Lesson 1 - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Colour the letters and say.

(Tô màu các chữ cái và nói.)

Lời giải chi tiết:

- munckle

uncle (chú, bác trai)

- sutnder

under (bên dưới)

Bài 2

2. Match and say.

(Nối và nói.)

Phương pháp giải:

under (bên dưới)

uncle (chú, bác trai)

picture (bức tranh)

Lời giải chi tiết:

Uu - under (bên dưới)

Uu - uncle (chú, bác trai)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close