Giải bài 4 (2.30) trang 35 vở thực hành Toán 7

Bài 4(2.30). a) Cho hai số thực a = -1,25 và b = -2,3. So sánh a và b; \(\left| a \right|\)và \(\left| b \right|\) b) Ta có nhận xét trong hai số âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số bé hơn. Em hãy áp dụng nhận xét này để so sánh -12,7 và -7,12.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(2.30). a) Cho hai số thực a = -1,25 và b = -2,3. So sánh a và b; \(\left| a \right|\)và \(\left| b \right|\)

b) Ta có nhận xét trong hai số âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số bé hơn.

Em hãy áp dụng nhận xét này để so sánh -12,7 và -7,12.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính \(\left| a \right|\) và \(\left| b \right|\) rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

a) Nếu a = -1,25 và b = -2,3 thì b < a vì a, b là hai số âm và 2,3 > 1,25.

Mặt khác \(\left| b \right| = 2,3 > 1,25 = \left| a \right|\). Như vậy ta thấy a và b là hai số âm, b có giá trị tuyệt đối lớn hơn, b là số bé hơn.

b) Ta có \(\left| { - 12,7} \right| = 12,7 > 7,12 = \left| { - 7,12} \right|\) suy ra -12,7 < -7,12.

Quảng cáo
close