Quảng cáo
 • Bài 1 trang 42

  Bài 1 (3.12). Cho hình 3.8. a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP, góc NMI. b) Tìm các góc đồng vị với góc EQP, góc IFP.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 43

  Bài 2 (3.13). Cho hình 3.9, biết \(\widehat {xAz} = {50^o},\widehat {yBz} = {50^o}\). Giải thích tại sao Ax // By.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 43

  Bài 3 (3.14). Vẽ hình theo yêu cầu sau: a) Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’ b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD//AB.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 43

  Bài 4 (3.15). Cho hình 3.10, biết rằng các góc MNQ và PNQ có cùng số đo bằng \({35^o}\). Chứng tỏ MN // PQ.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 43

  Bài 5 (3.16). Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax, By sao cho chúng tạo với AB hai góc so le trong có cùng số đo bằng \({60^o}\)(\(\widehat {xAB} = \widehat {yBA} = {60^o}\)). Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 44

  Bài 6. Quan sát hình vẽ dưới đây và chứng tỏ AB // MN.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 44

  Bài 7. Quan sát hình vẽ dưới đây và chứng tỏ EF // DC.

  Xem chi tiết