Lesson 1 - Unit 3 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 3 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and tick. (√)

(Nghe và đánh dấu √.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. p

b. cup (cái tách)

c. lamp (đèn)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

a. p √

    n

b. orange (quả cam)

    cup (cái tách)

c. lamp (đèn)

     van (xe tải)

Bài 2

2. Match and say.

(Nối và nói.)

Phương pháp giải:

lamp (đèn)

pen (bút mực)

cup (cái tách)

Lời giải chi tiết:

a. pen (bút mực)

b. cup (cái tách)

c. lamp (đèn)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close