Giải bài 6 (2.18) trang 32 vở thực hành Toán 7

Bài 6 (2.18). Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn điều kiện (left| x right| = 2,5).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (2.18). Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn điều kiện \(\left| x \right| = 2,5\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}a,a \ge 0\\ - a,a < 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Ta đã biết nếu a không âm thì \(\left| a \right| = a\); nếu a âm thì \(\left| a \right| =  - a\). Do đó có hai số thực x thỏa mãn điều kiện \(\left| x \right| = 2,5\)là x = 2,5 và x = -2,5.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close