Giải bài 5 (2.17) trang 31 vở thực hành Toán 7

Bài 5(2.17). Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: a) a = 1,25; b) b = -4,1; c) c = -1,414213562...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(2.17). Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

a) a = 1,25;            b) b = -4,1;                      c) c = -1,414213562...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 \(\left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}a,a \ge 0\\ - a,a < 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

a) a = 1,25 có dấu dương và \(\left| a \right| = 1,25\)

b) b = -4,1 có dấu âm và \(\left| b \right| = 4,1\)     

c) c = -1,414213562... có dấu âm và \(\left| c \right| = 1,414213562...\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close