Giải bài 3 (2.15) trang 31 vở thực hành Toán 7

Bài 3(2.15). Các điểm A,B,C,D trong mỗi hình sau đây biểu diễn số thực nào?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(2.15). Các điểm A,B,C,D trong mỗi hình sau đây biểu diễn số thực nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí của các điểm A,B,C,D.

Lời giải chi tiết

a) Trong hình các vạch chia giữa điểm 0 và 1 chia đoạn nối hai điểm này thành 10 phần, mỗi phần có độ dài 0,1. Như vậy các vạch chia trên hình biểu diễn các số 0;0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1.

Điểm A nằm chính giữa hai điểm 0,6 và 0,7 nên A biểu diễn số 0,65.

Tương tự điểm B nằm chính giữa hai điểm 0,9 và 1 nên B biểu diễn số 0,95.

b) Đoạn nối hai điểm 4,6 và 4,7 có độ dài bằng 0,1. Các vạch chia trên hình chia đoạn nối hai điểm này thành 10 phần, mỗi phần có độ dài 0,01. Như vậy các vạch chia trên hình biểu diễn các số

4,60; 4,61; 4,62; 4,63; 4,64; 4,65; 4,66; 4,67; 4,68; 4,69; 4,70

Như vậy điểm D biểu diên số 4,65. Điểm C nằm chính giữa hai điểm 4,61 và 4,62 do đó C biểu diễn số 4,615.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close