Lesson 1 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

table (cái bàn)

window (cửa sổ)

write (viết)

wall (bức tường)

walk (đi bộ)

Lời giải chi tiết:

Ww - window (cửa sổ)

Ww - write (viết)

Ww - wall (bức tường)

Ww - walk (đi bộ)

Bài 2

2. Look, circle and say.

(Nhìn, khoanh tròn và nói.)

Phương pháp giải:

a. wall (bức tường)

    walk (đi bộ)

b. picture (bức tranh)

    window (cửa sổ)

Lời giải chi tiết:

a. wall (bức tường)

b. window (cửa sổ)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close