Quảng cáo
 • Bài 1 trang 52

  Bài 1 (3.32) Chứng minh rằng: Cho điểm A và đường thẳng d thì có duy nhất đường thẳng đi qua A vuông góc với d, tức là nếu có hai đường thẳng đi qua A vuông góc với d thì chúng phải trùng nhau.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 53

  Bài 2 (3.33). Vẽ ba đường thẳng phân biệt a,b,c sao cho a // b, b // c và hai đường thẳng phân biệt m,n cùng vuông góc với a. Hỏi trên hình có bao nhiêu cặp đường thẳng song song, bao nhiêu cặp đường thẳng vuông góc?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 53

  Bài 3 (3.34). Cho hình 3.19, trong đó hai tia Ax, By nằm trên hai đường thẳng song song. Chứng minh rằng \(\widehat C = \widehat A + \widehat B\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 53

  Bài 4 (3.35). Cho hình 3.20, trong đó Ox và Ox’ là hai tia đối nhau. a) Tính tổng số đo ba góc \({O_1},{O_2},{O_3}\). b) Cho \(\widehat {{O_1}} = {60^o},\widehat {{O_3}} = {70^o}\). Tính \(\widehat {{O_2}}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 54

  Bài 5 (3.36).Cho hình 3.21 biết \(\widehat {xOy} = {120^o},\widehat {yOz} = {110^o}\). Tính số đo góc zOx.

  Xem chi tiết