Lesson 2 - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 2 - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. This is my sister.

   (Đây là chị của tôi.)

2. This is my mom.

   (Đây là mẹ của tôi.)

3. This is my lamp.

   (Đây là cây đèn của tôi.)

4. This is my uncle.

   (Đây là chú của tôi.)

5. This is my picture.

   (Đây là bức tranh của tôi.)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close