Lesson 4 - Unit 12 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 4 - Unit 12 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Let’s play football.

    (Hãy chơi đá bóng nào.)

2. Let’s play hide-and-seek.

   (Hãy chơi trốn tìm nào.)

3. I have got a yacht. Let’s play.

    (Tôi có môt chiếc thuyền buồm. Hãy chơi nào.)

4. I have got a yo-yo. Let’s play.

    (Tôi có 1 cái yô-yô. Hãy chơi nào.)

5. Let’s skip rope.

   (Hãy chơi nhảy dây nào.)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close