Giải bài 5 (2.31) trang 35 vở thực hành Toán 7

Bài 5(2.31). Cho hai số thực a = 2,1 và b = -5,2. a) Em có nhận xét gì về hai tích a.b và \( - \left| a \right|.\left| b \right|\)? b) Ta có cách nhân hai số khác dấu như sau: Muốn nhân hai số khác dấu ta nhân các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả. Em hãy áp dụng quy tắc trên để tính (-2,5).3.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(2.31). Cho hai số thực a = 2,1 và b = -5,2.

a) Em có nhận xét gì về hai tích a.b và \( - \left| a \right|.\left| b \right|\)?

b) Ta có cách nhân hai số khác dấu như sau: Muốn nhân hai số khác dấu ta nhân các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.

Em hãy áp dụng quy tắc trên để tính (-2,5).3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính kết quả của hai tích a.b và \( - \left| a \right|.\left| b \right|\).

Lời giải chi tiết

a) Nếu a = 2,1 và b = -5,2 thì a.b = 2,1.(-5,2) = -10,92 và \( - \left| a \right|.\left| b \right| =  - 2,1.5,2 =  - 10,92\). Như vậy a.b = \( - \left| a \right|.\left| b \right|\).

b) Áp dụng quy tắc đã nêu ta có \(\left( { - 2,5} \right).3 =  - \left| { - 2,5} \right|.\left| 3 \right| =  - 7,5\).

Quảng cáo
close