Bài 68 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 14 sách bài tập toán 6. Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu: a) Mai chỉ mua bút loại I...

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Mai dùng \(25000\) đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại \(I\) giá \(2000\) đồng một chiếc, loại \(II\) giá \(1500\) đồng một chiếc. Bạn Mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu:

\(a)\) Mai chỉ mua bút loại \(I\) 

\(b)\) Mai chi mua bút loại \(II\)

\(c)\) Mai mua cả hai loại bút với số lượng như nhau .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa của phép chia có dư và công thức:

\(a=b.q+r (0\le r<b)\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có \(25000 : 2000 = 12\) (dư \(1000\))

Vậy Mai mua được nhiều nhất \(12\) cây bút loại \(I.\)

\(b)\) Ta có \(25000 : 1500 = 16\) (dư \(1000\))

Vậy Mai mua được nhiều nhất \(16\) cây bút loại \(II\) 

\(c)\) Số tiền để mua \(1\) bút loại \(I\) và \(1\) bút loại \(II\) là: 

\(2000+1500=3500\) (đồng)

Ta có \(25000 : 3500 = 7\) (dư \(500\))

Vậy Mai mua được nhiều nhất \(7\) cây bút loại \(I\) và \(7\) cây bút loại \(II.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài