh học thường chia thành các nhánh hoặc các lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt.

3. Thực vật học là nghiên cứu về thực vật, động vật học là nghiên cứu về động vật.

4. Cô trở thành một tên tuổi lớn về nhiếp ảnh tư liệu.

5. Thể loại tôi thích nhất là đọc sách khoa học viễn tưởng và lịch sử. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close